Annet

Oslo: Områdereguleringsforslag for Bilfritt byliv

Oslo: Områdereguleringsforslag for Bilfritt byliv

Denne uka la Plan- og bygningsetaten ut forslag for områdereguleringen for Bilfritt byliv ut på offentlig ettersyn. Frem til 24. august kan alle gi sine høringsinnspill på forslaget, før den endelige versjonen lages og sendes til politisk behandling. Oslos befolkning, næringsliv og alle andre som er engasjerte i utviklingen av Oslo sentrum kan sende inn sine innspill til Plan- og bygningsetaten.

Områdereguleringen for Bilfritt byliv er det juridiske grunnlaget for å kunne etablere flere gågater og fotgjengerprioriterte gater i sentrum. Her er det vurdert hvordan innføringen av Bilfritt byliv vil påvirke trafikken i området, bylivet, tilgjengeligheten for myke trafikanter, handel og næring, kulturliv med mer. Basert på dette er det foreslått hvilke gater som bør være gågater, kollektivgater, og hvilke som skal ha en kombinasjon av flere formål hvor det legges til rette for den trafikken vi trenger i byen - som næringstransport, varelevering og utrykningskjøretøy. Reguleringen legges ut med to litt forskjellige varianter, der den ene har flest gågater og den andre mer sykkelveier. Den endelige områdereguleringen vil være en kombinasjon av disse.

Bilfritt byliv er i full gang, og i sommer vil man blant annet frigjøre flere parkeringsplasser og sette ut flere benker, planter og annet som gjør at folk kan bruke de frigjorte arealene. Forrige uke ble Fridtjof Nansens plass utenfor Rådhuset gjort bilfri, og mange har allerede tatt i bruk denne nye plassen. 24. august er fristen for å gi innspill til områdereguleringen. Etter det vil Plan- og bygningsetaten arbeide videre med en endelig versjon, som oversendes til politisk behandling i slutten av året. Våren 2019 vil den forhåpentligvis kunne vedtas i bystyret.

– Vi trenger å omdisponere dyrebare arealer. Se bare på hvor populær Torggata har blitt – en kjempefin gate der handel og næringsliv blomstrer etter omleggingen til sambruksgate, uttaler Oslos byplansjef Ellen de Vibe. Hun mener planen om bilfritt sentrum er et paradigmeskifte. – Det er omtrent som da man gikk fra hestekjøretøy til bil. Nå går vi fra bilarealer til menneskearealer, sier hun.

Dette har gode forutsetninger for å bli bra. Si din mening og bruk din mulighet til å påvirke.