Åpenhet

Overraskende mye ”whistleblowing” i Bergen Kommune

De første resultatene fra organisasjonskulturundersøkelsen i Bergen kommune i vinter er nå klare. De viser at det er overraskende mange i kommunen som sier fra om klanderverdige forhold. Hele 32 prosent av de som svarte betraktet seg selv som organisatoriske varslere, eller whistleblowere. - Dette er oppsiktvekkende høyt, sier Andreas Høstmælingen, en av de to hovedfagsstudentene som gjennomførte undersøkelsen og hadde den som grunnlag for sin hovedoppgave.

Les fra Bergen Kommune
Les fra UiB
Les byrådens kommentar
Les hele oppgaven (pdf)

Åpenhet i bydelene: Det er fa`li det

"Det er mange gode forslag stor-alliansen Høyre, Fr.P og Arbeiderpartiet nå sloss mot. La meg nevne et av dem; bydelene. Hver enkelt av disse er på størrelse med en stor by. Bydelenes mangesidige virksomhet har stor betydning for innbyggerne og lokalsamfunnet. På mange måter opptrer de som en kommune i kommunen. Det er derfor særs klokt når det regjeringsoppnevnte utvalget anbefaler at den enkelte bydel ikke skal anses som et organ, men flere. Det vil gi økt dokumentoffentlighet om det som rører seg i lokalsamfunnet, og som er av stor betydning for bydelenes innbyggere. Det vil utvide lokaldemokratiet. Men svært indignert uttaler bystyreflertallet at ”dette vil innebære en utvidelse av dagens praksis” og at ”Oslo kommune ser flertallets forslag som en inngripen i en organisering som bystyret har besluttet nettopp med grunnlag i det kommunale selvstyre”, skriver Ivar Johansen.


Les mer

Ledelse midt imot

"Ett tema underbelyst i det viktige ordskiftet om ytringsfrihet som pågår nå: ytringsfrihet for offentlig ansatte. Det angår flere hundre tusen mennesker i offentlig sektor, og er et konfliktfylt felt. Vi kommer til å se mange delikate prinsippsaker om temaet de neste åra, ikke minst når offentlige institusjoner «konsernifiseres» i ledelse og organisering. Samtidig privatiseres eller delprivatiseres flere virksomheter. Da settes ytringsfriheten under nytt press," skriver Knut Olav Almås bl.a .i en kommentarartikkel Dagbladet. "En ubehagelig, ny tone er i ferd med å sette seg i store deler av offentlig sektor. Er det de anonyme ytringene som skal dominere; de lukkede korridorers politikk? spurte SVs Ivar Johansen for ei tid siden," skriver Almås.

Les mer i Dagbladet

Ytringsfrihetens vern

Grunnlovens vern av ytringsfriheten skal revideres, men våre myndigheters behandling av saken har hittil vært så mangelfull at det ville være mer betryggende å drøye saken, med sikte på ny behandling etter neste stortingsvalg, skriver Eivind Smith i en kronikk i Aftenposten. Han er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Les mer i Aftenposten

Når ytringer blir farlige

Norske myndigheter bør hindre den pakistanske politiker Qazi Hussain Ahmed, som har uttalt seg positivt om Taliban og Osama bin Laden, i å komme til landet, mener Fr.p.-formann Carl I. Hagen. Det er da nærleggende å spørre: Og Hagen mener vel da tilsvarende at politikeren Carl I. Hagen bør nektes adgang til alle muslimske land pga. hans nedsettende uttalelser om islam? Carl I Hagen vil nekte en pakistansk oppisjonspolitiker ytringsfrihet bare fordi han er islamist, men benytter selv den samme ytringsfrihet til å håne og krenke muslimer. Ord bør møtes med ord, ikke stengte grenser og taleforbud.


Les hans krav i Aftenposten

Hold kjeft, og det skal gå deg godt som kommunalt ansatt

"Offentlig ansatte må gis et vidt spillerom for offentlig å gi uttrykk for sin mening om forholdene på sin arbeidsplass». «Beskyttelse av tjenestemenns adgang til å uttale seg og deres frimodighet er viktig. Å reagere med ordenstraff vil etter forholdene kunne virke som en trussel mot den kontroll og åpenhet som forvaltningen skal være omgitt med.» Sivilombudsmannen var uvanlig krass da han ba Oslo kommune vurdere på ny en sak der en SFO-assistent ble ilagt tjenestepåtale fordi han «uten å innhente tillatelse fra sine overordnede har uttalt seg kritisk til pressen om forholdene ved sin arbeidsplass.»

Rektorer er redde for å ytre seg

Mange rektorer i Oslo og Akershus vegrer seg for å delta i det offentlige ordskiftet, av hensyn til lojaliteten til arbeidsgiver. Et stort flertall mener kravet til lojalitet har blitt strengere de siste årene, og mange mener vilkårene for kritikk av overordnede har blitt dårligere. Dette går frem av en undersøkelse Oslo Redaktørforening har gjennomført, i samarbeid med Utdanningsforbundets fylkeslag i Oslo og Akershus.

Les rapporten
Les lederartikkel Dagbladet
Les lederartikkel Nationen
Les lederartikkel Aftenposten

Rektorknebling kan havne i retten

Utdanningsforbundet er lei av at rektorer i Nord-Trøndelag blir straffa når de uttaler seg offentlig om problemer i skolen. Flere rektorer har fått refs fra rådmannen fordi de har vært kritiske når de har snakka med politikere og foreldre. Dette kan vi ikke akseptere, sier fylkesleder Gunn Nordstrøm i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag. - Det er klart at den dagen vi får en sak som skal opp for retten så er vi villig til å ta den, sier Nordstrøm.
- Er det saker som kan havne i retten her i Nord-Trøndelag? - Slik det ser ut nå så mener vi det ja.


Les mer hos NRK Trøndelag

Folkevalgte, offentlighetsloven og taushetsbelagte opplysninger

Kan folkevalgte selv omklassifisere et dokument unntatt offentlighet pga. at det innholder taushetsbelagte opplysninger, etter å ha fjernet de taushetsbelagte opplysninger? Temaet er til drøfting i forretningsutvalget i Oslo bystyre. Ivar Johansen kommenterer et notat fra Bystyrets sekretariat, og påviser at sekretariatet gir en gal lovforståelse.

Les mer

Varslere: Forsker slakter lovforslaget

Den nye arbeidsmiljøloven gir for dårlig beskyttelse til ansatte som sladrer om ulovligheter, mener arbeidsrettsjurister. De får støtte av britisk forsker. - Loven må være enkel å forstå. Hva er en "lojal varsler", slik lovteksten omtaler? Skal man være lojal mot arbeidsgiver eller mot samfunnet, spør Lucy Vickers. Hun underviser i jus ved Oxford Brookes University.

Les mer i Aftenposten

Slår alarm om overvåking

Du må regne med at epost sendt fra Hotmail og Yahoo skannes av etterretningsnettverket Echelon. Stortinget har nå fått oversendt rapporten "Elektroniske spor og personvern" fra Teknologirådet. Rapporten vier spesielt mye plass til det tidligere så mye omtalte Echelon. Dette et er verdensomspennende avlytningsnettverk drevet av en etterretningsallianse mellom USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.


Les mer i Computerworld