Åpenhet

Ytringsfrihet – ikke for norske biblioteksansatte?

"Hvordan kan man på den ene siden arbeide med grunnlegende ytringsfrihetsprinsipper samtidig som mange offentlig ansatte er kneblet av lojalitetspålegg? Svært mange bibliotek har utarbeidet etiske retningslinjer for biblioteksansatte. Mange punkter retter seg viktig nok mot behandling av lånere og respekten for det enkelt individet. Men : svært mange har  i tillegg blitt pådyttet punkter som gjelder forholdet til arbeidsgiver. Arbeidstaker er dermed pålagt IKKE å uttale seg negativ om arbeidsgiver. Dette betyr i praksis at ingen som arbeider på Deichman i Oslo – folkebibliotekenes mor og fyrtårn for alle som arbeider i folkebibliotekvesenet - , kan uttale seg om den katastrofale biblioteksmeldingen man risikerer å få vedtatt i Oslo kommune. Det anses som illojalt å kommentere negativt en plan som vil bygge ned et lavterskeltilbud som har fungert i utrolig mange år," skriver Aud Jorunn Aano, leder av Ytringsfrihetsutvalget, Norsk bibliotekforening, og Frode Bakken, leder Norsk Bibliotekforening.


Les mer hos Norsk Bibliotekforening

Kirkelig ansatte har ytringsfrihet

Kirketjener Sidsel Fauske i Fridalen menighet skrev leserinnlegget i Vårt Land og Bergens Tidende forrige helg. Der uttrykte hun bekymring for at menighetsmedlemmer blir «kirkekunder» etter omorganiseringen av kirken i Bergen. Hun signerte innlegget sammen med kapellanen og organisten i Fridalen. Sjefene hennes i Bergen Kirkelige Fellesråd svarte med å kalle henne inn på teppet.

Jusprofessorer mener kirkelig ansatte har full rett til å delta i offentlig debatt om arbeidsplassen sin.

Les mer i Vårt Land

Ytringsfrihet og varsling: Nytt lovforslag kan stanse varslere

En av landets fremste eksperter på arbeidsrett, professor Henning Jakhelln, er redd pasienters liv og helse kan komme i fare dersom et forslag til varslerbestemmelser i arbeidsmiljøloven blir vedtatt. Han frykter at helsepersonell ikke vil tørre å si fra om uheldige forhold. Jakhelln, som vil gjøre det tryggere å varsle om uheldige forhold i arbeidslivet, vil ha forbud mot å etterforske anonyme varslere og høy toleranse for at varslere kan overdrive eller ta feil. Bare dersom varsleren bevisst forsøker å skade arbeidsgiver, bør en varsler kunne stilles til ansvar.

Tidligere sjeflege ved Diakonhjemmet sykehus, Dagfinn Gedde-Dahl, forteller at leger i liten grad melder fra ved feil og uventede dødsfall, og at varsling er et ikke-tema ved medarbeidersamtaler.

Les mer i Journalen, medlemsbladet til Oslo Legeforening

Intern strid i KS-styret om varslere

Flertallet i KS-styret vil legge klare begrensninger på ansattes mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. SV advarer mot å skremme ansatte til taushet. SVs representanter i sentralstyret leverte en rekke endringsforslag til høringsuttalelsen, men samtlige forslag ble avvist av flertallet. Sentralstyremedlem Ivar Johansen mener flertallet går altfor langt i å begrense ytringsfriheten. - Uttalelsen fra KS innebærer så strenge krav til varsling at det kan skremme mange fra å ytre seg. Det vil i så fall være svært uheldig, sier Johansen til Kommunal Rapport.


Les Ivar Johansen og SVs forslag i KS

Bydelsutvalgsleder til innbyggerne: Hold kjeft

En av lærdommene av de omfattende mislighets- og korrupsjonssakene Oslo kommune nå står overfor er at kommunen må styrke varslervernet, for derigjennom å sikre at ansatte, brukere og innbyggerne på en trygg måte kan varsle der det er svikt i kommunens tjenester eller det er mistanke om misligheter.

Høyres bydelsutvalgsleder i bydel Nordre Aker, Egil Ihlen, ser annerledes på dette: "Det er beklagelig å se at enkelte av bydelens brukere benytter media til å klage på bydelens tjenester, og ikke minst at de trekker frem de ansatte som de store hindrene for å få nødvendige tjenester. Ofte vil faktagrunnlaget være ganske mangelfullt og skape unødig frykt hos andre", skriver han i sin spalte i lokalavisen Nordre Aker Budstikke.
For som han sier: "Vi har og skal fortsette å ha, et godt tjenestetilbud i Nordre Aker." Han beskjed er altså til brukerne av kommunens tjenester: Vi er så gode. Den virkeligheten dere beskriver og opplever er uriktig. Hold kjeft. Dere vet ikke hva dere snakker om.

Les artikkelen

Varslere knebles i Oslo kommune

Sykepleieren "Kari" var frekk nok til å si ifra om at pasienter ble verre av å være på institusjon. De fikk ikke mat i seg. Ledelsen svarte med å angripe henne. - De gjorde meg ansvarlig. I stedet for å diskutere hvorfor systemet svikter, gikk de løs på meg, sier hun.

Kulturbyråden krever forhåndssensur av etatenes pressemeldinger

En utrolig beskjed fra Byrådsavdeling for næring og kultur til deres underliggende etater: Næringsetaten, Kultur- og idrettsetaten og Gravferdsetaten. Etatene er gitt følgende instruks i brev av 27. november: "Det er besluttet at samtlige utkast til pressemeldinger skal sendes Byrådsavdelingen for eventuelle kommentarer før de sendes ut. Avdelingen skal innen 24 timer gi nødvendig tilbakemeldinger til etaten."

Sagt på en annen måte: Vi har ikke tillit til at etatene har den beste kompetanse til å utforme pressemeldinger på deres saksområder. Vi i Rådhuset vet best.