Åpenhet

Revisjon og tilsyn: Mer hemmelighold

Revisjon og tilsyn: Mer hemmeligholdNår Fylkesmannen i dag foretar tilsynsbesøk i kommunen kan enhver avisjournalist og andre interesserte følge prosessen steg for steg. Alle dokumenter er åpne for innsyn, fra Fylkesmannen melder sin ankomst, til de første møtereferatene foreligger og en foreløpig tilsynsrapport framlegges rådmannen for kommentarer.

Kommunaldepartementet har nå sendt ut på høring forslag om innstramming, som ukeavisa Kommunal Rapport spissformulerer forslaget slik : "Først etter at det offentlige har definert hva som er sant, bør den gemene hop inkluderes i samfunnsdebatten. Kommunaldepartementets argumentasjon for å hindre tidlig innsyn i revisjonsrapporter er like fordummet som den er skremmende."

Da vi behandlet saken i KS sitt hovedstyre denne uka ble jeg stående alene om dette standpunkt: "KS mener åpenhet rundt revisjonens arbeid er et viktig antikorrupsjonstiltak og kan bidra til at revisjonen i de konkrete saker får tips og informasjon de på et så tidlig tidspunkt ellers ikke ville fått tilgang til. Dagens offentlighetslovs § 5 gir nødvendig adgang til - etter en konkret vurdering - å gi utsatt innsyn for revisjons- og tilsynsrapporter."

Men flertallet ville ha mer hemmelighold og vedtok: "KS mener det er viktig at den politiske diskusjonen om de temaene som revisjonsrapporter og tilsynsrapporter tar opp bygger på verifiserte fakta. KS slutter seg derfor til forslaget til endringer i offentleglova § 5 annet ledd om å innføre utsatt innsyn i uferdige revisjonsrapporter og tilsynsrapporter."