Annet

Kommunale bygg råtner på rot: Hus trenger folk

Det er prisverdig når ungdom, gjennom å ta tomme bygninger i bruk, setter søkelys på at byens politiske ledelse svikter. De bidrar dermed til at kommunen skjerper seg. Jeg er mer forbanna på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot, enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vannskjøtsel burde vært straffbart, skriver jeg blant annet.

Den praktfulle, kommunale, Ringnesvillaen i Biermannsgate 6 står fortsatt tom, noe den har gjort i snart 4 år, etter at barnevernsinstitusjonen den huset ble nedlagt.

På Eiendoms- og byfornyelsesetatens (EBY) oversikt over ledige kommunale bygg står følgende anmerkning: "OBY jobber med utleie av selve Ringnesvillaen. Investeringer påkrevet før utleie. Utleie stoppet av tidligere kommunaldirektør. Flere mulige leieinteressenter." Sagt med andre ord: Kommunens toppledelse i Rådhuset stopper en etat som vil redusere kommunens tap!

Ringnesvillaen er på linje mange - alt for mange - kommunale bygg som har stått tom i en årrekke uten at, for å bruke et folkelig uttrykk, kommunen klarer å få ut fingeren. Rett nok fører EBY en regelmessig oversikt, og presser fram avgjørelser, på "ledigmeldte bygg", men mange bygg som står tomme blir jo ikke "ledigmeldt". På siste oversikt mangler f.eks. både gamle Stovner Sykehjem, Ammerudkollen Grendeskole, Løren skole, Tåsen aldershjem og gamle Lille Tøyen Sykehjem, for å nevne noen.

Holmenveien 7 på Vinderen var tidligere en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Den sto tom i flere år, før den – etter påtrykk fra meg – ble leid ut.

Skar leir i Maridalen. Lokalene har stått tom i mange år etter at Forsvaret flyttet ut, og kommunen tok over.

De to arbeiderboligene på Grorud har sto tomme i 10- 15 år. - Jeg er redd disse boligene råtner på rot hvis det ikke skjer noe der snart, sa daværende BU-nestleder Trine Skarvang i Akers Avis for noen år siden.

Oslo kommune er en betydelig eiendomsbesitter for å dekke behov for lokaler til skoler, barnehager, sykehjem og andre felleskapsformål.

Samtidig som studenter og ungdom står i boligkø, og det er stort press på /etterspørsel etter lokaler i Oslo, sto 173 kommunale bygg på totalt 100 000 kvadratmeter i høst tomme. Noen har stått ubrukt i årevis. Flere av dem tapper kommunekassen for store summer i løpende utgifter hver måned.

Oslo kommune la i oktober ut for salg tidligere sykepleierskole og elevinternat på Dikemark i Asker. Bygg på totalt 4.500 kvm. I kommunens salgskunngjøring heter det blant annet:

"Byggene bærer sterkt preg av manglende vedlikehold, og av at de ikke har vært i bruk på lang tid. Videre preger også hærverk og innbrudd byggenes tilstand. Fasaden er i teglstein, og er preget av skader. Det er store vann- og frostskader innvendig, med påfølgende råte- og soppskader. Taket over internatbygget ble utbedret i 2006 i et forsøk på å stoppe lekkasjer og ytterligere skader på bygningen. Taket over sykepleierskolen har ikke blitt utbedret på lang tid." Prisantydning er 12 millioner.

Dette er ett eksempel, av alt for mange, på at offentlig eiendom forfaller, og 10-talls millioner av fellesskapets midler skusles bort. Bygget kunne umiddelbart vært tatt i bruk til andre midlertidige formål da sykepleierskolen flyttet ut. Det kunne vært leid ut på åpne marked, eller evt: om nødvendig solgt for mange år siden.

Lokaler/bygg som står tomme blir utsatt for skader, hærverk og forfall. Å la offentlige bygninger stå tomme i årevis, mens de råtner eller blir utsatt for hærverk, er elendig forvaltning av fellesskapets ressurser. Jeg tviler på at byrådspolitikerne er like skjødesløse, når de forvalter egne verdier.

Tre sykehjem, med til sammen 250 sykehjemsplasser, har stått tomme i mange år. Samtidig får mange sterkt hjelpetrengende eldre avslag på sykehjemsplass.

Casinetto er ett av byens tomme sykehjem. Det siste pasientene flyttet ut høsten 2007 stengte, og siden er det ikke blitt brukt til noe. Likevel betaler kommunen en husleie på 118.000 kroner i måneden til borettslaget, ifølge styreleder i Casinetto borettslag, Tom Hov. Her renner millionene ut, for et tomt sykehjem. Etter påtrykk fra meg, og offentlig fokus, er det nå en løsning på bruken av stedet. Også Stovner sykehjem med sine 150 sengeplasser og Økern med sine 100 plasser har stått tomme i mange år. Stovner siden august i 2008, og Økern siden juni/juli i 2008.

Kommunens behov for lokaler endrer seg over tid, og blir et bygg ledig kan det ta tid å avklare alternativt bruk. Dette er forståelig. Men på lista over tomme kommunale bygninger er det mange som har stått tomme over svært mange år. Mange av disse lokalene har huset fullverdige bo- og omsorgstilbud til barn-/ungdom og eldre.

Jeg (og SV) mener derfor at kommunen må utarbeide policy og rutiner for å forhindre at de lokaler kommuner eier/disponerer blir stående tomme, og mener hovedregelen må være at intet kommunalt bygg skal stå tomt mer enn maksimum 5 måneder. Dersom det er grunn til å anta at så vil skje skal kommunen leie ut lokalene ved lang-/korttidsleie fram til kommunen har avklart endelig bruk av lokalene. Et forslag fra meg ligger nå til behandling i bystyret.

Slik utleie kan være av ikke-kommersiell art til kultur- og ungdomsaktiviteter, midlertidige boliger (f.eks. i samarbeid med Studentsamskipnaden), eller utleie på det kommersielle marked. Leietaker kan f.eks. forplikte seg til vedlikehold av lokalene.

Dersom kommunen er usikker på den langsiktige bruken, kan man for eksempel ta i bruk husene – på kort-tidsavtaler – til studentboliger. Med det presset som eksisterer på Oslos bolig- og eiendomsmarked kan jeg ikke tenke meg at det er vanskelig å finne leietagere.

Enkelte kommunale bygninger er i dag i så dårlig stand at de av sikkerhetsmessige grunner ikke kan tas i bruk, for hver av disse bygningene må byrådet lage en plan for istandsettelse slik at den snarest kan benyttes.

Beboerne i Hausmannskvartalet la gjennom mange år ned hopetall av arbeidstimer for å vedlikeholde to kommunale gårder som Høyre/Fr.P-byrådet har latt forfalle. De tok på seg det ansvaret byrådet ikke tar, ved både å ta boligene i bruk og ved å foreta viktig vedlikehold. Dette har for den ene gårdens vedkommende klart ikke vært tilstrekkelig når Brannvesenet måtte stenge bygningen som står på Byantikvarens gule liste. Og da spør jeg meg hvilket ansvar Høyre/Fr.P-byrådet faktisk tar for å sikre viktige kulturminner i denne byen.

Mange steder i denne byen har kommunale gårder stått tomme i flere år, i en by hvor hundrevis av vanskeligstilte og ubemidlede boligsøkere står i kø for å få en permanent bolig. Ungdommer som midlertidig tar disse gårdene i bruk gjør fellesskapet en tjeneste.

Det er prisverdig når ungdom, gjennom å ta tomme bygninger i bruk, setter søkelys på at byens politiske ledelse svikter. De bidrar dermed til at kommunen skjerper seg. Jeg er mer forbanna på folkevalgte som lar fellesskapets verdier råtne på rot, enn ungdommer som tar boliger i bruk. Offentlig vannskjøtsel burde vært straffbart.

Kommentarer   

+1 #1 Johnny Bảo Vann 02-05-2013 06:16
Bra! Låt oss själva styra boenden, och inga flera privata näringsidkare som drar in pengar. Oslo har allt för många privata näringsidkare som bara tänker på vinstmaximering .
+2 #2 Helena Wilberg 02-05-2013 06:20
Gammelt nytt. Jeg vokste opp på gamle Vålerenga. En helt spesiell arbeider historie ble rasert. Ulik andre hovedsteder har Oslo politikerne vært historieløse. Det var Arbeiderpartiet som startet raseringen av arbeiderstrøken e . De borgerlige har stort sett vært bevistløse med alt fokus på næringsutbyggin g.Det var mange okupasjoner i slutten av syttiårene. Hjalp ingenting. Det må mere til.
#3 Ola Bog 03-05-2013 09:07

You have no rights to post comments