Annet

Eiendomsetaten om mitt forslag om tomme bygg: Intensjonen god, vanskelig gjennomførbar

Eiendomsetaten om mitt forslag om tomme bygg: Intensjonen god, vanskelig gjennomførbarJeg har sammen med Ingvild Reymert sendt fram forslag til bystyret: "Som hovedregel skal ingen kommunale bygninger stå tomme mer enn maksimum 5 måneder. Kommunen skal leie ut lokalene ved lang-/korttidsleie fram til kommunen har avklart endelig bruk."

Byråden har oversendt Eiendoms- og byfornyelsesetatens vurdering av forslaget, og som blant annet skriver:

"EBY er av den oppfatning at intensjonen i forslaget er god, men at forslaget er svært vanskelig gjennomførbart.

Prosessen med å gjøre et lokale eller en bolig utleiebar, kan innebære saksbehandlingstid både etter plan- og bygningsloven og etter lov om offentlige anskaffelser. Eiendommens arealformål regulerer hva som tillatt bruk for nye tiltak, jf. pb1 §§ 1-5, 11-6 og 12-4. Byggesaksbehandling kan derfor bli aktuelt etter pb1 § 20-1, første ledd, bokstav d (bruksendring) og eventuelt pb1 § 19-3 (midlertidig dispensasjon). Byggesaksbehandling vil kreve betydelige ressurser, herunder økonomiske. Arbeidet (tiltaket) må planlegges, prosjekteres og anskaffes i.h.h.t regelverket om offentlige anskaffelser. Både regelverket om offentlige anskaffelser og plan- og bygningsloven vil påvirke saksbehandlingstiden for å gjøre en eiendom utleiebar. I tillegg vil eksempelvis brann- og eksplosjonsvernloven (regelverk både i forhold til bruksformål og hvordan man brukerbygget), el-tilsynsloven, arbeidsmiljøloven (for eksempel i forhold til krav til arbeidsplassers innemiljø), markaloven og lov om kulturminner også komme anvendelse i ovennevnte saksbehandlingsprosesser. Avslutningsvis skal selve arbeidet (tiltaket) gjennomføres av entreprenør. Erfaringsmessig kan de ulike saksbehandlingsprosesser etter ovennevnte regelverk ta til sammen opptil ett år. Etter EBY sin oppfatning tar ikke SV sitt forslag høyde for saksbehandlingsprosessen i forhold til nevnte regelverk."

Det er særs viktig å få opp farta på, og jeg tar gjerne i mot innspill på Byrådets/etatens innvendinger.

Les Byrådens notat til bystyrets finanskomite
Les forslaget som ligger til behandling