Åpenhet

Finanskomiteen: Ja til mitt forslag om døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning

Finanskomiteen: Ja til mitt forslag om døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltningStockholm kan vise til 70 tjenester i en døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning, mens København tilbyr mer enn 50 heldigitale tilbud til innbyggerne. Oslo kommune ligger i bakleksa og kaster bort enorme summer på gammeldagse løsninger. Oslos tilbud til innbyggerne preges av et skjemavelde og papirer som må sendes frem og tilbake med treg og dyr post.

Jeg sloss for en effektiv og framtidsrettet kommune, til beste for byens innbyggere. Jeg fremmet derfor  forslag om at Oslo kommune etablerer en døgnåpen, helautomatisk, digital innbyggertjeneste, etter mønster av blant annet Stockholm og København.

I gårsdagens møte i bystyrets finanskomite anbefalte en enstemmig komite mitt initiativ. Forslaget skal nå sluttbehandles i bystyret, og hvor det sikkert også får enstemmig tilslutning. Dette kan bli bra for byens innbyggere!

Les nyhetsoppslag hos Digi.no
Les om bakgrunnen her
Les også hos Digi.no


Dette er finanskomiteens merknader:

Komiteen er positiv til intensjonen i forslaget. Disse medlemmer merker seg at forslaget er sammenfallende med budskapet i en presentasjon IKT-Norge ga finanskomiten under komiteens seminar i januar.

Komiteen viser videre til at forslaget i hovedsak er i tråd med byrådets tiltredelseserklæring der det fremgår at byrådet vil:

- utvikle flere og bedre elektroniske tjenester

- etablere en egen selvbetjeningsportal der alle digitale tjenester for innbyggerne er samlet

- innføre elektronisk saksbehandling og kommunikasjon mellom borger og kommunen som hovedprinsipp, men samtidig ivareta og legge til rette for de som ikke bruker digitale løsninger

- begrense skjemavelde, byråkratiske prosesser

Komiteen konstaterer videre at byrådet ved behandlingen av tilleggsinnstillingen for 2012 fikk gjennomslag for å avsette midler til et forprosjekt for utvikling av nye digitale tjenester og anskaffelse av ny internettløsning. Dette skal legge grunnlaget for utvikling av elektroniske tjenester som skal gi byens innbyggere og næringsliv en enklere hverdag.

Komiteen ser også positivt på etableringen av et samarbeid mellom staten og de største kommunene for å samordne utviklingen av kommunale og statlige digitale løsninger.

Komiteen mener det er fornuftig å hente erfaringer fra det arbeidet som er gjort i de andre nordiske hovedstedene, men også erfaringene fra andre byer eksempelvis i Storbritannia kan være nyttige for Oslo kommune.

Komiteen vil påpeke at Oslo kommune på flere områder henger etter i utvikling av elektroniske tjenester. Det er derfor viktig at dette arbeidet prioriteres høyt.

Kommentarer   

0 #1 Enrico Razzetti 12-05-2012 14:03
Personlig er jeg ikke helt sikkert på at dette er bra. Det skaper helt sikkert noe store forbedringer når det gjelder handtering av byråkratiske formaliteter, men rent teknisk blir det en stor utfordring når det gjelder lagring av data over lange perioder. Et stykk papir lever hundrevis år, en file må regelmessig kopieres over nye magnestiske supporter, som har et mye kortere liv ( 5 år ). Helt klart har Norge penger nok for å betale for backup, men i et historisk perspektive, er det slik at uten tvil mye data blir mistet. Denne utfordring har vi alle også: selv om vi tenker at vi har masse dokumenter og bilder av livet vår, siden det er så lett å bruke digitalt utstyr, tenker vi ikke at disse dokumentene skal forsvinne. Det blir utrolig lite om disse årene for arkeologene.
0 #2 Tobias Brox 12-05-2012 22:43
Målet er veldig bra, men det er viktig å se litt på alt som er galt med altinn og flexus.

Altinn:

* Har kostet veldig mye i utvikling.

* Kenneth-saken var strengt tatt bare en blipp - jeg synes ikke man skal ha for mye fokus på den saken.

* Brreg tigger allerede om mer penger for å få utbedret systemene - ref
abcnyheter.no/.../...

* Jeg er jo selvfølgelig veldig tilhenger av åpen kildekode. Som fagmann synes jeg det er ille at jeg omtrent ikke har tilgang til mer informasjon enn hva jeg kan lese i massemedia.

* Alt av svakheter ved Altinn blekner ifht "lock-in"-probl emet. Vidreutvikling av altinn er totalt avhengig av Accenture dersom jeg har forstått det riktig. Accenture har også fulle og ekslusive
rettigheter til å selge inn produktet ovenfor andre leverandører, selv om staten har betalt 100% av utviklingskostn adene. Ref
digi.no/.../...

Flexus:

Jeg skal ikke gå inn på alt av detaljer her. Systemet har kostet kanskje 750 millioner i direkte utviklingskostn ader, og fortsetter å
suge en signifikant andel av Ruters budsjetter - i tillegg kommer de indirekte kostnadene. Som kunde er det forsmedelig at det nye systemet oppleves som et tilbakeskritt i forhold til det gamle papirbaserte systemet. Dette er et generelt problem med IT-prosjekter som forsøker å erstatte eksisterende systemer, også ofte når et
program er blitt så gjennområttent at man velger å skrive det om fra scratch med "ren kode". Kundene forventer at alt som fungerte før fortsatt skal fungere, og i tillegg forventes det synlige forbedringer. I praksis får man nye bugs, nye innkjøringsprob lemer, ting som fungerte før fungerer ikke lengre (utviklerene trodde ikke
funksjonaliteten var viktig), etc. En løsning er å la gamle og nye systemer kjøre i parallell en stund - helst helt til omtrent alle frivillig har gått over til de nye systemene.

Legg til kommentar