Annet

Kartlegging og vurdering av bydelsutvalgenes arbeidsbetingelser

Da bystyret i januar 1987 fattet det omfattende og prinsipielle vedtak om bydelsreformen understreket bystyret i vedtakspunkt 1 reformens mål, og jeg vil sitere: ”Reformens hovedinnhold er desentralisering av politisk makt og demokratisering av forvaltningen”. Sagt altså med litt store bokstaver; bydelsreformen var en demokratireform. Høyres gruppeleder Bård Folke Fredriksen har i litt for mange sammenhenger i det siste feilaktig argumentert for at bydelsreformens målformuleringer ikke inneholdt et eneste ord om demokratisering. Dette er positivt helt galt. Dette var en demokratireform. Beslutningsprosessene skulle desentraliseres, nærmest mulig den enkelte innbygger, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret drøftet bydelsutvalgenes arbeidsbetingelser.

Oslo bystyre 6. desember 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 446 Kartlegging og vurdering av bydelsutvalgenes arbeidsbetingelser

Ordfører;

Da bystyret i januar 1987 fattet det omfattende og prinsipielle vedtak om bydelsreformen understreket bystyret i vedtakspunkt 1 reformens mål, og jeg vil sitere: ”Reformens hovedinnhold er desentralisering av politisk makt og demokratisering av forvaltningen”.

Sagt altså med litt store bokstaver; bydelsreformen var en demokratireform. Høyres gruppeleder Bård Folke Fredriksen har i litt for mange sammenhenger i det siste feilaktig argumentert for at bydelsreformens målformuleringer ikke inneholdt et eneste ord om demokratisering. Dette er positivt helt galt. Dette var en demokratireform. Beslutningsprosessene skulle desentraliseres, nærmest mulig den enkelte innbygger.

Det er 4 viktige premisser som vi fra SVs side i vektlegger når vi snakker om bydelsutvalgenes arbeidsbetingelser:

1. De lokale beslutningstakere skal være direkte valgt av bydelenes innbyggere. Dette får vi nå på plass ved at bystyreflertallet har sikret at fra neste høst blir alle bydelsutvalg direktevalgte.

2. Vi skal fortsatt ivareta at de lokale folkevalgte er legfolk. Det innebærer at vi fra SVs side prioriterer å sikre det enkelte bydelsutvalgsmedlem en reell avlastning, en rimelig godtgjøring og ha et godt støtteapparat, og dermed skal kunne kombinere en vanlig jobb med bydelsutvalgsarbeid, framfor å få nye heltidspolitikere og politikerbyråkrati. – Men samtidig ønsker vi forsøk med BU-ledere på heltid.

3. Demokratiet har sin pris. Dette skal fra bystyrets side komme til uttrykk ved at bystyret tildeler særskilte midler til bydelene for å dekke de kostnader det er å legge til rette for gode arbeidsbetingelser for bydelsutvalgene. Dette vil naturligvis være veiledende på linje med øvrig kriteriefordeling, men vi må prøve å unngå at de lokale folkevalgte må prioritere mellom folkevalgtvirksomhet og sykehjem- eller barnehageplasser.

4. Bydelsutvalgsmedlemmer skal få en anstendig økonomisk kompensasjon for det betydelige antall timer som nedlegges til bydelen og dets innbyggeres beste.

Fra SVs side mener vi flertallet i finanskomiteen legger godt til rette for dette.

Til sist, ordfører, har SV reist et viktig tema: høringsfrister for bydelsutvalgene. Hvis byrådsavdelingene og Rådhuset-miljøet mener alvor når vi spør bydelsutvalgenes om deres syn, må vi legge inn en akseptabel høringsfrist. Det undrer meg virkelig at finanskomiteens flertall ikke aksepterer dette, men mener vi kan forsette dagens praksis med altfor korte høringsfrister. Oslo kommune har gjentatte ganger tatt opp med Staten at de sender saker på høring til kommunene med altfor kort høringsfrist, og hvorfor kan vi ikke da i alle fall klare å ha orden i eget hus. Hvorfor skal ikke bystyret akseptere at bydelsutvalgene skal få samme høringsfrister som bystyret selv krever at Staten skal gi Oslo kommune og bystyret?

Legg til kommentar