Åpenhet

Sivilombudsmannen: Byrådet bryter Offentlighetsloven

Sivilombudsmannen: Byrådet bryter Offentlighetsloven
Sivilombudsmannen er krystallklar: Byrådet i Oslo bryter Offentlighetsloven når det hemmeligholder saksfremlegg og sakslister for byrådskonferanser og byrådsmøter.

Byrådet avholder såkalte forberedende byrådsmøter eller byrådskonferanser, der byrådene diskuterer saker de skal innstille for bystyret. Kommunene har ikke ansett dette som møter i folkevalgt organ, og dokumenter fra disse møtene har først blitt offentliggjort etter at byrådskonferansen har kommet til enighet om en innstilling. Men etter at journalist Vegard Venli i Kommunal Rapport klaget saken inn for Sivilombudsmannen, må kommunene endre praksis.

I uttalelsen skriver sivilombudsmann Arne Fliflet:

«Praksis for byrådet i [Bergen/Oslo] kommune er at saksfremlegg med vedlegg og sakslister unntas offentlighet frem til byrådskonferansen har vedtatt innstilling i saker hvor byrådet er delegert avgjørelsesmyndighet, og frem til byrådsmøtet har vedtatt innstilling i saker hvor byrådet innstiller for bystyret. Jeg har kommet til at denne praksisen er i strid med reglene i offentlighetsloven.»

Han slår videre fast at byrådskonferansene må betraktes som møter i folkevalgt organ, og at sakslistene til disse møtene dermed er offentlige «fra de oversendes eller legges frem for byrådet». «Ut fra kommunens opplysninger synes tidspunktet for offentlighet dermed i praksis å være ved innkalling til og forut for avholdelse av byrådskonferansene eller de forberedende byrådsmøtene», skriver sivilombudsmannen.

Jeg tok Byrådets lovstridige hemmelighold opp med Byrådet i januar og i et notat til finanskomiteen av 18. januar 2012 argumenterte byrådslederen for at praksisen var i samsvar med Offentlighetsloven.  Jeg ber nå byrådslederen overfor finanskomiteen avklare hvordan Byrådet vil innordne seg Sivilombudsmannens avgjørelse.

Les Sivilombudsmannens avgjørelse 

Kommentarer   

#1 Bjørn Bjøro 17-09-2012 09:01
Først en stor takk til Kommunal Rapport, som har gjort en fantastisk innsats for å avdekke ulovlighetene og ta den tunge jobben med klagen til Sivilombudsmann en. Og du også, Ivar, skal ha takk for at du har fulgt opp så nøye.

Avsløringene og endringene som vil komme som følge av dem, vil ha vesentlig betydning for åpenhet, og etter min oppfatning også for effektivitet i bruk av skattebetalerne s penger.

Et annet og vanskelig felt, fordi det dreier seg om så mange enkeltsaker, er Oslo kommunes forhold til offentlighetslo ven i sammenheng med dokumentinnsyn. Her har jeg oppdaget at det i saker byrådet, byrådsavdelinge ne eller etater ønsker å holde noe skjult - gjerne for å dekke seg selv - driver en treneringspraks is og til dels gir selv Fylkesmannen som klageinstans ukorrekte opplysninger og gjennom dette har fått medhold. I en stor korrupsjonssak opplevde jeg dette, men satt på at dokumentasjon som kommunen hadde holdt skjult for Fylkesmannen var offentlig på engelsk, og Fylkesmannen måtte omgjøre sitt eget vedtak. Dette som alternativ til å få saken til Sivilombudsmann en. I en annen stor skandalesak oppnådde en etat ved å holde opplysninger skjult å få medhold, men ble deretter overfor Fylkesmannen avslørt av meg.

You have no rights to post comments