Annet

Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF

Byrådet planlegger et massivt salg av kommunale boliger i 2006. Dette vil gjøre mange husløse og føre til at mange blir utsatt for store plager/problemer. Det må være storsamfunnets ansvar å sikre at alle i denne byen har tak over hode. Har en tilfredsstillende bolig. Det er mange i denne byen som ikke har betalingsevne til å klare seg i det ordinære boligmarkedet, og ut fra et relativt strengt reglement kan disse søke om kommunal bolig gjennom bydelene. Men hva hjelper det med en slik prosess, når de samme mister sine muligheter for tak over bordet fordi byrådet i stor stil selger de samme boligene? spurte Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet instruks for salg av fast eiendom.


Oslo bystyre 5. april 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF


Ordfører

SV har ved finanskomiteens behandling av nytt salgsreglement særlig brakt inn 4 temaer:

For SV er ikke sales-and-lease-backordninger noen klok oppfinnelse, og vi ønsket ikke at byrådet skulle ha fullmakt til å gå inn for slike ordninger hvor kommunen først selger et sykehjem eller skole, for så å leie det dyrt tilbake. En enstemmig finanskomite støtter oss på at her må fullmakten ligge i bystyret.

For SVs del har vi hatt mye fokus på det klart uryddige i at kommune selger uregulerte tomter. Dette skaper problemer både for kjøper og kommunen selv. Vi er glad for at en enstemmig finanskomite nå fastslår at etat og byråd ikke lenger skal ha fullmakt til en slik praksis, og at ethvert unntak fra dette skal behandles i bystyret.

Og så ordfører, har det nye salgsreglementet gode formuleringer for å sikre at det er bystyret som skal ha avgjørelsesmyndighet dersom det er aktuelt å selge kulturhistoriske eiendommer, friluftseiendommer, idrettsanlegg m.v. Men det blir galt når byrådet sier at salgsreglementet på dette punkt ikke skal gjelde for aksjeselskapene. Reglementet sier at fast eiendom som er i bruk til for eksempel offentlig museum, kino, teater og bibliotek skal avgjøres av bystyret, men hva hjelper det når byrådet eksplisitt sier at reglementet ikke skal gjelde for eksempel for aksjeselskapet Oslo Kinematografer?

Og til sist noe av det aller viktigste: salg av kommunale boliger.

Byrådet planlegger et massivt salg av kommunale boliger i 2006. Dette vil gjøre mange husløse og føre til at mange blir utsatt for store plager/problemer.

Det må være storsamfunnets ansvar å sikre at alle i denne byen har tak over hode. Har en tilfredsstillende bolig. Det er mange i denne byen som ikke har betalingsevne til å klare seg i det ordinære boligmarkedet, og ut fra et relativt strengt reglement kan disse søke om kommunal bolig gjennom bydelene. Men hva hjelper det med en slik prosess, når de samme mister sine muligheter for tak over bordet fordi byrådet i stor stil selger de samme boligene?

Det blir stadig trangere å komme igjennom nåløyet. I 2005 hadde Oslos 15 bydeler et behov for 630 boliger, og ventelistene øker. Som Helse- og velferdsetaten understreket i Aftenposten i går: Mange som oppfyller kommunens svært strenge krav, får ikke bolig. Og det blir ikke bedre når byrådet er mye flinkere til å selge enn å kjøpe. Fra 1998 er antallet kommunale boliger redusert med nærmere 900, og innen året er omme ønsker byrådet å redusere dette med ytterligere 500 boliger.

Fra SVs side forstår vi veldig godt den bekymring Leieboerforeningen beskriver i sin henvendelse til Oslo bystyre: at salg av kommunale boligkomplekser ofte utløser en kjede av uheldige reaksjoner og at mange av beboerne ikke er i stand til å møte den omstillingen et salg medfører. Totalt sett fører dette til en forverret livssituasjon for en allerede utsatt gruppe. Salg av kommunale boliger samsvarer dårlig med myndighetenes ønske om å bekjempe fattigdom og sosial nød, og det er vår oppfatning at leieboernes rettigheter burde vært bedre ivaretatt.

Derfor mener SV det nå må foretas en time-out. Kommunen må – før det overhode kan være aktuelt med salg – sørge for å øke antallet utleieboliger og ruste opp den eksisterende boligmasse. Vi kan ikke først sette folk på gata, og deretter lete etter alternative løsninger. Vi ber om en egen sak til bystyret om situasjonen, og med forslag til tiltak, og i påvente av en slik sak ønsker vi en foreløpig stopp i alt salg.

Legg til kommentar