Annet

En bedre seniorpolitikk

SVs Ivar Johansen, Knut Even Lindsjørn og Ruth Norseng foreslår i et privat forslag i Oslo bystyre at Oslo kommune iverksetter tiltak for en mer aktiv seniorpolitikk for at kommunalt ansatte skal kunne stå lengre i arbeidslivet. Det foreligger mye kunnskap om gode virkemidler og SV forventer at Oslo gjør mer for å nå målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Andebu kommune i Vestfold har gjennomført et eget prosjekt rettet mot kommunens eldre arbeidstakere. De har iverksatt flere tiltak: de har åpnet for en ”angrefrist” for avtalefestet pensjon (AFP), de tilbyr redusert stilling - men med full lønn til ansatte over 62 år, de gir et tilretteleggingstilskudd pr. arbeidstaker, de ansatte over 62 år får en ekstra sluttgodtgjørelse hvert år og holdningsarbeide blant ledere prioriteres. Dette er gode tiltak Oslo også burde forsøkt.


Oslo Bystyre
v/ ordføreren

Privat forslag fra Ivar Johansen, Knut Even Lindsjørn og Ruth Norseng på vegne av SV:

Avtale om inkluderende arbeidsliv – tiltak knyttet til seniorpolitikk

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) som er inngått mellom partene i arbeidslivet har følgende tre hovedmålsettinger:

- Redusert sykefravær

- Rekruttere og beholde arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne

- Seniorpolitiske tiltak

IA-avtalen utgår i 2005, men signaler fra Moderniseringsdepartementet tyder på at den vil bli videreført.

Så langt viser erfaringen at hovedfokus har vært rettet mot å få ned sykefraværet. Alle de tre målsettingene henger imidlertid naturlig sammen, og det er viktig å rette mer fokus mot seniorpolitiske tiltak. Tilrettelegging for arbeidstakere i alle faser i livet forebygger fravær, det gjelder også for de som er i sine siste år i arbeidslivet. At arbeidstakere passerer 55 år må ikke bety at de er ”utgått på dato”. Arbeidslivet bør bestå av arbeidstakere i alle aldre. Det er viktig fordi eldre innehar viktig erfaring og kompetanse og for å sikre overføring av denne verdifulle kompetanse fra mer erfarne til yngre og mindre erfarne arbeidstakere. For å oppnå dette må arbeidsgivere arbeide aktivt for å legge tilrette for dette.

Andebu kommune i Vestfold har gjennomført et eget prosjekt rettet mot kommunens eldre arbeidstakere. De har iverksatt flere tiltak: de har åpnet for en ”angrefrist” for avtalefestet pensjon (AFP), de tilbyr redusert stilling - men med full lønn til ansatte over 62 år, de gir et tilretteleggingstilskudd pr. arbeidstaker, de ansatte over 62 år får en ekstra sluttgodtgjørelse hvert år og holdningsarbeide blant ledere prioriteres.

AFP-ordningen som gjelder for arbeidstakere som har fylt 62 år er en viktig ordning for personer som av ulike grunner ikke lenger kan stå i arbeidslivet. Erfaringer viser imidlertid at det ikke alltid er ansattes egne ønsker eller hensynet til vedkommende som gjelder ved inngåelse av AFP. Tvert imot er det ofte hensynet til arbeidsgiver som teller, mange arbeidsgivere fristes til å oppfordre eldre medarbeidere til AFP. Ordningen er samtidig kostbar for arbeidsgivere (i Andebu kommune koster det for eksempel ca 100 000 kroner pr år for en person som går av på AFP), og tapet av verdifull arbeidskraft kan være påtrengende. I Oslo kommune vil det på denne bakgrunn være viktig å få bedre innsikt i hvordan AFP-ordningen fungerer med utgangspunkt intensjonen i ordningen.

Med utgangspunkt i at det er forbundet vesentlige kostnader med AFP er det relevant å vurdere om det kunne være økonomisk forsvarlig å investere penger til tiltak for å nå IA-målsettingen om å beholde kvalifiserte og erfarne seniorarbeidstakere. Ved å iverksette konkrete tiltak rettet mot disse arbeidstakere kan kommunen bidra til å hindre at ansatte blir utstøtt fra arbeidslivet. Det vil være en lønnsom investering, og en aktiv politikk på dette området kan også bidra til at sykefraværet går ned.

Dersom Oslo kommune skal kunne gjennomføre gode seniorpolitiske tiltak er det viktig å ha god nok informasjon og dokumentasjon for å gjøre kvalifiserte valg. Det må lyttes til erfaringer fra andre kommuner, og det må foretas egne undersøkelser. Et prosjekt lik det som er gjort i Andebu innebærer bred deltakelse fra tillitsvalgte og ansatte på alle nivå. Bare på den måten vil tiltak være sikret god forankring og aksept, også med hensyn til gjennomførbarhet og ressursbruk.

Det finnes mye erfaringer og forskningsbasert kunnskap om hvilke virkemidler som gir gode resultater i forhold til seniorpolitikk. Det er viktig at denne kunnskapen og erfaring anvendes.

Med utgangspunkt i erfaringene fra Andebu kommune foreslår SV i denne sak at Oslo kommune gjennomfører en undersøkelse for å få frem tendenser og årsaker til at kommunalt ansatte arbeidstakere velger AFP, eller hvorfor de av andre grunner slutter i jobben før pensjonsalder. En slik undersøkelse bør også si noe om hvilke kostnader Oslo kommune har knyttet til AFP-ordningen. Sammen med annen erfaring og forskningsbasert kunnskap vil funnene herfra kunne danne et grunnlag for å utvikle konkrete tiltak som skal bidra til at kommunens eldre arbeidstakere kan stå lengst mulig i arbeidslivet. I utviklingen av tiltak er det viktig med en bredest mulig forankring. Kommunens ansatte, inklusive ledere og tillitsvalgte, samt politikere må derfor involveres i et slikt arbeid.

I tråd med dette vil SV derfor ta initiativ til at Oslo kommune skal satse sterkere på alle målområdene knyttet til IA-avtalen, og spesielt til det som gjelder en aktiv seniorpolitikk for kommunens ansatte.

Forslag til vedtak:

1) Byrådet presenterer sak for bystyret som viser årsak til førtids- og uførepensjonering og bruk av AFP-ordningen blant kommunens ansatte. Saken skal blant annet belyse tendenser, årsaker, samt hvilke kostnader det har for kommunen.

2) Byrådet legger frem en sak med forslag til tiltak som kan bidra til at kommunens eldre arbeidstakere står lengre i arbeidslivet. Herunder vurdere et forsøksprosjekt i utvalgte bydeler eller utvalgte kommunale sektorer med basis i erfaringene fra Andebu og systematisk utprøving av tiltak basert på eksisterende forskningsbasert kunnskap.

Oslo, 15. sept. 2005

Ivar Johansen

Knut Even Lindsjørn

Ruth Norseng