Åpenhet

Byråd Aud Kvalbein klasker til mot journalister

Byråd Aud Kvalbein klasker til mot journalister

Ukeavisa Kommunal Rapport opptrer "etisk betenkelig" og "undergraver den enkeltes rett til taushet, vern om personlige forhold og dessuten respekten for at taushetsplikten overholdes" skriver byråden i et notat som svar på spørsmål fra meg:

"Selve straffebestemmelsen i helsepersonelloven for brudd på taushetsplikten gjelder bare helsepersonell og institusjoner som yter helsehjelp. Brudd på den forvaltningsmessige taushetsplikten er også straffesanksjonert jfr. straffeloven § 209. Forvaltningsloven gjelder for de som er en del av forvaltningsapparatet, som for eksempel ansatte tjenestemenn i stat og kommune, samt politikere.

Selve straffebestemmelsene gjelder ikke journalister som, på ulovlig vis, har fått tilgang til opplysningene. Kommunal Rapport baserer seg med andre ord på at noen har tilegnet seg og/eller utlevert opplysningene i strid med en streng straffesanksjonert taushetsplikt. Det anser jeg som både uheldig og etisk betenkelig. Behovet for å beskytte den enkeltes rett til taushet om sine helseopplysninger er like viktig overfor en journalist som overfor helsepersonell. Avisers bruk av opplysninger som er tilegnet på ulovlig vis, bidrar etter mitt syn til å undergrave den enkeltes rett til taushet, vern om personlige forhold og dessuten respekten for at taushetsplikten overholdes," skriver byråd Kvalbein blant annet i et notat til bystyrets finanskomite.

Kommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 28-09-2013 11:35
Byråd Aud Kvalbein dummet seg ut da hun skriftlig svarte på spørsmål fra Kommunal rapport. Mest sannsynlig ble hun forledet av noen av sine nærmeste medarbeidere da hun skrev sin uriktighet.

Jeg forstår at byråden er fortvilet og at sinnet er uttrykk for fortvilelsen.

For hun vet at når Kommunal rapport har den komplette rapporten, ser Kommunal rapport også alle de stedene som byråden hadde sladdet og som intet har med helseopplysning er å gjøre. Og det er mange sider hun har hemmeligholdt av kritikkverdige forhold om byrådslederens kontor, hennes egen byrådsavdeling og henens egen underliggende etat Sykehjemsetaten og som ikke inneholder helseopplysning er. Hennes forsøk på å hemmeligholde og trenere innsyn i Kommunerevisjon ens avsløringer er det dermed gitt innsyn i, også der Fylkesmannen som Oslo kommunes nikkedukke så langt har gitt henne medhold, i strid med loven.

Jeg kjenner selv en del av de forholdene som byråden vil karakterisere som helseopplysning er, gjennom hva som står i anonymisert form i Erling Folkvords offentlige bok "Byråden mot hjelpepleieren" , og som jeg forstår er gjengitt i Kommunerevisjon ens hemmelige rapportdel, også der i anonymisert form. Et formål med å hemmeligstemple er å dekke over hvor sterkt dement beboer var, som lå under smittevernregim e og hadde kommet uriktig utsagn om voldtekt av en ukjent person, uten å bli undersøkt, for deretter etter bevisforspillel se fra Sykehjemsetaten , også etter at daværende direktør ble varslet, å bli benyttet mot en uskyldig hjelpepleier i form av politianmeldels e med krav om at han skulle straffes med flere år i fengsel.

Legg til kommentar