Annet

Etablering av fakturasentral som omfatter bydelene

Oslo kommune mottar årlig 450.000 fakturaer. Jeg tror det er realistisk at kommunen gjennom kombinasjon av e-handel, sentral fakturasentral og elektronisk faktura kanskje kan inntil halvere handlingskostnadene. Det ville årlig frigjøre et sted mellom 20 og 40 millioner til viktige velferdsoppgaver.Kommunen må være i front for å utnytte det effektiviseringspotensiale teknologien gir oss, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet spørsmålet om å etablere en fakturasentral.


Oslo bystyre 3. mai 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 149 Etablering av fakturasentral som omfatter bydelene

Ordfører,

SV ønsker en sterk offentlig sektor, som en viktig forutsetning for gode og solidariske felleskapsløsninger.

Da er offentlig sektors omdømme i befolkningen viktig. Borgerne må føle seg trygge på at offentlig sektor er effektiv, og framtidsrettet i forhold til å ta i bruk de muligheter ny teknologi gir oss.

Noen av oss husker fortsatt sjekkheftet, eller den tida da vi gikk til banken med den fysiske faktura for å betale regningene. Nå betaler de fleste av oss regningene selv fra hjemme-PC-en.

Oslo kommune bruker betydelige midler til administrative oppgaver innenfor innkjøp. En vesentlig del av kostnadene er knyttet til kontroll, attestasjon, anvisning, intern purring, bokføring, betaling etc. Flere uavhengige undersøkelser peker på at det faktisk kan koste rundt 400 kroner å behandle en inngående faktura. Dette er skjulte kostnader som ikke synes i regnskapet.

Oslo kommune mottar årlig 450.000 fakturaer. Jeg tror det er realistisk at kommunen gjennom kombinasjon av e-handel, sentral fakturasentral og elektronisk faktura kanskje kan inntil halvere handlingskostnadene. Det ville årlig frigjøre et sted mellom 20 og 40 millioner til viktige velferdsoppgaver. Kommunen må være i front for å utnytte det effektiviseringspotensiale teknologien gir oss. Her skjer endringene ganske fort. Typisk nok synes jeg det er at mens byrådssaken snakker om skanning av inngående fakturaer i en sentral fakturasentral, er det allerede i dag slik at hver 4. faktura som kommer inn til kommunen er elektronisk.

En offensiv kommune krever elektronisk faktura av sine leverandører, og målet må være at innen et år skal papirfakturaene være en saga blott og at det ikke er noen faktura å skanne.Det er de store fakturavolumer som gjør at kommunen her kan stille krav til sine leverandører, og det er ved at kommunen har en løsning at leverandørene gis besparelser som kan komme kommunen som kunde til gode. Det store effektiviseringspotensiale kan derfor bare tas ut ved at dette blir en obligatorisk løsning for hele kommunen.

Og det eksisterer ikke noe krav fra bydelene om noe annet, slik Aps merknad kunne tyde på. For bydelene er det naturligvis en betydelig fordel om alle fakturaer som skal kontrolleres og anvises kommer fra en adresse – den kommunale fakturasentral – framfor hundrevis av individuelle leverandører.
Og bare for igjen å illustrere at her går endringene fort: jeg jobber i det private næringsliv og på min arbeidsplass vil lokal anvisning av fakturaer i løpet av nærmeste året praktisk talt være en saga blott. Varer og tjenester bestilles elektronisk, og der framgår både antall, pris og betalingsvilkår. Varemottak registreres elektronisk i samme system, og dersom den elektroniske faktura som kommer stemmer med bestilling og leveranse vil den automatisk bli betalt, uten lokal anvisning.

Derfor, ordfører, tror jeg Arbeiderpartiets bekymringer er knyttet til gårsdagens teknologi og løsninger. SV ønsker en moderne, effektiv og framtidsrettet kommune, og mener at byrådssaken gir godt grunnlag for dette.

Legg til kommentar