Annet

Byrådet foreslår: Slå sammen eiendomsforetakene

Byrådet foreslår: Slå sammen eiendomsforetakene

Byrådet foreslår overfor bystyret at eiendomsforetakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Kultur-og idrettsbygg, samt Boligbyggs utbyggingsvirksomhet skal slås sammen i et nytt kommunalt foretak - Oslobygg KF. Denne løsningen har jeg støttet i de interne diskusjonene.

Byrådet beskriver forslaget slik: "En sammenslåing av foretakene vil bidra til større og bedre kompetansemiljøer og effektiv arealutnyttelse gjennom sambruksprosjekter. Sammenslåingen kan styrke foretakssidens markedsposisjon, som kan gi foretaket økt påvirkningskraft innenfor miljø, arbeidslivskriminalitet og andre politisk prioriterte områder.Samling av foretakene kan også føre til mer ensartet prosjektgjennomføring og forvaltning og forenklet styring.

I tillegg er det lagt til grunn at et samlet foretak vil ha større økonomisk kraft, blant annet mer økonomisk fleksibilitet og handlingsrom.

Et større foretak vil styrke utførersiden, som tilrettelegger for å gi et større ansvar for å begrense totalkostnadene i fremtidige prosjekter til et nytt sammenslått foretak.Et større foretak vil gi en størrelse som setter det i stand til fullt ut å utnytte mulighetene for å digitalisere prosessene ved bygging og forvaltning av bygg.

Å etablere en større organisasjon vil også innebære en risiko former byråkrati og lengre beslutningsveier sammenlignet med dagens foretak. En lengre omorganiseringsperiode gir også risiko for manglende produktivitet i perioden. Byrådets vurdering er at fordelene med sammenslåingene veier opp for ulempene som er identifisert. Problemstillinger knyttet til lavere effektivitet i omorganiseringen og smådriftsfordelene som eksisterer i foretakene i dag, vil være viktige å ha fokus på i selve gjennomføringen.

Hensynene som taler for sammenslåing gjør seg i størst grad gjeldende ved å slå sammen alle de like funksjonene i dagens foretak. Derfor er Boligbyggs rolle særskilt vurdert. Byrådets vurdering er at det er mest hensiktsmessig å holde Boligbyggs forvaltningsvirksomhet utenfor et sammenslått foretak. Dette begrunnes med Boligbyggs boligsosiale formål som skiller seg fra de øvrige foretakene."

Og det siste er selvsagt riktig. Men også på forvaltningsvirksomheten av Boligbygg er det en jobb å gjøre.

Hva mener folk om byrådets forslag?

Kommentarer   

#1 Erling Lae 22-10-2019 12:33
Det viktige er jo fortsatt å skille eiendom og drift/tjenestey ting, slik man sørget for gjennom å opprette eiendomsforetak ene. Om man skal ha ett stort eller separate foretak for hvert formålsområde, kan sikkert diskuteres. Men for øvrig husker jeg jo tilbake med glede på at SV (i motsetning til Ap) støttet det borgerlige byrådets innføring av foretaksmodelle n..
#2 Sverre Landmark 22-10-2019 12:34
Dette er etater som i dag ikke snakker sammen, slik ser det i alle fall ut. Bedre byutvikling gjennom funksjonsblandi ng/program. Større lønnsomhet for kommunen som tomteeier og samfunnet, gjennom bedre utnyttelse av tomtene. Det vel som å banne i kjerka i denne sammenhengen, men det må tenkes eiendomsutvikli ng; de som har ansvaret for våre felles eide tomter bør tenke som en (god!) eiendomsutvikle r.
#3 Wenche Gran Ørstavik 22-10-2019 12:44
Er foretak en modell som ivaretar kommunale bygg til beste for virksomhetene? Eller er foretak en modell som har andre hovedmål?
#4 Ole Mikal Yong Pedersen 22-10-2019 13:21
Jeg frykter at man med dette skaper en byråkratisk mastodont på litt godt, men mest vondt.

Hverken Statsbygg (som det sammenlignes med) eller de enkelte foretakene som forslås slått sammen er spesielt kjente for å være gode på involvering, samskaping og medvirkning. Altså den nye byutviklingen.

Jeg tror nok det ville vært langt mere hensiktsmessig å åpnet opp for arenaer for løring på tvers, og samarbeid, mellom disse foretakene, framfor å etablere denne monstermastodonten.

(Og åpenbart riktig å ta boligbygg forvaltning ut av dette)
#5 Svenn Lund 25-10-2019 10:05
Ligner litt på at vi på vei tilbake til en samlet "Bygge- og vedlikeholdseta t" igjen :) slik det var før.

Samme argumentasjon som for å slå sammen KF'ene kan vel brukes til å slå sammen bydelsadministr asjonene slik det var tidligere?

You have no rights to post comments