Annet

Bystyreflertallsavtale: Munch til Bjørvika, betydelig opprustning på Tøyen

Bystyreflertallsavtale: Munch til Bjørvika, betydelig opprustning på Tøyen

Fra SVs side har vi nå i 2 år kjempet for en løsning med at et nytt Munchmuseet skal ligge på Tøyen. Det er det opplagte og beste valget. Men det har vært umulig å få flertall for en slik løsning. Vi har derfor kommet i en situasjon som både Tøyens befolkning og Munchs kunst taper på. Den lovede opprustningen av Tøyenområdet har ikke startet, og avgjørelsen om nytt Munchmuseeum blir stadig skjøvet på. Det kan ikke fortsette slik, år etter år.

Det aller viktigste er at vi klarer både å ta vare på Munchs kunst på en verdig måte og at vi får til en opprustning av Tøyen.

I en ukes tid har vi (SV) derfor hatt forhandlinger med byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og fått til en avtale som når begge disse målene. SV sikrer flertall for at Munchmuseet etableres i Bjørvika, samtidig som Tøyen nå blir et mer attraktivt område for både voksne og barn og får en rekke nye og spennende tilbud. Samtidig er det viktig at vi har fått gjennomslag for andre kjernesaker som bemanningsnorm i barnehagene, 700 nye plasser i musikk og kulturskolen og at kommunen kjøper minst 600 nye kommunale utleieboliger.

Den avtalen vi i dag offentliggjør, og som får flertall i bystyret kan glede alle som ønsker en positiv utvikling på Tøyen, samtidig som man sikrer Munchs kunst. Og: beslutningen er naturligvis forankret både i SVs bystyregruppe og partiet.

Nedenfor følger de merknader jeg planlegger å legge fram i bystyrets finanskomite i morgen. 


Merknader jeg legger fram i bystyrets finanskomite i morgen:

Komiteens medlem  fra SV viser til at SV etter nøye overveielser har valgt å skaffe flertall for bygging av et nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Dette har ikke vært en enkel sak for SV. SV gikk i 2011 til valg på nytt Munchmuseum på Tøyen, i kombinasjon med en generell opprustning av området.

Dette gjorde SV fordi vi mente at ett nytt Munchmuseum ville være bra for Tøyen.

Dette medlem viser til at SV har jobbet for en slik løsning men det har dessverre ikke vært mulig å få flertall for dette. Vi har kommet i en situasjon som både Tøyens befolkning og Munchs kunst taper på. Den lovede opprustningen av Tøyenområdet har ikke startet, og avgjørelsen om nytt Munchmuseum blir stadig skjøvet på.

SV har inngått en avtale med byrådspartiene som blant annet innebærer en tipunktsplan for opprustning av Tøyen, ett bedre barnehagetilbud til alle byens barn, et styrket kulturskoletilbud, betydelig økning i antallet kommunale utleieboliger og et bedre tjenestetilbud til de som har vedtak om dagsenter-, bo- og omsorgstilbud.

Dette har såpass viktige forbedringer for byens befolkning at SV har forpliktet seg til å stemme for å bygge et nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Komiteens medlem fra SV er særlig fornøyd med at det er laget et tipunktsprogram for Tøyen som i korte trekk innebærer følgende:

 1. Et områdeprogram over 5 år for å bedre levekårene på Tøyen, etter modell fra Oslo Sør- og Grorudalssatsingen,  på 25 millioner kroner per år. Vi vil invitere staten til å delta med et tilsvarende beløp.
 2. Oppgradering av Tøyen-senteret  
 3. Opprustning av hele Tøyen t-banestasjon.

Disse tre punktene starter enten i år eller tidlig neste år.

 1. Tøyen skole får utvidet åpningstid fra høsten 2013. Den skal fylles med aktivitet og være en åpen og tilgjengelig på kveldstid og i skolens feriedager. Dette skal kombineres med en pedagogisk styrking. Alle elevene på Tøyen skole får gratis kjernetid i aktivitetsskolen, og halv pris på gjeldende barnebillett på Tøyen badet. Dette starter allerede fra høsten av.
 2. Nytt badeland på Tøyen, med flere basseng og tilbud.
 3. For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen etableres et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata enten ved å stenga gata for trafikk eller ved etablering av grøntlokk. Det etableres en friluftsscene i området.
 4. Det etableres et Vitensenteret på Tøyen. Arbeidet igangsettes umiddelbart.
 5. Teknisk museum er en stiftelse. Den styrer ikke Oslo kommune over. Det samme gjelder områdene til Universitet i Oslo. Men vi vil forsøke å få til en samlokalisering av Vitensenteret og det planlagte Veksthuset med Norsk Teknisk Museum på Tøyen. Dersom dette er mulig Oslo kommune vil bidra til flytting av Norsk Teknisk Museum ved å legge til rette for tomt, samt at gevinsten ved omregulering og salg av dagens tomt for Norsk Teknisk Museum på Frysja i sin helhet vil gå inn i finansieringen av en eventuell flytting.
 6. Oslo musikk- og kulturskole gis økt kapasitet med minst 600 nye plasser, bl.a. gjennom etablering av en ny kulturstasjon på Tøyen.
 7. Det gjennomføres en kartlegging av omfanget av rus- og psykiatritilbudet i Tøyen-området.

  I tillegg kommer en boligpakke, der kommunen reduserer antallet kommunale leiligheter i området, men på en slik måte at dagens beboere blir ivaretatt, og det totale antallet kommunale boliger i Oslo ikke reduseres.

Samlet sett tror dette medlem dette vil gjøre Tøyen til et mer attraktivt område både for voksne og barn, og med en rekke tilbud som vil trekke folk fra hele byen, i tillegg til tilreisende.

Komiteens medlem fra SV understreker at den avtale SV har framforhandlet handler om mer enn Tøyen. Det handler om hele byen. Derfor er det også på plass viktige saker for SV, og som det ikke tidligere har vært mulig å få flertall for.

 • Derfor gjeninnføres bemanningsnormen i barnehagene fra 1. januar 2014. Det vil si at vi sikrer god dekning av ansatte, i alle byens barnehager.
 • Det innføres fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Det skal altså ikke være den som tilbyr det billigste tilbudet som skal gi det, men den som gir tilbudet som er ønsket av den som bruker det. En stor endring for mange.
 • Og det skal gangsettes et fornyings- og omstillingsprosjekt hvor kommunens virksomheter gjennomgår sin virksomhet for å identifisere muligheter for avbyråkratisering, enklere rapporteringsrutiner, forenkling og brukerretting.

Og naturligvis det aller viktigste: å sikre verdige og gode rammer rundt den skatten som Oslo kommunes Munchsamling er.

Dette medlem viser derfor også til at avtalen understreker at i tiden frem til nytt bygg er på plass, må museet sikres økonomisk gode rammer, slik at kunsten er tilgjengelig og godt i varetatt.

Komiteens medlem fra SV viser til at for SV har det i Munch-saken vært to viktige hovedpunkter. Det ene har vært at kunsten ivaretas på en verdig og god måte, det andre har vært en styrking av Tøyenområdet. Det har aldri vært kampen mot Lambda som har vært SVs viktigste kamp.

 

 

 


Legg til kommentar