Åpenhet

PST som nettovervåkere

PST som nettovervåkereVi snakker så ofte - med store bokstaver - at vi ikke skal ha et stat som registrerer og overvåker lovlig politisk aktivitet. Men samtidig har vi med den norske terroren fått et voksende krav om at PST må følge bedre med på internett, for å avdekke potensielle terrorister.

Jeg synes PST besvarer dette kravet på en klok måte på PSTs egen blogg:

"La det vere heilt klart: Skal PST i større grad "følgje med" på Internett vil dette i klartekst medføre ein større grad av overvaking, i ein eller annan form. Å "følgje med" vil i praksis medføre at vi må registrere informasjon om enkeltpersonar, og deira ytringar. Denne informasjonen må lagrast, den må kunne søkjast på og den må kunne brukast i eit langsiktig perspektiv. Viss dette skal ha nokon verdi må slike registreringar skje systematisk. Hovudspørsmålet vil vere kapasiteten til å overvake og terskelen for å registrere. Deretter er det eit spørsmål om kva den lagra informasjonen skal og kan brukast til, og kva for andre ressursar ein må ha for å gjere seg nytte av den. Store mengder med lagra informasjon som ikkje blir brukt er verdilaust.

PST har sjølvsagt ingen interesse av eller bruk for å registrere politiske ytringar. Dei fleste forstår heldigvis dette. Men å tru at ein skal kunne avklare mistenkjelege situasjonar med utspring i ytringar på Internett, utan å samle informasjon om enkeltpersonar, er i høg grad naivt."

Klokt sagt!

Les fra PSTs blogg

You have no rights to post comments