Åpenhet

Hemmelige Oslo kommune: Telefonkatalogen hemmeligholdes

Hemmelige Oslo kommune: Telefonkatalogen hemmeligholdes

Jeg skjønner at Forsvarets Etterretningstjeneste og Politiets Sikkerhetstjeneste ikke har en søkbar katalog hvor direkte-telefonnummer til den enkelte ansatte er tilgjengelig på virksomhetenes internettsider.

Men at Oslo Rådhus og Oslo kommune - for å lette kommunikasjonen med byens innbyggere - ikke kan legge denne type informasjon ut på nettsidene, som en søkbar katalog, er særs underlig.

Bergen kommune kan det. Stavanger kommune kan det. Tromsø kommune kan det. Kristiansand kommune kan det. Ja, selv hele regjeringskvartalets/departementenes internkatalog ligger søkbar på nett.

Men i hemmelige Oslo passer Byrådet på dette som om det er av de største hemmeligheter. Ukeavisa Kommunal Rapport (se under) har i flere måneder kranglet om innsyn i det som andre kommuner automatisk legger ut på kommunens nettsider. Utrolig, sier nå jeg.

 

14. oktober 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vi krevde 23. august innsyn i råfilene bak Oslo kommunes telefonliste. Vedleggene til dagens henvendelse viser påfølgende hendelser:

·         11. september: Oslo kommune avslår vårt innsynskrav med hjemmel i offentleglova § 9

·         11. september: Vi ber om «nærare grunngiving». Vi presiserer her at vi ikke har krevd innsyn i en «sammenstilling» etter § 9, men eksisterende saksdokument

·         23. september: Kommunen sier seg enig i at vi har krevd innsyn i allerede eksisterende saksdokument. Da dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger som det ifølge kommunen er nødvendig å skille ut digitalt, opprettholdes likevel avslaget, med hjemmel i offentleglova § 9

·         24. september: Vi ber om en ny «nærare grunngiving». Vi forklarer her at § 9 var ny med offentleglova av 2006, og gjelder for de tilfeller der den som krever innsyn ber om at det opprettes et nytt saksdokument. Vi ber videre kommunen angi hvilke opplysninger som anses taushetsbelagte, og ber om en konkret avveining mot forvaltningsloven § 13 andre ledd som angir hva slags type opplysninger som ikke faller innenfor taushetspliktens virkeområde. Vi ber videre med hjemmel i forvaltningsloven § 11 om veiledning i kommunens databaser for å ivareta vår tarv etter offentleglova.

·         26. september: Kommunen har sendt oss et brev som opplyser om at vi kan ringe kommunens sentralbord for å spørre om enkeltvise opplysninger fra kommunens telefonliste. På denne bakgrunnen legger kommunen til grunn at det foreligger «en tilfredsstillende løsning når det gjelder tilgjengelighet til kommunens telefonnumre». Kommunen ber oss opplyse om det konkret, dersom våre tidligere innsynskrav «fortsatt har aktualitet».

·         26. september: Vi skriver at vi opplever kommunens brev av 26. september som utidig, og at det «ligger utenfor kommunens kompetanse å avslutte innsynskrav og/eller klager på innsynsavslag etter eget velbefinnende». Vi understreker at innsynskravet opprettholdes.

·         8. oktober: Vi etterlyser tilbakemelding på vår henvendelse.

·         11. oktober: Kommunen skriver at utarbeidelsen av svaret på vår henvendelse vil ta ytterligere litt tid, og vil bli oversendt «så raskt den er ferdigstilt».

Med bakgrunn i den tid som nå er gått og de henvendelser som er foretatt, legger vi til grunn at kommunen ikke ønsker å gi innsyn i de dokumenter vi har forespurt. Vi påklager herved kommunens avslag, og ber Fylkesmannen påse at saken «uten ugrunnet opphold» forberedes og sammen med de omstridte dokumenter oversendes Dem for endelig avgjørelse som klageinstans.

I forbindelse med Deres behandling av saken – og uavhengig av sakens materielle utfall – ber vi om en vurdering av om kommunens handlemåte i saken har skjedd i samsvar med god forvaltningsskikk, og offentleglovas prosedyrekrav, og vi sikter da særlig til § 29 første ledd, annet punktum, samt offentleglova § 31 annet ledd, annet punktum.

Med vennlig hilsen

Vegard Førland Venli

Journalist i Kommunal Rapport

Mob: 47 06 93 91

Kommentarer   

#1 Espen Alexandersen 18-10-2013 08:22
De usynlig-gjør seg så de lettere kan gjemme seg fra den ansvarsfølelse og dugnadsånd som burde herske i de forskjellige institusjoner. I første rekke NAV,- som innrømmes som feilsteg av alle samfunnslag, både fra topp-politikere , fra NAV-ansatte selv og selvsagt fra brukerne. Boligkontor og diverse ombud har for lengst spilt fallitt som kontroll-organe r etc. Norge er et lite land, så hvorfor denne iver etter sammenslåing og sentralisering? Vi bør snu denne utviklingen, så vi får små kommuner som har samhørighets-fø lelse og tar vare på alle. Slik det nå er virker sosial-pakken dårlig, fordi det er for mange hull og sugerør i trygde-"havrese kken".
#2 Morten Netteland 18-10-2013 08:37
og jeg som trodde at kommunen var en offentlig etat?
+1 #3 Morten Netteland 18-10-2013 08:37
Uhyrlig!tilbake til Stasi,Kom intern,og jeg vil se mappa mi!Hva mener KS om dette?Når så mange andre kommuner kan,hvorfor kan ikke Oslo?Er de i en særstilling?..
#4 Erling Westenvik 18-10-2013 08:39
Vent litt og se hva Dagbladet klarer å grave opp. De er jo på hugget om dagen og finner sikkert et excel-ark med hele forsvarskommand oens turnus og telefonnummere listet opp.
#5 Benjamin Bruheim 18-10-2013 08:41
Kommunens telefonsystem er jo svært digitalt nå, og jeg tror ikke de har faste nummer for hver ansett egentlig.
#6 Gry Christin Sjue 18-10-2013 08:42
de fleste i Oslo kommune har enten fasttelefon eller mobiltelefon. En god del har begge deler. Joda, de fleste har faste numre. Unntaket er kanskje de som jobber i barnehager og sykehjem.

You have no rights to post comments