Åpenhet

Åpenhetskrav fra bystyret 5 år senere: Ikke fulgt opp av Byrådet

Åpenhetskrav fra bystyret 5 år senere: Ikke fulgt opp av ByrådetOslo kommune bruker i dag store ressurser på å behandle henvendelser om innsyn   i forvaltningens saksdokumenter fra publikum og presse, slik jo Offentlighetsloven klokelig hjemler. Men det ville jo være betydelig mer hensiktsmessig at disse dokumentene i utgangspunktet var tilgjengelig på nett, og ikke som nå: kun føres i postjournalen. En enstemmig finanskomite i bystyret uttalte derfor i 2007 (etter et initiativ fra meg):

"Komiteen understreker viktigheten av å senke terskelen for hvordan publikum kan få tilgang til offentlig informasjon. I en slik sammenheng er det ønskelig å komme lenger enn å legge ut forvaltningens postjournaler.

Mange kommuner, som for eksempel Bærum, har gjort hele arkivet elektronisk. Publikum kan via internett få tilgang til både inn- og utgående dokumenter i fulltekst. Komiteen ber om at byrådet tar initiativ til at Oslo kommune snarest mulig når samme målsetting for tilgjengelighet."

Da jeg purret på oppfølging av dette 3 år senere uttalte Byrådet i notat til finanskomiteen bl.a. følgende:

"På bakgrunn av finanskomiteens innstilling vil det bli startet et arbeid med sikte på en publiseringsløsning for fulltekstdokumenter på Internett for byrådsavdelingene. Jeg vil også igangsette et arbeid for med sikte på at kommunens øvrige virksomheter begynner med dette."

Ytterligere 2 år er gått, og jeg ber derfor nå Byrådet orientere bystyrets finanskomite om status for gjennomføring av finanskomiteens uttalelse fra 2007.

You have no rights to post comments