Annet

Min anbefaling: Stem SV

Min anbefaling: Stem SV

Du finner aldri et parti hvor du er hundre prosent enig i alt partiet står for. Du vil alltid kunne være uenig i enkeltsaker. Men det viktige er om du er enig i det grunnleggende verdisyn partiet står for, og at den dreier politikken i den retning du ønsker.

Mine personlige 10 punkter for å anbefale SV er:

SV er et sosialistisk parti. Sosialisme handler om at ulike mennesker skal ha like muligheter; om rettferdighet, frihet og demokrati. SV arbeider for et samfunn med små forskjeller i makt og ressurser, hvor hensynet til mennesker og miljø er viktigere enn hensynet til profitt.

Viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap. Privatisering vil gi større forskjeller og mindre trygghet for alle.

Kollektivtransport framfor biler, særlig i byene. Oslo kan ikke bygge seg ut av det økte  transportbehov, som følge befolkningsveksten, med flere veier. Massiv utbygging av T-bane, buss og jernbane er løsningen.

SV vil ikke ha oljeboring i de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Disse Havområdene er gyteområde for verdens siste store bestand av torsk. Kombinasjonen av næringsrikt atlanterhavsvann og en smal kontinentalsokkel gjør at havområdene er spesielt rike på naturverdier. Ressursene i havet har vært grunnlaget for bosetning og sysselsetting i regionen. Derfor vil SV heller ha varige og framtidsretta arbeidsplasser, ved å satse på fiskeri, reiseliv, fornybar energi og miljøteknologi.

Flere nye boliger, og et mer omfattende utleiemarked, slik at ungdom kan skaffe seg et hjem uavhengig av foreldrenes inntekt. Å sikre folk et sted å bo er et politisk ansvar, ikke noe markedet skal styre.

Mer likestilling. Rett til heltid og fast jobb for dem som tar de tunge løftene i velferdsstaten. Fortsatt rett til foreldrepermisjon for pappa.

En rausere, human og rettferdig asyl- og flyktningepolitikk. Ikke minst er dette viktig når det gjelder asylbarna.

Fredsnasjon, ikke krigsnasjon. SVs forutsetning for at Norge skal delta i fredsbevarende operasjoner i utlandet er at de har et klart FN-mandat og er i FN-regi. Men det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig, når det f.eks. gjelder Syria.

Mindre marked, testing og kontroll. Markedsstyring i offentlig sektor skaper mistillit og et økende rapporteringsbehov som spiser opp offentlig sektor innenfra. Lærere, leger og sykepleiere blir byråkrater i egen stilling. Offentlig sektor trenger en tillitsreform.

En politikk for brukermedvirkning.SV arbeider for helse- og omsorgstjenester som tar utgangspunkt i folks rett til medvirkning, forebygger, og yter tjenester tilpasset den enkeltes behov.

SVs gjennomslag på Stortinget, og eventuelt i regjering, er avhengig av SVs styrke. Er du utålmodig, og skulle ønsket at SV hadde oppnådd bedre resultater, kan dette bare oppnås ved at velgerne gir SV større gjennomlagskraft. Det vil si at flere stemmer på SV.

SV står i en alvorlig situasjon hvor vi kan risikere at Stortinget vil være uten et parti til venstre for Arbeiderpartiet, og som kan dra politikken til venstre. Jeg håper du ved din stemmegivning bidrar til et sterkt SV som kan dreie politikken til venstre. Godt valg!