Annet

Arbeidstid og KS: Støtte til å utsette saken

Arbeidstid og KS: Støtte til å utsette saken

KS hovedstyre vedtok i går - på mitt initiativ - at det svært problematiske forslag fra administrasjonen vedrørende arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ble utsatt og at hovedstyrets arbeidsutvalg forbereder saken til senere behandling i hovedstyret.

Administrasjonen i KS ønsker at KS skal gå inn for å gi kommunale arbeidsgivere større makt til blant annet å fastsette ordinære turnuser uten å måtte forhandle med tillitsvalgte.

Jeg la fram et prinsipialt forslag om at saken skulle utsettes, og for den situasjonen at saken hadde blitt realitetsbehandlet fremmet jeg et detaljert alternativt forslag til administrasjonens innstilling. Hovedperspektivet i mitt forslag er at KS ikke tar standpunkt i den politiske diskusjon som går om arbeidsmiljølovens muligheter og begrensninger, og herunder spørsmål om lovendring. KS skal i stedet utnytte den fleksibilitet loven gir med rom og muligheter for – i samarbeid og avtaler med de ansattes organisasjoner - å etablere alternative arbeidstidstidsordninger. Arbeidsmiljøloven er en fleksibel lov, som kommune-Norge bør utnytte bedre.

Forslaget følger saken til AU, og kommer tilbake til hovedstyret når saken skal realitetsbehandles.

Les mitt forslag nedenfor.

 


Her er teksten i det alternative forslaget jeg framsatte:

KS tar ikke standpunkt i den politiske diskusjon som går om arbeidsmiljølovens muligheter og begrensninger, og herunder spørsmål om lovendring.

KS ønsker å utnytte den fleksibilitet loven gir med rom og muligheter for – i samarbeid og avtaler med de ansattes organisasjoner - å etablere arbeidstidstidsordninger som

-          Gir den fleksibilitet som er nødvendig for å sikre hensiktsmessig organisering av arbeidstiden, til beste for både brukere, ansatte og virksomheten.

-          Løser utfordringer mht å etablere arbeidstidsordninger innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder både ordinære turnuser og mer alternative arbeidstidsordninger.

-          Møter arbeidskraftsutfordringene og målet om å oppnå mer heltid.

-          Fastsetter ordinære turnuser innenfor helse- og omsorgssektoren gjennom avtaler med de tillitsvalgte som ved særskilte tilfeller fraviker krav om 11 timers sammenhengende hvile og gir muligheter for gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

-          Nylig har noen organisasjoner i kommunal sektor utarbeidet en sjekkliste/retningslinjer for lokale parter med formål å få en mere enhetlig praksis når det gjelder avvik fra arbeidstidsbestemmelsene. KS vil vurdere hvordan disse retningslinjene viser seg å fungere i praksis, før man eventuelt vurderer å foreslå at lokale tillitsvalgte kan få fullmakt til å inngå lokale avtaler om avvik.

-          Ser på muligheten for hvorvidt de hensyn medleverforskriften har ivaretatt kan være aktuelle for brukere med tilsvarende behov for kontinuitet, for eksempel barnevern og psykisk utviklingshemmede, og derfor eventuelt inngå avtaler etter aml § 10 – 12 (4).


Legg til kommentar