Åpenhet

Byråd Aud Kvalbein klasker til mot journalister

Byråd Aud Kvalbein klasker til mot journalister

Ukeavisa Kommunal Rapport opptrer "etisk betenkelig" og "undergraver den enkeltes rett til taushet, vern om personlige forhold og dessuten respekten for at taushetsplikten overholdes" skriver byråden i et notat som svar på spørsmål fra meg:

"Selve straffebestemmelsen i helsepersonelloven for brudd på taushetsplikten gjelder bare helsepersonell og institusjoner som yter helsehjelp. Brudd på den forvaltningsmessige taushetsplikten er også straffesanksjonert jfr. straffeloven § 209. Forvaltningsloven gjelder for de som er en del av forvaltningsapparatet, som for eksempel ansatte tjenestemenn i stat og kommune, samt politikere.

Selve straffebestemmelsene gjelder ikke journalister som, på ulovlig vis, har fått tilgang til opplysningene. Kommunal Rapport baserer seg med andre ord på at noen har tilegnet seg og/eller utlevert opplysningene i strid med en streng straffesanksjonert taushetsplikt. Det anser jeg som både uheldig og etisk betenkelig. Behovet for å beskytte den enkeltes rett til taushet om sine helseopplysninger er like viktig overfor en journalist som overfor helsepersonell. Avisers bruk av opplysninger som er tilegnet på ulovlig vis, bidrar etter mitt syn til å undergrave den enkeltes rett til taushet, vern om personlige forhold og dessuten respekten for at taushetsplikten overholdes," skriver byråd Kvalbein blant annet i et notat til bystyrets finanskomite.