Åpenhet

Hemmelige Oslo kommune: Telefonkatalogen hemmeligholdes

Hemmelige Oslo kommune: Telefonkatalogen hemmeligholdes

Jeg skjønner at Forsvarets Etterretningstjeneste og Politiets Sikkerhetstjeneste ikke har en søkbar katalog hvor direkte-telefonnummer til den enkelte ansatte er tilgjengelig på virksomhetenes internettsider.

Men at Oslo Rådhus og Oslo kommune - for å lette kommunikasjonen med byens innbyggere - ikke kan legge denne type informasjon ut på nettsidene, som en søkbar katalog, er særs underlig.

Bergen kommune kan det. Stavanger kommune kan det. Tromsø kommune kan det. Kristiansand kommune kan det. Ja, selv hele regjeringskvartalets/departementenes internkatalog ligger søkbar på nett.

Men i hemmelige Oslo passer Byrådet på dette som om det er av de største hemmeligheter. Ukeavisa Kommunal Rapport (se under) har i flere måneder kranglet om innsyn i det som andre kommuner automatisk legger ut på kommunens nettsider. Utrolig, sier nå jeg.

 

14. oktober 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vi krevde 23. august innsyn i råfilene bak Oslo kommunes telefonliste. Vedleggene til dagens henvendelse viser påfølgende hendelser:

·         11. september: Oslo kommune avslår vårt innsynskrav med hjemmel i offentleglova § 9

·         11. september: Vi ber om «nærare grunngiving». Vi presiserer her at vi ikke har krevd innsyn i en «sammenstilling» etter § 9, men eksisterende saksdokument

·         23. september: Kommunen sier seg enig i at vi har krevd innsyn i allerede eksisterende saksdokument. Da dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger som det ifølge kommunen er nødvendig å skille ut digitalt, opprettholdes likevel avslaget, med hjemmel i offentleglova § 9

·         24. september: Vi ber om en ny «nærare grunngiving». Vi forklarer her at § 9 var ny med offentleglova av 2006, og gjelder for de tilfeller der den som krever innsyn ber om at det opprettes et nytt saksdokument. Vi ber videre kommunen angi hvilke opplysninger som anses taushetsbelagte, og ber om en konkret avveining mot forvaltningsloven § 13 andre ledd som angir hva slags type opplysninger som ikke faller innenfor taushetspliktens virkeområde. Vi ber videre med hjemmel i forvaltningsloven § 11 om veiledning i kommunens databaser for å ivareta vår tarv etter offentleglova.

·         26. september: Kommunen har sendt oss et brev som opplyser om at vi kan ringe kommunens sentralbord for å spørre om enkeltvise opplysninger fra kommunens telefonliste. På denne bakgrunnen legger kommunen til grunn at det foreligger «en tilfredsstillende løsning når det gjelder tilgjengelighet til kommunens telefonnumre». Kommunen ber oss opplyse om det konkret, dersom våre tidligere innsynskrav «fortsatt har aktualitet».

·         26. september: Vi skriver at vi opplever kommunens brev av 26. september som utidig, og at det «ligger utenfor kommunens kompetanse å avslutte innsynskrav og/eller klager på innsynsavslag etter eget velbefinnende». Vi understreker at innsynskravet opprettholdes.

·         8. oktober: Vi etterlyser tilbakemelding på vår henvendelse.

·         11. oktober: Kommunen skriver at utarbeidelsen av svaret på vår henvendelse vil ta ytterligere litt tid, og vil bli oversendt «så raskt den er ferdigstilt».

Med bakgrunn i den tid som nå er gått og de henvendelser som er foretatt, legger vi til grunn at kommunen ikke ønsker å gi innsyn i de dokumenter vi har forespurt. Vi påklager herved kommunens avslag, og ber Fylkesmannen påse at saken «uten ugrunnet opphold» forberedes og sammen med de omstridte dokumenter oversendes Dem for endelig avgjørelse som klageinstans.

I forbindelse med Deres behandling av saken – og uavhengig av sakens materielle utfall – ber vi om en vurdering av om kommunens handlemåte i saken har skjedd i samsvar med god forvaltningsskikk, og offentleglovas prosedyrekrav, og vi sikter da særlig til § 29 første ledd, annet punktum, samt offentleglova § 31 annet ledd, annet punktum.

Med vennlig hilsen

Vegard Førland Venli

Journalist i Kommunal Rapport

Mob: 47 06 93 91