Annet

Byrådet foreslår arkitekturpolitikk for Oslo

Byrådet foreslår arkitekturpolitikk for Oslo

Jeg synes det er spennende når byrådet fremmer en sak for bystyret om arkitekturpolitikk for Oslo.

Denne er forankret i byrådets politiske plattform av 19.10.2015. Politikken skal ivareta byrådets ambisjoner om å gi rom for utprøvende og nyskapende prosjekter innen arkitektur og byrom og har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet.

Dokumentet består av en visjon, fire innsatsområder med tilhørende mål og forslag til oppfølging som skal bidra til at byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle kan nås. Det vil danne grunnlag for prioritering og oppfølging av arkitekturpolitiske innsatsområder og mål.I tillegg skal arkitekturpolitikken være et verktøy som kan brukes i dialog med byggherrer, arkitekter og planleggere, samt offentlige etater, eiendomsforvaltere og befolkningen for øvrig. Arkitekturpolitikken utfyller føringene i Kommuneplan 2018, samfunnsdelens ambisjoner om å gi rom for utprøvende og nyskapende prosjekter innen arkitektur og byrom og har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet.

Dokumentet skal bidra til å løfte frem og drøfte arkitektur og arkitekturens rolle i byutviklingen ved å sette naturgitte, funksjonelle og visuelle kvaliteter på dagsorden. Den vil ikke være et lovfestet dokument,eller del av det ordinære planhierarkiet. Arkitekturpolitikken gir ikke hjemmel for å avslå eller stille konkrete krav til planer og prosjekter,men vil være veiledende for kommunens virksomheter og andre tiltakshavere samt kommunens plan-og byggesaksbehandling. Det vil være et verktøy for å sette Oslo på kartet som en internasjonal arkitekturhovedstad og vil være et element i profileringen av Oslo.

Dette er spennende, og vil du påvirke det endelige vedtak i bystyret kan du gjerne skrive kommentar og innspill nedenfor.

Kommentarer   

-1 #1 Audun Engh 08-08-2019 07:57
Oslo bør ikke innføre en arkitekturpolit ikk basert de fleste arkitekters definisjon av «utprøvende og nyskapende» arkitektur. Det er store ulikheter i oppfatningen av god arkitektur mellom befolkningen og arkitekter. Fagmiljøenes smak bør ikke påtvinges Oslos innbyggere. De virkelig nyskapende prosessene vi trenger er 1) Å vedta reguleringsbest emmelser som pålegger utforming av nybygg med god tilpasning til eksisterende bebyggelse i både skala og arkitektur. 2) Dessuten bør det innføres forpliktende medvirkningspro sesser som gir befolkningen medbestemmelses rett i valget av bygningstyper og arkitektur ved større byggeprosjekter som berører befolkningens byrom og nærmiljøer. Tilfeldige utbyggere, arkitekter og saksbehandlere bør ikke å bestemme hva slags omgivelser byens innbyggere skal leve med. Slikt direktedemokrat i kan realiseres gjennom f.eks. plansmier. Les mer om plansmier på www.plansmier.no
#2 Nicolas Mendoza 09-08-2019 05:30
Dette bør ned på bydelsnivå, og også de til enhver tid berørte innbyggerne i de respektive bydelene.

Heldigvis er bydelsrepresent anter litt mer edruelige når det gjelder å evaluere prosjekter siden de ofte har en større eierskapfølelse og enten blir direkte berørt eller kjenner folk som blir berørt.

Ja, det skal være vanskelig å gjøre ting som berører mange, men det betyr at man må gjøre ting på en måte som ikke skader eksisterende bebyggelse, får man til det så får man aksept for prosjektene sine.
#3 Brit Huse Fredriksen 10-08-2019 06:45
Skal en benytte arkitekter fra samme skole som alle har bare lært å lage legoklosser? Kjørte gjennom Oslo her om dagen og ble sjokka hvordan mange miljøer i byen er rasert. Nå står tydelig Vinderen, Grefsen og flere områder for fall. Tydelig å se på husene at de ikke blir vedlikeholdt. Eldre flotte eneboliger med sjel.

You have no rights to post comments