Åpenhet

Hemmelige Oslo: Fylkesmannen omgjør

Hemmelige Oslo: Fylkesmannen omgjørOffentlighetslovens hovedbestemmelse er: "Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ." Allikevel opplever svært mange av forvaltningen hemmeligholder dokumenter, og avslår innsyn, i strid med Offentlighetslovens bestemmelser. Dermed undergraves svært viktige demokratiske prinsipper og innbyggernes muligheter til innsyn og innflytelse.

Den som nektes innsyn kan klage til Fylkesmannen. Og Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandlet i fjor svært mange klager på manglende innsyn i Oslo kommune. Av 70 klagesaker som ble innklaget vedrørende kommunen eller kommunalt eide virksomheter ble rundt 1/3 omgjort fordi kommunens nektelse av innsyn ikke tilfredsstilte lovens krav.  Dette gjøres dels ved at kommunens vedtak oppheves - med krav om fornyet behandling - eller at Fylkesmannen omgjør kommunens beslutning direkte, og bestemmer at det skal gis innsyn.

Fylkesmannens tall viser at Oslo kommune fortsatt har en stor jobb å gjøre i forhold til åpenhet og innsyn, særlig når vi legger til grunn at det også her er mørketall.; alle orker ikke ta opp kampen og klage.  Det hjelper ikke å ha gode målformuleringer, når praksis er annerledes.

Les oversikt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus