Annet

Oslotrender 2019: Over 200 sider med relevant fakta

Oslotrender 2019: Over 200 sider med relevant fakta

Nå foreligger "Oslotrender 2019."

Oslotrender 2019 gir en oppdatert statistisk beskrivelse av viktige utviklingstrekk i kommunen og bysamfunnet som berører kommunens ansvarsområder og som er relevante for den videre planleggingen av byens framtidige utvikling. Rapporten skal bidra til å oppfylle kommunes ansvar for at planer og beslutninger er bygd på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, og inngå som plangrunnlag for planstrategi.

Oslotrender er tidligere utarbeidet i 2009, 2011 og 2015. Tematisk spenner Oslotrender 2019 bredt og inneholder informasjon om alle kommunens sektorer og tjenesteområder. Selv om rapporten er omfattende, må det nødvendigvis bli en kortfattet beskrivelse av hvert tema. Rapporten inneholder derfor også henvisninger til og lenker til ytterligere informasjon og oppdatert statistikk om Oslo kommune. Rapporten er resultat av et bredt samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter i kommunen.

Kapittelet "befolkningens sosiale profil" oppsummeres f.eks. slik:- Oslos innbyggere er høyt utdannede.

- 76 % av befolkningen i Oslo mellom 20 og 66 år er sysselsatt. 

- 13 prosent av barn i Oslo tilhører en lavinntektshusholdning.

- Det er store forskjeller mellom bydelene og delbydeler i utdanningsnivå, sysselsettingsgrad, inntekt, formue, og avhengighet av offentlig inntektssikring.

- 12 % av de unge i Oslo er utenfor arbeid, utdanning og opplæring.

- Oslo utbetalte 1,3 mrd. i økonomisk sosialhjelp i 2018.

- 62 prosent av flyktningene er i arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram"

Over 200 sider proppfull med relevante fakta om Oslo.

You have no rights to post comments