Annet

Evaluering av kriteriesystemet – FO2 oppvekst og FO4 økonomisk sosialhjelp

Slik systemet er lagt opp i dag er kriteriene ikke et virkemiddel for å utjevne levekårsforskjeller, eller forebygge økte sosiale ulikheter i byen. SV er derfor glad for at bystyret har vedtatt at det skal legges fram en levekårsundersøkelse, som vil gi oss mer kunnskap om dagens kriteriesystem samlet sett er godt også sett i et levekårsperspektiv. SV ønsker en mer aktiv politikk i byen, for å bekjempe sosiale forskjeller og ha en strategi for fattigdomsbekjempelse, sa Ivar Johansen da bystyret diskuterte evaluering av kriteriesystemet.

Oslo bystyre 13. desember 2006
Ivar Johansen, SV

Evaluering av kriteriesystemet – FO2 oppvekst og FO4 økonomisk sosialhjelp
Ordfører
Bystyret har hatt flere evalueringer av kriteriesystemet. For SV har det alltid vært viktig å bidra til bredt politisk flertall og forståelse rundt prinsippene for de kriteriene som er valgt.
Slik systemet er lagt opp i dag er kriteriene ikke et virkemiddel for å utjevne levekårsforskjeller, eller forebygge økte sosiale ulikheter i byen. SV er derfor glad for at bystyret har vedtatt at det skal legges fram en levekårsundersøkelse, som vil gi oss mer kunnskap om dagens kriteriesystem samlet sett er godt også sett i et levekårsperspektiv. SV ønsker en mer aktiv politikk i byen, for å bekjempe sosiale forskjeller og ha en strategi for fattigdomsbekjempelse.
Vi erkjenner at dagens kriteriesystem ikke er et virkemiddel for en slik politikk.

Inntil mer fakta og tydeligere levekårs analyser er på plass så legger SV fortsatt til grunn de hovedprinsipper som ligger i kriteriesystemet: demografi og sosioøkonomiske forhold. I praksis betyr dette at bydelene ikke kan påvirke størrelsen på tildelingen av ressurser, da det er såkalte objektive kriterier som ligger til grunn.
I forslaget fra byrådet legges det nå opp til å bryte dette prinsippet, når det gjelder barnehager. Det foreslås en aktivitetsbasert fordeling. SV har respekt for byrådets intensjon med dette forslaget, nemlig å sikre økt satsing ute i mange bydeler for å etablere nye barnehageplasser, for dermed å bidra til full barnehagedekning. Men vi er likevel uenig i den endring som byrådet foreslår. Primært fordi denne bryter med hovedprinsippet for kriteriesystemet, men også fordi dette forslaget vil skape nye skjevheter og få uheldige konsekvenser for mange av de mest sårbare gruppene av barn. Forslaget til ny krierier for omfordeling, vil ha store negative økonomiske konsekvenser for noen bydeler.
Fra SVs side ser vi at det kan være skjevheter i dagens system som er uheldig, men vi mener at det ikke er klokt å prøve å rette opp noen skjeve utslag, ved å skape nye skjevheter og problemer.

Da burde en heller ha kommet med forslag til tiltak som kan kompensere for eksisterende skjevheter, framfor å rokke ved hovedprinsippene og selve grunnforståelsen av dagens kriteriesystem.
Byrådets forslag vil spesielt ramme bydeler som i dag har mange barn i deltidsplasser, der bydelene kreativt og fleksibelt over år har utviklet et tilpasset tilbud, særlig til barn med minoritetsbakgrunn. Mange bydeler melder at de ved byrådets forslag vil måtte redusere antall kortids- og deltidsplasser, fordi omregningen fra deltid til heltidsplasser i sum vil gi færre plasser enn det bydelene i dag tilbyr. Det betyr at færre barn vil få et barnehagetilbud i disse bydelene. Å legge opp til et kriteriesystem som bare er knyttet til heldagsplasser i barnehagene, vil gjøre det vanskeligere for bydeler å satse på alternative tiltak, for barn og familier som trenger det. Høringsuttalelsen som er gitt av Stovner bydel i denne saken viser til behovet for fleksibilitet og variasjon i tilbudet i bydeler med stort innslag av minoritetsfamilier. I Stovner bydel har de utviklet åpne barnehager, ulike kortidstilbud, skoleforberedende språktrening i samarbeid med skoler osv. Det er også klart at bydeler med høy andel flerkulturelle barn, gjennomgående har lavere etterspørsel etter fulltidsbarnehageplasser. Bystyret skal derfor være varsom i å foreta en så gjennomgripende endring av hovedprinsippene i kriteriesystemet, da det åpenbart for flere bydeler har store negative konsekvenser.
I saken drøftes to ulike modeller. SV går imot byrådets forslag, og støtter i stedet modell 1 i saken, som baseres seg på at vi også for barnehageområdet skal ha en fordeling ut i fra objektive kriterier.

Legg til kommentar