Annet

Sheriff Lae

"Erling Lae bør først og fremst ta det ansvaret han er satt til som byrådsleder på en ordentlig måte, framfor om å drømme om en jobb som sheriff," skriver Ivar Johansen i en kommentar i Dagsavisen til at H/Fr.P. ønsker kommunalisering av ordenspolitiet i Oslo. Erling Lae ønsker å legge 200 millioner i potten til et kommunalt politi, og Ivar Johansen har et bedre forslag til hvordan slike penger kan brukes. Forslag som kombinerer to viktige hensyn; gir mulighet for å gi den enkelte et mer verdig liv og med håp om å komme ut spiralen med rus, tigging, kriminalitet og prostitusjon, samtidig som det helt klart virker forebyggende i forhold til problemene vi opplever i deler av Oslo sentrum.

Sheriff Erling Lae

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

Erling Lae har i det siste resirkulert sitt gamle forslag om at Oslo kommune bør ta over oppgaver fra Oslo politikammer, og oppretter et kommunalt ordenspoliti. Dette forslaget fremmet byrådsleder Erling Lae for bystyret allerede vinteren 2003, og forslaget ble kloklig nok avvist.

På helse- og omsorgssektoren har Oslo alltid argumentert for sammenhengende behandlingskjeder. At ansvaret er tydelig plassert et sted, for å forhindre ansvarspulverisering. Derfor ønsket Oslo for eksempel å beholde ansvar både for barnevernets førstelinjetjeneste og for institusjonsbarnevernet, selv om institusjonsbarnevernet ellers i landet er statlig. Oslo har ansvaret for hele kjeden, og den organiseringen fungerer bra.

Det er intet unntak for politiet. Ordenspoliti henger tett sammen med, og er avhengig av, de deler av politiet som driver med spaning, etterforskning, narkotikaoppfølging, vold, økonomisk kriminalitet m.v. H/Fr.Ps forslag ville gi et svekket Oslo-politi, slik mange av oss understreket dengang forslaget kom i 2003.

Erling Lae begrunner sitt forslag med prostitusjon, narkotika og problemene i nedre del av Karl Johansgate, Skippergata m.v. Men det er jo faktisk slik at disse problemer har oppstått over tid nettopp fordi Erling Laes byråd har gjort en for dårlig jobb – på kommunens hånd - i forhold til å satse på aktive og forebyggende tiltak.

I valgkamputspillet fra H/Fr.P. tilbyr Høyre og Fr.P. årlig å legge 200 friske millioner kroner på bordet som en kommunal andel til et kommunalt ordenspoliti. Det er aldeles utmerket om H/Fr.P. nå vil satse på ordensforebyggende tiltak i Oslo sentrum. Da kan Oslo ta et mer reelt ansvar for å få fattige og utslåtte ut av den vanskelige og nedverdigende situasjon mange av disse lever. Det ville være kjempebra, og ville opplagt ikke bare fått SVs støtte men støtte av enstemmig bystyre. Kommunens hjelpetilbud er dels fraværende eller driftes på sparebluss. I alle fall har ikke byrådsleder Lae – så langt – vært villig til å gi driftsrammer som står i forhold til de utfordringer vi nå ser i Oslo sentrum.

Med 200 friske millioner i potten årlig ville jeg prioritert disse 5 tiltakene:

Etablere flere væresteder for rusmisbrukere i sentrum (dag og kveldstid), bemannet med tungt fagpersonell som kan bistå og motivere

Økt innsats for å etablere botilbud, med tett bemanning/oppfølging, slik at ikke disse blir henvist til hospits eller leiegårder som fungerer som rene narkoreire

Styrking av oppsøkende tjenester i sentrum, i regi av for eksempel Rusmiddeletatens oppsøkende tjeneste eller uteseksjon. Fungere som ”støttekontakter” som tett kan holde i den enkeltes ”sak” og være deres ”advokater” gjennom og overfor den fragmenterte hjelpetiltakskjeden

Etablere en ny avrusningsstasjon. Det er uakseptabelt av den som er i akutt behov for avrusning i dag, får ”time” og blir bedt om å komme igjen om 14 dager

Styrke - og bygge ut - lavterskeltiltak som Gatehospitalet, Gatejuristen, Lønn som fortjent og Natthjemmet

Slik kan 200 millioner kroner brukes. Dette kombinerer to viktige hensyn; gir mulighet for å gi den enkelte et mer verdig liv og med håp om å komme ut spiralen med rus, tigging, kriminalitet og prostitusjon, samtidig som det helt klart virker forebyggende i forhold til problemene vi opplever i deler av Oslo sentrum.

Erling Lae bør først og fremst ta det ansvaret han er satt til som byrådsleder på en ordentlig måte, framfor om å drømme om en jobb som sheriff.

(Dagsavisen 6. august 2007)

Legg til kommentar