Åpenhet

Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar

Dei folkevalde er likevel berre "tenarar for folket". Det er veljarane som til ei kvar tid avgjer kva for politikk kommunen skal føre. Via dei politiske vala avgjer folket kva for val og prioriteringar kommunen bør satse på, og gjennom politisk debatt i lokalpressa og andre stader er folket med på å påverke premissane for avgjerdene som skal treffast. Politisk og moralsk er det såleis folket som er den eigentlege arbeidsgivaren i kommunen. For at folket skal kunne øve påverknad og føre ein etterfølgjande kontroll, er det ein føresetnad at det vert informert om faktiske tilhøve og meiningsbrytingar i kommunen. Tenestemenn som sit inne med faktakunnskap som kan vere av allmenn interesse, har difor også ei moralsk plikt til å halde folket informert, skriver Kommunaldepartementets rundskriv "Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar".

Kommunaldepartementet: Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar

Ytringsmot og ytringsplikt i byråkratiet

Det er ikke lett å trekke opp klare retningslinjer for ytringsfriheten i offentlig forvaltning. Men man kommer vel et stykke på vei hvis man husker på at det er velgerne som er de egentlige sjefene, med de informasjonsbehov de har som øverste myndighet. Retningslinjene må likevel bli ulike i ulike deler av den offentlige forvaltning, som har ulike behov og muligheter for ytringsfrihet. Men overalt må man huske at begrepet ytringsplikt også er relevant, og at det ikke er frimodigheten, men begrensningene i den som trenger hjemmel, skriver Kåre Willoch bl.a.

Kåre Willoch: Ytringsmot og ytringsplikt i byråkratiet

Refser Oslo for hemmelighold

Oslo kommune holder dokumenter hemmelig i strid med offentlighetsloven. En stikkprøve Oslo kommunes kontrollutvalg har foretatt, viser at mer enn halvparten av dokumentene skulle vært offentliggjort. - Det er større åpenhet i Forsvarets overkommando enn i Rådhuset, sier medlem av utvalget, Ivar Johansen (SV).

Refser Oslo for  hemmelighold

Munnkurv på skolesjef?

Den ene dagen ser vi politikere fra Arbeiderpartiet og Venstre som snakker om en åpnere kommune, deltakerdemokrati og at fagfolk og publikum i større grad må delta i debatten om de spørsmål som behandles i bystyret, for så neste dag ser vi de samme politikere gi kraftig korreks når kommunens fagfolk bringer fram faktaopplysninger til den samme debatten, skriver Ivar Johansen bl.a.

Fra informasjon til kommunikasjon

Oslo Bystyre har behandlet kommunens informasjonspolicy. I innledningen til denne bystyremelding understrekes det at de siste årene har en beveget seg fra å snakke om informasjon til å snakke om kommunikasjon. Med andre ord en endring fra enveistale til dialog. Dette er en viktig observasjon, som dessverre i altfor liten grad gjennomsyrer de konkrete målformuleringer i denne bystyremeldingen, skriver Ivar Johansen.