Åpenhet

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold i tilsynsarbeidet

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold i tilsynsarbeidet- Helsetilsynet har - etter tips - foretatt et tilsynsbesøk ved et sykehjem hvor det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt. De sender en rapport, hvor kommunen blir bedt om å gi sin kommentar.
- Kommunerevisjonen har gjennom en forvaltningsrevisjon avdekket særs kritikkverdige forhold i hvordan kommunen forvalter offentlig eiendom. Byrådet blir bedt om å uttale seg.
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avdekket at kommunen misbruker øremerkede statsmidler, i strid med forutsetning for bevilgningen, og kommunen blir bedt om kommentarer.

Slike rapporter (her tenkte tilfeller) bør - foreløpig - hemmeligholdes for byens innbyggere, mener bystyreflertallet. I noen situasjoner kan det selvsagt - etter en konkret vurdering - være nødvendig med utsatt offentlighet på slike dokumenter, men flertallet i bystyrets finanskomite ønsker å innføre en endring av loven, og innføre en skal-bestemmelse: Alltid utsatt offentlighet.

I finanskomiteen ble jeg dessverre stående alene om følgende synspunkt: "Oslo kommune mener åpenhet rundt revisjonens arbeid og statlig tilsyn er et viktig antikorrupsjonstiltak og kan bidra til at revisjonen og de statlige tilsyn i de konkrete saker får tips og informasjon de på et så tidlig tidspunkt ellers ikke ville fått tilgang til. Dagens offentlighetslovs § 5 gir revisjonen og de statlige tilsyn tilstrekkelig adgang til – etter en konkret vurdering – å gi utsatt innsyn, og ser ikke behov for lovendring." Kommunens høringsuttalelse skal sluttbehandles i første bystyremøte.

Les fra behandlingen i bystyrets finanskomite

Kommentarer   

#1 Bjørn Bjøro 02-03-2013 09:33
Opplysninger som omfattes av taushetsbestemm elser vil uansett unntas fra offentlighet. Enkeltpersoner ville fortsatt vært tilstrekkelig beskyttet uten bystyreflertale ts endring.

Bystyreflertallets vedtak, og det inkluderer dessverre Arbeiderpartiet som jeg er medlem av, vil i realiteten være med på å tildekke eller tilsløre uheldige forhold så lenge som mulig.

Dessverre er dette helt i tråd med hva byrådsavdelinge ne og underliggende etater allerede har bedrevet i Oslo kommune når det gjelder innsyn etter offentlighetslo ven og dels også partsinnsyn etter forvaltningslov en. Direkte lovbrudd har vært en del av arsenalet til for eksempel Sykehjemsetaten for i alle fall å forsinke innsyn. Og det lykkes: For ved klager får det ingen annen konsekvens enn kritikk og opphevelse av vedtak for hjemsending og nytt vedtak, eller omgjøring.

You have no rights to post comments