Annet

Tomme kommunale bygg: Byrådet ser forbedringsbehov, men det er så vanskelig....

Tomme kommunale bygg: Byrådet ser forbedringsbehiov, men det er så vanskelig...Ingvild Reymert og jeg har sendt fram et forslag som nå ligger til behandling i bystyret:"Som hovedregel skal ingen kommunale bygninger stå tomme mer enn maksimum 5 måneder. Kommunen skal leie ut lokalene ved lang-/korttidsleie fram til kommunen har avklart endelig bruk.»
 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten "er av den oppfatning at intensjonen i forslaget er god, men at forslaget er svært vanskelig gjennomførbart," noe Byrådet støtter.

Jeg har vanskelig for å forstå de mange innvendinger vedrørende å ta tomme lokaler midlertidig i bruk til alternative formål i påvente av endelig avklaring.

 • Dersom en skole til siste dag før den ble stengt kunne benyttes til undervisningsformål for hundrevis av barn og ungdom; hvorfor kan den ikke umiddelbart da tas i bruk til andre undervisnings- og kulturformål for barnungdom i regi av frivillig sektor som ofte er i prekær mangel på egnede lokaler?
 • Dersom en omsorgsinstitusjon (med beboere) stenges, ikke på grunn av lokalenes tilstand, men på grunn av manglende etterspørsel etter plassene; hvorfor kan ikke de samme overnattingsrommene umiddelbart tas i bruk til overnatting for andre grupper i det private marked?
 • Og i verste fall: jeg ville anta at flere av adressene, om ikke annet så kunne de vært leid ut som lagerplass?
Jeg har sendt fram en rekke tilleggsspørsmål som Byrådet skal besvare overfor bystyrets finanskomite. Se nedenfor.Dette er de oppfølgingsspørsmål jeg har sendt fram til Byrådet, og som skal besvareres overfor bystyrets finanskomite:

Jeg viser til Byrådets kommentar til finanskomiteen av 18. mars vedrørende  forlsg til «Tiltak mot at kommunale eiendommer står tomme og forfaller.»

Dette foranlediger noen oppfølgingsspørsmål:
 1. Byråden skriver:

  «For øvrig kan jeg opplyse om at byrådet har et fokus på prosesser knyttet til kommunens eiendommer som står ubenyttet, og at det pågår et arbeid med å etablere rutiner for en mer effektiv behovsavklaring ift. kommunens egen bruk av eiendommene.» 

  Hvilke forbedringer/hvilke deler av prosessen ser Byrådet behov for endringer av slik at man får en mer effektiv behovsavklaring?
 1. Rutinen med at EBY lager en kvartalsmessig oversikt over «ledigmeldte bygg» ble etablert etter et initiativ fra SV. Jeg noterer meg at «EBY mener at listen over tomme bygg har medført økt fokus på et planmessig arbeid for å motvirke at bygninger står tomme."

  Jeg forstår at eiendomsforetakene har en oppsigelsesfrist for lokaler som ofte kan være et år, eller lenger. Dermed skulle foretaket ha relativt lang tid på seg til å forberede alternativ bruk. Er det erfaringen at foretakene setter i gang tiltak allerede fra oppsigelsestidspunkt?

 2. På listen over ledigmeldte bygg står det en rekke bygg som har stått tomme i veldig mange år. Som en illustrasjon/innføring i hvordan det arbeides ber jeg om et detaljert gjennomgang for hvordan det er arbeidet med følgende eiendommer, og hvorfor man ikke har fått til midlertidig alternativ bruk, samt en endelig løsning:
 • Ekeberg Hovedgård
 • Skar leir Maridalen
 • Casinetto sykehjem
 • Adamstuen Bo- og Servicesenter
 • Dr. Dedichensvn 26
 • Gamle Rommen skole
 • Gamle Løren skole
 • Hersleb skole
 • Biermannsgate 6
 • Holmenkollen leir, fjellanlegg
 • Portnerboligene Grünerløkka
 1. Jeg har vanskelig for å forstå de mange innvendinger vedrørende å ta tomme lokaler midlertidig i bruk til alternative formål i påvente av endelig avklaring.
 • Dersom en skole til siste dag før den ble stengt kunne benyttes til undervisningsformål for hundrevis av barn og ungdom; hvorfor kan den ikke umiddelbart da tas i bruk til andre undervisnings- og kulturformål for barnungdom i regi av frivillig sektor som ofte er i prekær mangel på egnede lokaler?
 • Dersom en omsorgsinstitusjon (med beboere) stenges, ikke på grunn av lokalenes tilstand, men på grunn av manglende etterspørsel etter plassene; hvorfor kan ikke de samme overnattingsrommene umiddelbart tas i bruk til overnatting for andre grupper i det private marked?
 • Og i verste fall: jeg ville anta at flere av adressene nevnt over (f.eks. Holmenkollen leir), om ikke annet så kunne de vært leid ut som lagerplass?
 1. Jeg er selvsagt enig med byråden i at dersom kommunen selv ikke trenger byggene kan et aktuelt alternativ være å selge dem. Men salg – framfor utleie – må da også vurderes i forhold til kommunens langsiktige behov for utbygging av infrastruktur, jfr den omfattende befolkningsvekst kommunen forventes å få de neste 10 – 20 år. Kommunens salg av Sjømannsskolen, som etter en del år ble kjøpt tilbake, illustrerer denne problemstillingen.

  Har Byrådet dette langsiktige behovsperspektivet inne når salg av kommunal eiendom vurderes?

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev