Annet

Bydel Bjerke med handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Bydel Bjerke med handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Nå foreligger bydel Bjerkes handlingsplan mot vold i nære relasjoner, en handlingsplanen som har som mål å gi alle ansatte og innbyggere i bydel Bjerke kunnskap om vold i nære relasjoner og gi kunnskap om hvordan man forebygger, avdekker og hjelper den som opplever det. Og som bydelsdirektøren skriver:

"Vold i nære relasjoner er et samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og grunnleggende menneske-rettigheter. I Nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner oppgir 8 % av alle barn i Norge grov vold fra en minst en av foreldrene sine, statistisk sett utgjør det 802 barn og unge i Bydel Bjerke. Det er urovekkende mange.

Denne handlingsplanen må ses i sammenheng med Oslo kommunes Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Det vises til byrådssak 80/14 og brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester hvor de ber alle bydeler i Oslo utarbeide lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

I Bydel Bjerke bor det mennesker med ulike behov, ulike liv og drømmer. Alle som bor i bydelen har rett til å føle seg trygge, både hjemme og i det offentlige rom. Vi som jobber i bydelen har et ønske om å skape gode nærmiljøer, rause og trygge oppvekstsvilkår for innbyggerne – men også hjelpe dem som lever med vold.

Bydel Bjerkes handlingsplan for å forebygge vold i nære relasjoner har som mål å gi ansatte kunnskap og trygghet i å hjelpe våre innbyggere som opplever vold i nære relasjoner. Alle ansatte i bydelen har et ansvar når det kommer til å avdekke og hjelpe mennesker som lever med vold.

Handlingsplanen beskriver og definerer vold i nære relasjoner, viser til lovverk, gir en oversikt over samarbeidspartnere og eksisterende tiltak. Jeg håper du leser om de ulike formene for vold, reflekter høyt med dine kollegaer og løfter bekymringene dine. Du kan være den ene som ser, som skaper trygghet. La oss sammen gjøre det vi kan for at flest mulig vet at de kan få hjelp, at det finnes en vei ut – og at vi sammen kan hjelpe dem som trenger det."

Et viktig dokument!