Annet

Norge mangler mer enn 20.000 vernepleiere

Norge mangler mer enn 20.000 vernepleiere

"Norge har vernepleiermangel. I 2016 sa Helsetilsynets direktør at “forholdene kunne ikke vært verre” i tjenestene til personer med utviklingshemming. Helsetilsynets nedslående rapport fra 2016 pekte på manglende kompetanse. Det ble også påvist brudd på FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Utredningen På lik linje (NOU 2016:17) peker på mangelen på vernepleiere som en av årsakene. Selv om tilstanden er nøye dokumentert, mangler vi fremdeles godt over 20.000 vernepleiere i Norge.

FO anbefaler en opptrappingsplan for å utdanne flere vernepleiere de neste ti årene. Regjeringens har opprettet flere studieplasser for at permitterte og arbeidsledige skal kunne studere. Vi ser ikke at vernepleierutdanningen har fått nye studieplasser. Dette handler om politisk vilje. Dette krever bedre rammebetingelser for studiestedene. Vi trenger flere med førstekompetansen i vernepleierutdanningene, at finansieringen av nye studieplasser følges opp av ekstra midler, og at en økt satsing ikke går på bekostning av andre studieprogram på studiestedet. Ettersom at Norge mangler mer enn 20.000 vernepleiere og behovet øker må antallet studieplasser økes betraktelig.

Vi har ingen tid å miste," understreker Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) og Marit Selfors Isaksen, leder av FOs profesjonsråd for vernepleiere, i denne artikkelen.

Les hele under "les mer."

 

Norge mangler mer enn 20.000 vernepleiere

Av Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) og Marit Selfors Isaksen, leder av FOs profesjonsråd for vernepleiere

Norge har vernepleiermangel. I 2016 sa Helsetilsynets direktør at “forholdene kunne ikke vært verre” i tjenestene til personer med utviklingshemming. Helsetilsynets nedslående rapport fra 2016 pekte på manglende kompetanse. Det ble også påvist brudd på FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Utredningen På lik linje (NOU 2016:17) peker på mangelen på vernepleiere som en av årsakene. Selv om tilstanden er nøye dokumentert, mangler vi fremdeles godt over 20.000 vernepleiere iNorge.

Vernepleierens kompetanse

Vernepleieren har en unik kombinasjon av helse- og sosialfaglig kompetanse. Utdanningen tar for seg helsefag, sosialfag, juss, pedagogikk og psykologi. Den sammensatte kompetansen gjør at de kan bistå personer med ulike fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer. De driver miljøterapeutisk arbeid, habilitering- og rehabiliteringsarbeid. Utdanningen har som formål å bistå mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. En vernepleier er autorisert helsepersonell med legemiddelhåndteringskompetanse. Det er kombinasjonen som gjør vernepleieren spesielt egnet til å jobbe med personer med utviklingshemming.

Stor vernepleiermangel

Fellesorganisasjonen (FO) og NAKU gjennomførte en undersøkelse i 2018/19 for å kartlegge omfanget av vernepleiere i de kommunale tjenestene til personer med utviklingshemming. Rapporten viser stor vernepleiermangel. I 1961 ble vernepleierutdanningen etablert. Tolv år senere var 6,8 prosent av de ansatte i institusjonene utdannet som vernepleiere. I 2019 var andelen vernepleiere økt til 10 prosent, måleter 70 prosent.

Da utdanningen ble etablert på 60-tallet var den rettet inn mot tjenester for personer med utviklingshemming. I dag er utdanningen bredere og rettet særlig mot å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne og andre med behov for særlig tilrettelegging. Det er økt etterspørsel etter vernepleiere, studieplassene følger ikke etter.

Økt behov for vernepleiere

Vernepleierne er nå etterspurt og jobber blant annet i rusomsorgen, psykisk helsearbeid, alders- og sykehjem, barnevernet, skoleverket, Nav, arbeidsmarkedstiltak, kriminalomsorgen og sykehusene. Det er i alt 16.200 vernepleiere i Norge. Kun 7.000 av disse jobber i kommunale tjenester til personer med utviklingshemming. Dersom kommunene sikrer seg alle, vil de fremdeles kun nå en dekning på 30 prosent. Med andre ord må antallet mer enn dobles. Kommunene må aktivt rekruttere flere vernepleiere.

Opptrappingsplan for vernepleiere

I FOs helhetlige opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming (2018) krevde forbundet at utdanningskapasiteten dobles over en tiårsperiode. I lys av rapporten ser vi at dette ikke strekker til. Vi trenger rett og slett flere enn antatt. Under koronakrisen har også vernepleiere inngått i helseberedskapen.

FO anbefaler en opptrappingsplan for å utdanne flere vernepleiere de neste ti årene. Regjeringens har opprettet flere studieplasser for at permitterte og arbeidsledige skal kunne studere. Vi ser ikke at vernepleierutdanningen har fått nye studieplasser. Dette handler om politisk vilje. Dette krever bedre rammebetingelser for studiestedene. Vi trenger flere med førstekompetansen i vernepleierutdanningene, at finansieringen av nye studieplasser følges opp av ekstra midler, og at en økt satsing ikke går på bekostning av andre studieprogram på studiestedet. Ettersom at Norge mangler mer enn 20.000 vernepleiere og behovet øker må antallet studieplasser økes betraktelig.

Vi har ingen tid å miste.