Annet

Bystyret inndrar fullmakter til sentralisering av IT, lønns- og regnskapsfunksjoner

"Byrådet bes innstille arbeidet med å innføre felles, sentrale IKT-tjenester og regnskaps- og lønnsfunksjoner for bydelene, inntil disse er behandlet av bystyret. Også evt. fremtidige tilsvarende saker som griper inn i bydelenes organisering, legges fram for bystyret". Dette vedtok bystyreflertallet onsdag, med stemmene fra A, SV, Venstre og RV.  Forslaget har bakgrunn fra et initiativ fra SVs Ivar Johansen i bystyrets finanskomite.

I finanskomiteen begrunnet Arb.p. og SV sitt initiativ slik:

"Komiteens medlemmer fra A og SV respekterer byrådets rett til å organisere sin egen virksomhet, men vil peke på at bydelene, som har fått delegert beslutningsmyndighet og som er politisk styrt, står i en særstilling. I byens styringssystem er det således ikke uproblematisk når et byråd bestemmer den interne organiseringen av oppgaveløsningen i bydelene.

Disse medlemmer registrerer derfor med undring at det i den senere tid har vært besluttet, eller er til drøfting, å sentralisere flere driftsoppgaver som i dag ligger på bydel og i den enkelte etat/virksomhet. Eksempler på dette er IKT-tjenester, sentralbordfunksjon og regnskaps- og lønnsfunksjoner. Bystyret har generelt lagt til grunn et ønske om delegering nedover i organisasjonen, og ut på bydel, og har i de senere år besluttet å flytte flere saksområder ut på bydel gjennom prøveprosjekter eller ved permanent desentralisering av ansvar.

Disse medlemmer understreker at hvilke oppgaver som ligger på bydel og hvilke som ligger sentralt må vurderes konkret, og ser at det særlig innenfor administrative støttefunksjoner kan være rasjonelt og kostnadseffektivt å utnytte stordriftsfordeler. Samtidig merker vi oss at flere bydelsutvalgsledere hevder at det de omtaler som "dagens sentralisering" undergraver lokaldemokratiet.

Disse medlemmer er særs opptatt av å sikre den lokalt forankrede bydelsorganiseringen, og ser det som riktig at framtidige beslutninger om endring i oppgavefordeling mellom bydelene og sentrale enheter besluttes av bystyret. Dette gjelder dog ikke endringer for byomfattende tiltak i den utstrekning disse bare vedrører enkeltbydeler."