Åpenhet

Åpenhet i kommune-Norge: Korrespondansen ut på nett

Åpenhet i kommune-Norge: Korrespondansen ut på nettJoda, de fleste av landets kommuner legger postjournalen ut på internett, selv om vi har noen sinker. Men en del kommuner går betydelig lengere, og legger inn- og utgående korrespondanse i full-format ut på nettsidene sine, naturligvis med unntak av informasjon som er unntatt fra offentlighet. Dette gjelder store kommuner som Tromsø og Bærum, men i særlig grad har de mindre kommuner gått foran, med kommuner som Stranda, Lillesand, Vågan og Kautekeino, for å nevne noen. Dette er bra.

Fritidsklubbansatte må bruke sin ytringsrett

Fritidsklubbansatte må bruke sin ytringsrettAnsatte i fritidsklubbene føler at de ikke har blitt hørt, og at fritidsklubben er truet av nedleggelse. Men samtidig sitter de med beskjed fra sine overordnede om at de ikke får uttale seg om saken til pressen. Hva skal de gjøre? spør bladet Ung & Fri, bladet til landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

Og i bladet gir jeg selv svaret: "Selvsagt skal ikke kommunalt ansatte akseptere noen munnkurv. Ikke minst som folkevalgt er jeg helt avhengig av at det offentlige rom blir tilført den faktainformasjon som ytringer fra klubbfolk selv innebærer. Derfor; bruk ytringsfriheten."

Les artikkelen

Natur og Ungdom får nei

SVs Ivar Johansen mener Oslo Sporveier ikke oppfyller et bystyrevedtak om å gjøre sine områder tilgjengelige som møteplasser. Bakgrunnener at organisasjonen Natur og Ungdom har fått avslag fra Sporveien på en søknad om å arrangere en utstilling på Furuset T-banestasjon.

Les mer

Innbyggerinitiativ mot bygging av hustun i Sørkedalen

Selv om bystyret realitetsbehandler innbyggerinitiativet – og oversender det rett fagkomite - står det bystyret senere fritt til avvise realiteten. Men innbyggerne skal altså gis en fair sjanse til ordentlig behandling, sa Ivar Johansen da bystyreflertallet ønsket å avskjære innbyggere retten til å fremme innbyggerinitiativ.


Privat forslag fra Ola Elvestuen (V) vedrørende åpenhet og meroffentlighet i forvaltningen

Det er et viktig spørsmål Venstre har reiser. Om Oslo skal være en åpen by må vi få større samsvar mellom teori og praksis.
Venstre vil at de ansatte skal orienteres om sin rett til å gi faktaopplysninger fra eget arbeidsområde og til å uttale seg offentlig på egne vegne. Flott. Vi må få til en kulturendring. Svært mange kommunalt ansatte i denne kommunen føler (berettiget eller uberettiget) at vel kan du aller nådigst få lov til å ytre deg, men egentlig ser kommunes toppledere og mellomledere helst at du holder kjeft, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet Venstres forslag.


Gode kildetips for gravende borgerjournalister

Kunne du tenke deg å spørre ut en politiker, sentralt eller lokalt, om et tema du ønsker å dekke? Det kan tidvis være vanskelig å kjempe seg gjennom krattskogen av informasjonsmedarbeidere og forværelser, som alle har som oppgave å sile bort “uønskede” elementer. iNorden gir deg like godt e-postadressene og telefonnumrene — rett til kildene, nemlig politikerne selv. Det er SV-politikeren Ivar Johansen (kjent for Det røde surfebrettet for ti-tolv år siden) som har gjort det prisverdige stykke arbeid å samle alt i én ressurs, på siden “Folkevalgte epostadresser og telefonnummere” (sic!). Meget, meget nyttig! Jeg foreslår at vi kollektivt hever våre sitronbrusglass for Johansen, her og nå, skriver journalisten Jarle Petterson.

Les mer

Internett for tvilere

Utvidet bruk av Internett i samfunnslivet kan komme til å gjøre noe med det. Mange opplever statlige rapporter, protokoller, budsjetter, reguleringsplaner og så videre som “utilgjengelige”, ikke bare språklig, men også fysisk. Politikere som SVs Ivar Johansen ivrer nå sterkt for bruk av Internett til slikt, og han har rett. Når vi får en kultur for at alt statsapparatet, kommunene og Stortinget produserer skal offentliggjøres elektronisk (med unntak av det hemmeligstemplede), og det ikke lenger er tvil om hvor dette foreligger, kan man regne med at velgerne vil gå direkte til kilden. Ihvertfall dersom saken angår dem selv, skriver forfatteren Torgrim Eggen i boka "Internett for tvilere".

Les mer

Oslo-ansatte får snakke fritt

Oslo kommune vil ikke lenger kneble sine ansatte. Oslo-politikerne går inn for at alle fritt kan snakke med pressen i saker som angår eget fagområde. Det er SVs Ivar Johansen som har drevet fram saken, som kommer til å bli formelt vedtatt av bystyret 20. juni.

Les mer

Dokumenttilgjengelighet begrenses

Ivar Johansen undres seg over at byrådet setter inn tiltak som begrenser åpenheten i kommunen: korrespondanse er ikke lenger tilgjengelig for publikum og presse i Rådhusets informasjonssenter, og postjournaler er kun tilgjengelig på internett i maksimalt 2 måneder. Han ber byrådet besvare spørsmål om saken til bystyrets finanskomite.

Spørsmål nr. 36 av 27.07.2007 fra Ivar Johansen (SV) vedr. åpenhet og dokumenttilgjengelighet

I alle sammenhenger er det understreket at åpen forvaltning og en åpenhetskultur er særs viktig som et forebyggende tiltak mot mislighold og korrupsjon. Dokumentåpenhet står der helt sentralt.

Det overrasker meg derfor at byrådet de siste måneder på 2 delområder har begrenset offentlighetens mulighet til å få innsyn i dokumenter:

1. inn- og utgående korrespondanse til byrådsavdelingene er ikke lenger tilgjengelig i Rådhusets informasjonssenter2. byrådets postjournal er nå tilgjengelig på nett i særs begrenset periode, maksimalt 2 måneder

Hva er begrunnelsen for at byrådet har valgt å innsnevre tilgjengelighet til dokumenter og postjournaler i Rådhuset?

Foreldrearbeidsutvalg fikk munnkurv

Skoleetaten i Oslo har det siste året pålagt rektorer ved tre Osloskoler å hindre foreldreutvalgene å ta opp saker med byens politikere. - Det er beklagelig for skoledemokratiet at de prøver å hindre oss å si fra når vi har noe på hjertet, sier Bjørn Bernstein, nestleder for Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Majorstuen skole. - Jeg vil påny måtte be byrådet forklare seg for bystyrets finanskomite om ytringsfrihetens vilkår i Oslo kommune, sier SVs Ivar Johansen.

Les mer