Annet

Anbud: Kommunen bør stille krav til språkkunnskaper

Anbud: Kommunen bør stille krav til språkkunnskaper

Med mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter i bygge- og anleggsbransjen kan mangel på kommunikasjon på arbeidsplassen utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Mange utenlandske arbeidstakere behersker ikke norsk, og arbeidstakere fra ulike land behersker ikke hverandres språk og kjenner ikke hverandres kulturer.

Her går nå Veidekke foran, og jeg mener at Oslo kommune som en betydelig innkjøper på feltet bør følge etter. Veidekke Entreprenør tar nå inn følgende i kontraktene med underentreprenører og prekvalifiserte bemanningsselskaper:

Underentreprenører:  "TUE / UE skal dokumentere at bedriften har et prosjekttilpasset opplegg for språk og kommunikasjon som omfatter både ansatte og innleide, og hvor de lovkrav og retningslinjer som fremgår i Arbeidstilsynets publikasjon "Forstår du hva jeg sier" er fulgt (www.arbeidstilsynet.no)."

Bemanningsselskaper: "De innleide skal forstå og kunne gjøre seg forstått på norsk, svensk eller dansk. Nødvendige unntak fra dette kan kun gjøres etter skriftlig avtale med det enkelte prosjekt. Unntak bør unngås.

Med "den innleide skal forstå og gjøre seg forstått..." mener Veidekke at vedkommende skal kunne forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om typiske arbeids- og fagrelaterte emner, samt uforberedt kunne gi en enkel fremstilling av hendelser på jobb, arbeidserfaringer og planer for arbeidet fremover.

Bemanningsselskapet har ansvaret for eventuell nødvendig språkopplæring av personell i forkant av utleie til Veidekke.

Bemanningsselskapet skal sørge for at personell som leies ut til Veidekke har tilstrekkelig kunnskap om og opplæring i bruk av verneutstyr, sikkerhetsinstrukser, varselskilt mv."

Jeg har bedt byrådet besvare følgende overfor bystyret: Har Oslo kommune i sine standardkontrakter formuleringer som fanger opp dette? Hvis nei, vil byrådet endre kontraktene i den retning Veidekke har innført?


Kommentarer   

0 #1 John Rune Holmen 26-07-2014 15:31
HMS er en ting, en annen er produktet som skal leveres. Ikke så sikkert at det blir utført fagmessig.
0 #2 Aasta Støylen 26-07-2014 15:33
Minner om alle som jobber i helsesektoren uten å kunne norsk.
0 #3 Lill Eikestad 27-07-2014 18:25
Det samme gjelder på flere andre samfunnsområder også. Sykehjemmene er snart helt fylt opp av assistenter og fagpersonell som ikke behersker norsk godt nok for gamle, syke pasienter som hører og ser dårlig og som har problemer med oppmerksomhet. Norsk må beherskes nesten flytende for at det ikke skal utgjøre en sikkerhetsrisik o for verken bygninger eller pasienter.
+1 #4 Birgit Skjæret 28-07-2014 17:54
Språk er selvfølgelig viktig, men ikke all kommunikasjon er språkferdighete r. På anlegg, så vil jeg si at faglig erfaring er viktigere. Det er nemlig slik at under det meste av anleggsarbeid, er det nesten umulig å snakke sammen. Enten på grunn av støy, avstand eller rett og slett situasjoner hvor det ikke er tid til diskusjon. Klare retningslinjer er en livsforsikring, og den som f. eks. ikke kjenner krantegnene er en risikofaktor mye mer enn den som ikke kan så mye norsk. Jeg tror det er andre faktorer ved bruken av utenlandsk arbeidskraft som trenger oppmerksonhet mer enn språkferdighete ne. Sorry, Ivar, jeg er ikke enig i alt.
0 #5 Raymond Marthinsen 28-07-2014 18:45
Språkkunnskaper er viktig, mange alvorlige hendelser, nestenulykker, alvorlige skader og dødsfall er relatert til manglende språkkunnskaper og påfølgende mangler med kommunikasjon - særlig i bygg og anleggsbransjen . Ikke unaturlig at en stor seriøs entreprenør som Veidekke tar tak i dette for sin egen del.
Likeledes er det bra at politikere tar slike forhold opp når de er oppdragsgivere som i feks Oslo kommune, som sikkert er en av landets større oppdragsgivere innen bygg, anlegg og rehabilitering"

Mange andre viktige momenter også, feks slik Veidekke også har pålagt seg sjøl, ikke flere enn to underentreprenø rer. Det siste for å kunne framstå som seriøs bedrift som holder orden i både egne og i ue sine forhold på byggeplassen.
Bra dette Ivar !

Legg til kommentar