Åpenhet

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold i tilsynsarbeidet

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold i tilsynsarbeidet- Helsetilsynet har - etter tips - foretatt et tilsynsbesøk ved et sykehjem hvor det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt. De sender en rapport, hvor kommunen blir bedt om å gi sin kommentar.
- Kommunerevisjonen har gjennom en forvaltningsrevisjon avdekket særs kritikkverdige forhold i hvordan kommunen forvalter offentlig eiendom. Byrådet blir bedt om å uttale seg.
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avdekket at kommunen misbruker øremerkede statsmidler, i strid med forutsetning for bevilgningen, og kommunen blir bedt om kommentarer.

Slike rapporter (her tenkte tilfeller) bør - foreløpig - hemmeligholdes for byens innbyggere, mener bystyreflertallet. I noen situasjoner kan det selvsagt - etter en konkret vurdering - være nødvendig med utsatt offentlighet på slike dokumenter, men flertallet i bystyrets finanskomite ønsker å innføre en endring av loven, og innføre en skal-bestemmelse: Alltid utsatt offentlighet.

I finanskomiteen ble jeg dessverre stående alene om følgende synspunkt: "Oslo kommune mener åpenhet rundt revisjonens arbeid og statlig tilsyn er et viktig antikorrupsjonstiltak og kan bidra til at revisjonen og de statlige tilsyn i de konkrete saker får tips og informasjon de på et så tidlig tidspunkt ellers ikke ville fått tilgang til. Dagens offentlighetslovs § 5 gir revisjonen og de statlige tilsyn tilstrekkelig adgang til – etter en konkret vurdering – å gi utsatt innsyn, og ser ikke behov for lovendring." Kommunens høringsuttalelse skal sluttbehandles i første bystyremøte.

Les fra behandlingen i bystyrets finanskomite