Annet

Kommunalt næringsutviklingsaksjeselskap?

Som ledd i en økt næringspolitisk satsing foreslår Byrådet overfor bystyret at Oslo kommune etablerer et nytt næringsutviklingsselskap. Selskapet skal ha et regionalt og internasjonalt fokus. I første omgang foreslås det at det nye selskapet etableres som et aksjeselskap av Oslo kommune alene, men at eierskapet utvides på sikt for å utvikle og formalisere det regionale samarbeidet. Jeg tror dette er uklokt.
 
Oslo Teknopol er avviklet og kommunen bør bruke sine erfaringer for å unngå at man gjør samme feil på ny. En av forklaringene på hva som gikk galt med Oslo Teknopol er sagt å være at det i for liten grad ble styrt og at eierne /politikerne var for passive. Da framstår det som uheldig å vedta en organisering hvor deler av kommunens virkemiddelapparat blir utskilt og fristilt fra den ordinære virksomheten. Oslo kommune trenger først og fremst å styrke Næringsetaten. Samle virkemidlene i en enhet, framfor å splitte opp.
 
Og ikke minst: AS-ifisering svekker den demokratiske styringen av felleskapets verdier. Når en virksomhet går fra å være politisk, demokratisk forvaltning, til å bli styrt etter aksjelovens og New Public Managements regnskapssystemer - så svekkes samtidig demokratisk politisk makt, styring og kontroll.
 
Dette tror nå jeg, men er mottagelig for andres syn.