Åpenhet

Ny offentlighetslov. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Den gang det ble lovbestemt at møter i folkevalgte organer, for eksempel bystyrekomiteene, strittet flertallet i dette bystyre i mot. Dessverre, ordfører. Også i dag ser vi at flertallet i denne salen stritter i mot når et regjeringsoppnevnt utvalg nesten enstemmig anbefaler større åpenhet i kommune-Norge. Oslo kan fortsatt med rette bære betegnelsen ”den lukkede kommune”, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet høringsuttalelse til endringer i offentlighetsloven.


Oslo bystyre 5. mai 2004
Ivar Johansen, SV

Sak NOU 2003:30 Ny offentlighetslov. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Ordfører,
En SFO-ansatt i Oslo kommune får tjenestepåtale for å ha ytret seg i et radiointervju om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Sivilombudsmannen griper inn, og sier at kommunens reaksjon er lovstridig.

NRK Østlandssendingen nektes innsyn i dokumenter i den kommunaleide monopolbedriften Viken Energi. Fylkesmannen understreker at dette er i strid med offentlighetslovens bestemmelser.

En rekke tillitsvalgte for ansattes organisasjoner får korreks fra sine bydelsdirektører for å ha tatt kontakt med lokale folkevalgte i bydelsutvalgene. Det er her en sammenhengende linje; Oslo er fortsatt landets mest lukkede kommune. Det foreliggende forslag til kommunens høringsuttalelse om ny offentlighetslov viser at Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti verdsetter hemmeligholdet, og sammen vil sloss for at Oslo fortsatt skal være den lukkede hovedstad.Et regjeringsoppnevnt statlig utvalg har praktisk talt enstemmig anbefalt økt åpenhet i statlig og kommunal forvaltning. SVs grunnholdning er at politisk og moralsk er det kommunens innbyggere som er de egentlige oppdragsgivere. For at disse skal kunne påføre og føre sin etterfølgende kontroll må tilgang til informasjon være maksimal. Innstillingen fra det regjeringsoppnevnte utvalg har en god retning, selv om vi på en del områder kunne gått noe lenger.

Byrådet, med støtte fra Arbeiderpartiet, leverer en 16 siders – i all hovedsak – bekymring og argumentasjon mot utvalgets forslag til åpenhet i kommunene. Flere steder brukes argumentasjoner som ”økt arbeidsbyrde for det offentlige”, ”ekstraarbeid” og ”tilleggsbelastning”. Ja, ordfører, demokratiet har sin pris, både på godt og vondt. Men er allikevel å foretrekke framfor alternativet.

Det er mange gode forslag stor-alliansen Høyre, Fr.P og Arbeiderpartiet nå sloss mot. La meg nevne et av dem; bydelene. Hver enkelt av disse er på størrelse med en mellomstor by. Bydelenes mangesidige virksomhet har stor betydning for innbyggerne og lokalsamfunnet ved sin publikumsorienterte virksomhet. På mange måter opptrer de som en kommune i kommunen. Etter SVs mening er det derfor særs klokt når det regjeringsoppnevnte utvalget anbefaler at den enkelte bydel ikke skal anses som et organ, men flere. Det vil gi økt dokumentoffentlighet om det som rører seg i lokalsamfunnet, og som er av stor betydning for bydelenes innbyggere. Det vil utvide lokaldemokratiet. Det er særs skuffende at Arbeiderpartiet motarbeider en slik viktig reform.

Det er grunn til å minne om at da det daværende Justisdepartementet i sin tid – det er mange år siden nå – sendte ut det første forslaget til offentlighetslov på høring argumenterte samtlige departementer i mot. De hevdet at dette ville resultere i at forvaltningen ikke fikk nødvendig arbeidsro og gi en økt arbeidsbyrde og ekstraarbeid. At det ville undergrave demokratiet. 35 år senere brukes de samme argumenter her i dette bystyret mot et klokt forslag til noe større åpenhet.

Den gang det ble lovbestemt at møter i folkevalgte organer, for eksempel bystyrekomiteene, strittet flertallet i dette bystyre i mot. Dessverre, ordfører. Også i dag ser vi at flertallet i denne salen stritter i mot når et regjeringsoppnevnt utvalg nesten enstemmig anbefaler større åpenhet i kommune-Norge.

Oslo kan fortsatt med rette bære betegnelsen ”den lukkede kommune”.

Legg til kommentar