Annet

Kunstbyen Oslo: Bystyret skal vedta en kunstplan

Kunstbyen Oslo: Bystyret skal vedta en kunstplan

Neste uke legger byrådet fram forslag til en kunstplan for Oslo.

Byrådet har store ambisjoner for kunst- og kulturpolitikken i Oslo. Et sentralt mål er at flest mulig skal få utøve og oppleve kunst og kultur, uavhengig av økonomi, bosted og alder. Det vektlegges kulturell infrastruktur, en aktiv utsmykkingspolitikk for byens offentlige rom, og at Oslo skal forsterke sin rolle som internasjonal kulturby. «Kunstbyen - Oslo kommunes kunstplan» er en helhetlig strategi for kunstfeltet i Oslo. Kunstplanen bygger på kommunens mål og planer, særlig de eksisterende planene på kunst-og kulturfeltet.

Kunstplanen retter seg i hovedsak mot det profesjonelle kunstfeltet, men skal samtidig komme Oslos befolkning og besøkende til gode. Hele Oslo skal styrkes som kunst- og kulturby. Ambisjonene er av både kortsiktig og langsiktig art, ettersom en del av utfordringene på feltet krever løsninger over et lengre tidsperspektiv. Kunsten skal gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne i byen og publikum for øvrig, der de ferdes og oppholder seg. Et sentralt mål med kunstplanen er å styrke Oslo som arbeidssted for kunstnere. Tiltak i kunstplanen legge til rette for at Oslo utvikler sin rolle som internasjonal kunstby, i samspill med kommunens internasjonale arbeid for øvrig.

For å nå målene med kunstplanen foreslår byrådet en rekke ulike tiltak, herunder å opprette en ordning for formidling av kunst til barnehagebarn, kartlegge Oslos kulturelle infrastruktur og vurdere framtidige arealbehov, støtte kunstnerdrevne produksjonsfellesskap, initiere et prøveprosjekt for å ta i bruk utstillingsavtalen ved visningssteder som får tilskudd av Oslo kommune, samt å øke profileringen av Oslo som kunst- og kulturby gjennom styrket samarbeid med turist- og næringslivsaktører.

Byrådet foreslår tre hovedmål for kunstplanen:

1. Kunst skal være tilgjengelig for alle i byen

2. Oslo skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder

3. Oslo skal utvikles som internasjonal kunstby med lokal forankring

Planen skal nå behandles av bystyrets kultur- og utdanningskomite, og så vedtas av bystyret. Et godt forslag til kuntplan kan sikkert gjøres bedre. Bruk derfor din mulighet til å påvirke ved å henvende deg til komiteens medlemmer, eller skriv dine kommentarer/innspill nedenfor.


Kommentarer   

0 #11 gisle harr 17-01-2019 08:58
innspill til kunstplan i Oslo:

tilskuddsordnin gene:
driftstilskudd- hvor går de resterende 30% av midlene?
tildeling ev atelierer: realitetssjekk: atelierene bør ha en minimum-størrel se og ha en minimum leiekontrakt på 3 år
f.eks. er mange av ateliene i Myntgata og Ila pensjonat altfor små og i sistnevnte har man kun ett årig kontrakt (jfr. Status for fysisk kulturell infrastruktur i Oslo s. 14)
Jobbe med å implementere atelier- og verkstedslokale r i nybygg og nye bydeler der det i dag utelukkende legges til rette for næringsvirksomh et som kontor- og handel.

Det bør også legges til rette for leie av munumentalateli er eller større prosjektrom hvor kunsntere kan arbeide i perioder med større bestillingsverk , monumenter eller plasskrevende scenografi, (jfr. hovedmål 2: Oslo skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder- s. 16)

Prioritere vedlikehod av eksisterende kunst i offentlig rom.
(jrf: Kunstordningen bidrar til at befolkningen daglig kan oppleve kunst
på arbeidsplasser, skoler, barnehager, og sykehjem, i svømmehaller, på torg, gravlunder og Tbanestasjoner. s 16)


Bevisstgjøring rundt begrepet kunstfasglig kompetanse: (jfr s. 18 punkt 11:
Et styrket tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid med offentlige og private aktører, hvor det innhentes kunstfaglig kompetanse i prosessene, vil være viktig for å sikre kunst- ogkulturformål økt prioritet i byplanleggingen.)
Med kunstfaglig kompetanse menes kunstnere som er utøvere av sitt fag. I mange utvalg og juryer finnes kun kunstteoretisk eller kunstssakkyndig kompetanse, som altså ikke er det samme som kunstfaglig kompetanse. I så måte er ikke billedkunstnern e som faggruppe representert. Det er viktig å ha en forståelse for distinksjonen , fordi resultatet når billedkunstnere ikke er representert kan gi uheldige utfall fordi kompetanse både på det kunstneriske, det tekniske og produksjonsmess ige område dermed ikke er tilstrekkelig dekket.


Kunst i offentlig rom
-sikre at norske kunstnere får mulighet til delta i prestisjefulle konkurranser om store og offentlige monumentaloppdr ag. I dag er tendensen at de store internasjonale stjernene og kun spesielt anerkjente norske kunstnere er invitert eller utvalgt til direkte oppdrag. Eksempler: vinneren av konkurransen om kunstverk utenfor nye Munch Museet, Tracy Emin, direkteoppdrag rundkjøring i Gamlebyen, Paul MC Carthey).
Det bør unngås at Oslo blir en by der de store oppdragene går kun til internasjonale kunstnere/ stjerner som ikke nødvendigvis har noe lokal forankring eller kunnskap om Oslo. Dette vil på sikt også føre til en ensretting der man foretrekker de samme internasjonal samtidskunstner ne som man finner i alla andre storbyer og de lokale kunstnerne ikke får sette preg på byen.

sikre at billedkunsntere er representert i utvalg som jobber med utviklingen av Oslo som kunstby og i jurier for plassering av kunst i offentlig rom. Distinksjon: kunstfaglig (billedkunstner e) og kunst. sakkyndig (kunstteoretikere)

Tilrettelegge for at det finnes informasjon / veikart om byens kunst i offentlig rom via digital teknologi f.eks. via en app. Sørge for skilting der info om kunstneren bak verket og årstall fremgår.

Sikre at også funksjonshemmed e har adgang til visningssteder for kunst, bl.a. er enkle rullestol- ramper en forutsetning for at rullestolbruker e klarer å komme seg inn i byens gallerier som ofte har trappetrinn og høye dørterskler.
(jfr s.20 Mål 1: Kunst skal være tilgjengelig for alle i byen)


Gisle Harr, billedkunstner
0 #12 gisle harr 17-01-2019 09:32
supplerende punkt:
Opprettholde og videreutvikle fagmiljøer knyttet til skulpturproduks jon:
Bronseskulptur AS og AL Steinskulptur på Helsfyr er eksempler på håndverksbedrif ter som skal serve billedhoggere. Dette er også bedrifter som innebefatter verneverdige yrker. På grunn av sitt kontraktsforhol d med NBF er Bronseskulptur AS og AL Steinskulptur ikke blitt offer for det eskalerende eiendomsmarkede t i byen slik mange sammenliknbare håndverksbedrif ter opplever.
Konkurransen fra utlandet gjør også dette til sårbare miljøer.
supplerende tekst: Det har lenge vært et ønske om i større grad å tilrettelegge og oppgradere Bronseskulptur AS og AL Steinskulptur, slik at disse verkstedene blir et reelt tilbud for Oslos billedhoggere og for kunststudenter ( opplæring, veiledning, fasiliteter)
Dette kan også sees i sammenheng med Fellesverkstede t og generell styrking av tilbud for lokal kunstproduksjon

Legg til kommentar