Åpenhet

Neste: Kommunal politianmeldelse av meg?

Neste: Kommunal politianmeldelse av meg?

Forretningsutvalget, med ordfører Fabian Stang i spissen, vedtok mandag:

"Forretningsutvalget ba videre sekretariatet innhente kommuneadvokatens vurdering av om Ivar Johansen (SV) har gjort seg skyldig i å ha brutt lovbestemt taushetsplikt ved sin publisering av kommunerevisjonens rapport på sin blogg."

Bakgrunnen er at jeg 7. november i fjor la ut den versjon av Kommunerevisjonens rapport vedrørende Lindebergsakene som revisjonen selv mener kan/skal være offentlig fordi den IKKE inneholder taushetsbelagte opplysninger. Revisjonen har sladdet alle slike opplysninger.

Stridspunktet er: Kommunerevisjonen mener rapporten kun skal være offentlig i en papirversjon, og ikke legges på nett. Rapporten finnes derfor verken på Kommunerevisjonens eller Bystyrets nettsider. Det hevdes at nettpublisering vil kunne være i strid med Personopplysningsloven. For meg blir dette er ulogisk standpunkt. Opplysninger som ikke er taushetsbelagt i en papirversjon av dokumentet, kan ikke plutselig bli taushetsbelagt fordi dokumentet gjøres tilgjengelig elektronisk.

Dessuten: Jeg har lagt det ut som et fotografisk pdf-dokument, som begrenser søkbarheten og det blir f.eks. da ikke indeksert av Google. Men hva NSAs teknologi gir muligheter for vet nå ikke jeg, men så tror jeg heller ikke de er så veldig interessert i Lindeberg Omsorgssenter.

Jeg tar Kommuneadvokatens uttalelse med stor ro.

Kommentarer   

+1 #1 Stig Berntsen 07-03-2014 09:29
Burde det ikke snart vurderes om ikke byrådet bør anmeldes for pressemeldinga med drapsmistanke mot en lett identifiserbar Sykepleier ved samme institusjon?

tv2.no/.../...
+2 #2 Jon 07-03-2014 12:23
Det er til å undres over at advokat Stang ser behov for kommuneadvokate ns vurdering. Taushetsplikten gjelder jo vern av noen opplysninger overfor uvedkommende, og den skiller ikke på hvordan opplysningene spres (papir, elektronisk, muntlig e.a.)

Din publisering virker også uproblematisk ifht. personopplysnin gsloven. Publiseringen vil regnes som journalistisk virksomhet (opinionsdannen de formål), og er derved være unntatt fra personopplysnin gslovens bestemmelser, se dens § 7 (begrepet er tolket svært vidt av Datatilsynet).

Forretningsutva lget synes også å ha glemt at offentleglovas hovedregel er at alle saksdokumenter er offentlige, og at papir- og elektroniske dokumenter skal likebehandles; Allmennheten kan kreve elektronisk kopi av ethvert dokument (§ 30 første ledd annet punktum). For noen få opplysningstype r er det krav om mediediskrimine ring, nettpublisring forbys, selv om opplysningene er offentlige og vil gis ut på forespørsel, jf. § 7. Det gjelder imidlertid bare noen få opplysningstype r, det mest praktiske er kanskje opplysninger om lønn og fødselsnummer.

Det virker altså som forretningsutva lget først og fremst har demonstrert sin manglende *vilje* til åpenhet. Bra at du og finanskomiteens vilje er større!
0 #3 Bjørn Bjøro 07-03-2014 19:01
Dessuten er det spørsmål om ikke byråd Aud Kvalbein med hennes daværende kommunaldirektø r, pluss underskrivere av politianmeldels en mot sykepleieren Stig Berntsen nevner burde blitt anmeldt til politiet vedrørende sin uriktige politianmeldels e av sykepleieren. Politianmeldels en hadde som vedlegg det påståtte grunnlaget for drapsmistanke et talloppsett, men tall som kom fra Sykehjemsetaten til byrådsavdelinge n på ettermiddagen samme dag som politianmeldels en ble postlagt, viste at det ikke var overhyppighet av dødsfall på den aktuelle avdelingen. Byråd Aud Kvalbein og underskriverne unnlot å opplyse politiet om de nye tallene, selv om de hadde både postadresse og e-postadresse til politiet. Byrådsavdelinge n hadde selv bedt om tallene, og visste at de ville komme, men valgte altså bevisst at politiet skulle etterforske med uriktige opplysninger. Politiet henla anmeldelsen som intet straffbart forhold bevist.
0 #4 Stig Berntsen 10-03-2014 14:41

Legg til kommentar