Åpenhet

Nei til militærstyrker mot demonstrasjoner og sivil ulydighet

Nei til militærstyrker mot demonstrasjoner og sivil ulydighet

"Regjeringen bør ikke kunne sette inn Forsvaret mot demonstrasjoner og sivil ulydighet," understreker tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i en kronikk i Aftenposten. Og grunnen til hans advarsel nå er et høringsdokument Forsvarsdepartementet har sendt ut.

Grunnlovens § 99 fastslår at den militære makt ikke skal kunne brukes mot landets egne borgere. Med det nye høringsutkastet foreslås det at at Forsvarsdepartementet får en generell fullmakt til å yte bistand til politiet som kan medføre bruk av makt overfor norske borgere.

"Nye lovregler om kampen mot terror krever en vurdering av hvor langt grensen mot borgerfriheten blir forskjøvet. Det er særlig tilfeller av demonstrasjoner og mer omfattende sivil ulydighet man bør vurdere når det gjelder bruk av Regjeringens tvangsmakt i lovforslaget. Dette er former for opposisjonelle ytringer der Regjeringen ikke bør kunne blande inn Forsvaret, og i alle fall ikke basert på en generell lovfullmakt som denne. En slik begrensning av Regjeringens tvangsmakt bør fremgå klart av lovteksten, og ikke bare bygge på fremtidige, usikre tolkninger og politiske vurderinger," skriver Carsten Smith, og minner oss på:

"Mange vil huske striden om bruk av militære midler overfor sivil ulydighet da det i 1981 fant sted en stor sammenlenking av samer og andre borgere for å stanse utbygging av Kautokeino-Alta-vassdraget. Det ble samtidig en strid mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet, der Justisdepartementet ønsket en større bistand fra Forsvaret enn Forsvarsdepartementet fant det riktig å yte. Det var etter min vurdering viktig for vårt samfunn at myndighetenes reaksjon den gang ikke fikk et mer militært preg, men at forsvarsministerens motstand mot bruk av Forsvarets ressurser vant frem. Dette bidro til å gjøre den senere politiske forsoning enklere."

Klokt sagt at den tidligere høyesterettsjustitiarius! Konklusjonen hans om at Regjeringen ikke bør kunne sette inn Forsvaret mot demonstrasjoner og sivil ulydighet er selvsagt riktig, og viktig.

Legg til kommentar