Åpenhet

Fortsatt hemmelighold i Sporveien

Kommunens politiske ledelse, representert ved det borgerlige byrådet, fortsetter frenetisk å hindre pressen innsyn i hva som skjer i kommunens aksjeselskaper. Oslo Namsrett tok ikke til følge VGs begjæring om midlertidig forføyning mot Oslo Sporveier. VG krevde tilgang til Sporveienes postjournal. Retten mener VG ikke har fremlagt tilstrekkelige bevis for sikringsgrunn og at VG får tilgang til nødvendige dokumenter om trafikksikkerhet gjennom Statens Jernbanetilsyns postjournal.

Enstemmig støtte til initiativ: Oslo-ansatte får snakke fritt

Oslo kommune vil ikke lenger kneble sine ansatte. I siste møte i bystyrets finanskomite støttet komiteen enstemmig et initiativ fra SV's Ivar Johansen. Oslo-politikerne går inn for at alle fritt kan snakke med pressen i - I omstridte saker har munnkurv eller refs for uttalelser til pressen ikke vært uvanlig, og Oslo er kjent som en av de mest lukkede kommuner i landet. Derfor er dette vedtaket svært bra, mener generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening.  - Det betyr veldig mye for publikum som skal ha tjenester fra kommunene, fordi det blir bedre kvalitet når også de som jobber i kommunen har større rett til å uttale seg og være med å kritisere og foreslå hva som skal gjøres i de ulike sakene, sier Øy til NRK.  Kommunalminister Sylvia Brustad er svært fornøyd med at initiativet kommer fra politikerne selv, og mener flere kommuner burde ta etter hovedstaden.


Les Dagbladet og Aftenpostens ledere.
Og en vennligsinnet kommentar i Dagbladets Dagboka.

Oslo kommune: Fortsatt hemmelighold

Oslo Rådhus i kveld:  Bystyret skal drøfte Offentlighetslovens praktisering i kommunen. I hvilken grad offentlighet, presse og publikum skal få innsyn i hvordan skattepenger forvaltes. Hvordan forvaltningen ivaretar fellesskapets interesser. I hvilken grad det skal legges til rette for at byens innbyggere skal få innsyn underveis, og tidligst mulig være med å påvirke den endelige beslutning som fattes av forvaltning eller et folkevalgt organ.

Bystyreflertallet, anført av Arbeiderpartiet, viderefører en praksis om at Oslo skal være landets mest lukkede kommune og hvor alt preik om åpenhet bare er munnhell som hører hjemme i festtalene. Virkeligheten er at det er mer bevissthet rundt åpenhet i Forsvarets Overkommando og på Huseby enn i Oslo kommune og Oslo Rådhus, skriver Ivar Johansen i en kronikk i Dagbladet.


Les mer

Antidemokratiske tiltak i den gode saks tjeneste

Under dekke av antiterror-tiltak åpnes nå for vidtrekkende fullmakter til å aksjonere mot "uønskede elementer", i hele den vestlige verden. Nye britiske lover åpner for å internere utlendinger i inntil seks måneder uten noen rettssak. Og den norske regjering følger etter. Justisdepartementet har nå sendt ut forslag til ny lov på høring. I forslaget er begrepet terrorist definert til den som begår eksempelvis drap, grovt skadeverk eller brannstiftelse for «urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en internasjonal organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av stor betydning for landet eller organisasjonen».


Les høringsutkastet

Les Dagbladet

Privat kinomonopol i Oslo?

Vi står overfor et betydelig ytringsfrihetsproblem dersom noen få konserner kan kontrollere alle nyheter, all informasjon og all underholdning.  Bystyreflertallet i Oslo burde tillagt det så stor vekt at en ikke ga byrådet en blankofullmakt til å selge majoritetsaksjene i Oslo Kinematografer uten noen kultur- eller verdipolitiske føringer, skriver Ivar Johansen i en kronikk i VG. Dette som en kommentar til at bystyreflertallet i Oslo har gitt byrådet en fullmakt til å selge ut 66 % av aksjene i Oslo Kinematografer, som i realiteten dermed blir et privat monopol.

Fylkesmannen refser byrådsleder Erling Lae: Bryter Offentlighetsloven

I et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til byrådsleder Erling Lae understreker fylkesmann Hans J. Røsjorde at "kommunen ikke har hjemmel for å unnlate journalføring av all innkommet e-post etter en generell forhåndsvurdering."  Byrådslederen ba publikum komme med innspill og forslag pr. e-post til byrådets budsjettforslag for 2002. Han garanterte samtidig at alle henvendelser skulle behandles fortrolig og verken bli journalført eller vedlagt saken.  Etter anmodning fra SV's Ivar Johansen sier altså fylkesmannen nå at dette er hemmelighold i strid med lovens bestemmelser og pålegger kommunen å opptre annerledes i fremtidige saker.

Les Fylkesmannens brev

Åpenhet om partienes inntekter

- Det er problematisk at vi ikke vet hvem som gir penger til partier, hvor tillitsvalgte er folkevalgte beslutningstakere som forvalter store fellesskapsverdier. Åpenhet er det beste vern mot økonomiske samrøre, sier SVs medlem i bystyrets finanskomite Ivar Johansen. Han har skapt flertall i bystyret for et fellesforslag fra SV. Ap, Fr.P. og Uavhengige med teksten:"Oslo bystyre anmoder partienes fylkesorganisasjoner i Oslo om å praktisere " Lov om offentliggjøring av politiske  partiers inntekter", slik at det blir full åpenhet også om Oslopartienes inntekter og bidrag av vesentlig størrelse." Forslaget kommer til avstemming i bystyrets møte 16. oktober.

Les lederartikkel i Aftenposten

Hva er ytringsfrihet?

Testen på ytringsfrihet er nettopp at man kan tillate ytringer man ikke liker. Tanken er at det offentlige rom virker rensende, ved at misvisende ytringer kan blottstilles og imøtegås, mener Francis Sejersted, professor i historie og tidligere leder for Ytringsfrihetskommisjonen. Den sentrale begrunnelse for ytringsfriheten i vårt land, helt fra Holbergs tid, har ikke vært individets frihet til å si hva det måtte ønske, men hensynet til samfunnet. Det er i offentligheten at "ugrunnede Fabler" kan "igjendrives", for å bruke Holbergs begreper. Vi må altså tillate usannheter og diskriminerende ytringer fordi det er en forutsetning for å komme usannhetene og de diskriminerende holdninger til livs.
 

Les mer

Fortsatt bekymring for rektorers ytringsmulighet

Skoledirektøren var onsdag innkalt til bystyrets finanskomite for å forklare seg om rektorers og læreres mulighet til å ytre seg.   Jeg er ikke beroliget etter dette møtet. Etaten vektlegger ikke i tilstrekkelig grad viktigheten av en åpen debatt om det som skjer i Osloskolen. Jeg merket meg dog at skolebyråden ved flere konkrete eksempler som ble brakt opp under møtet viste en større forståelse for – og så verdien i at - rektorer uttaler seg og deltar i den offentlige debatt enn den holdning skoledirektøren representerer. Kanskje kan det føre til en korrigering av den meningsknebling vi i dag ser i Osloskolen, og at vi får en åpnere skole, sier Ivar Johansen.

Han vil fortsatt følge saken og temaet nøye.


Les artikkel av Ivar Johansen
Les lederartikkel Aftenposten

Helsevesenet unndras offentlig innsyn

Mangelfullt offentlig innsyn, begrenset lokal innflytelse og favorisering av spesialistveldet kan komme til å prege de nye helseforetak - fordi lover og regelverk tillater det, skriver professor Noralv Veggeland ved Høgskolen i Lillehammer. De negative sidene ved at statlige monopoler faller, bør frem i lyset, mener han. 


Les mer i Aftenposten