Åpenhet

Sykehjemsendringer: Viktig med lokal informasjon

Sykehjemsendringer: Viktig med lokal informasjonHvorfor skal ansatte og beboere få førsteinformasjon gjennom media på helt vital informasjon som gjelder deres nære hverdag? Hvorfor skal det være slik at ansatte og beboere skal få den første informasjon på Sykehjemsetatens nettsider om anbudsutsettelse av Uranienborghjemmet, og ikke gjennom lokal informasjon på sykehjemmet - gitt av institusjonssjefen. Institusjonssjefen fikk kun info pr. telefon 10 minutter før Sykehjemsetaten informerte offentligheten, og hun hadde naturligvis ingen tidsmessig mulighet til å informere ansatte og beboere. Sånn skaper man ikke trygghet og ro i krevende situasjoner. Jeg har derfor sendt fram et spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret::

"Vi kan alle være sårbare knyttet til endringer i vår hverdag. Særlig kan dette gjelde stabilitet og endringer som påvirker vår nære hverdag, som bosituasjonen.

For den som er avhengig av bistand eller bor på en institusjonen vil endringer som kan påvirke hvem som er min nærmeste hjelper eller bomiljø kunne skape betydelig utrygghet. Og for den som er i arbeid vil endringer i arbeidssituasjonen; som ny arbeidsgiver, omorganisering av bedriften eller ny sjef, kunne skape utrygghet.

Mitt spørsmål er:

Er rutinene rundt offentliggjøring vedrørende anbudsutsettelse (særlig beslutning om at en virksomhet skal anbudsutsettes og valg av leverandør) slik at ansatte og beboere får informasjon før nyheter slippes på nett, pressemelding eller i media?

Hvis ja, hvordan vurderer Byrådet dette opp mot den kommunikasjon som ble praktisert forleden dag vedr valg av leverandør etter anbudsutsettelse av Uranienborghjemmet?"