Åpenhet

Aftenposten: Nok en bystyrepolitiker (les: Ivar Johansen) granskes etter Lindeberg-saken

Aftenposten: Nok en bystyrepolitiker (les: Ivar Johansen) granskes etter Lindeberg-saken

Klassekampen lørdag og Aftenposten Osloutgave i dag har nyhetsoppslag om at forretningsutvalget i Oslo bystyre har bedt om Kommuneadvokatens uttallelse på hvorvidt jeg har brutt taushetsplikten ved å legge ut Kommunerevisjonens uttallelse om Lindebergsakene her på bloggen min. De får bare holde på. Jeg tar det med knusende ro, fordi

- Den Kommunerevisjonsrapport jeg har lagt ut er fra Kommunerevisjonens side ment å være offentlig, og revisjonen har derfor sladdet alt av taushetsbelagt informasjon. Enhver kan få den utlevert ved å henvende seg til Rådhuset eller Kommunerevisjonen, og etter § 30 første ledd annet punktum, kan den enkelte da selv velge om han/hun vil ha det på papir eller i elektronisk form.

- Personopplysningsloven setter noen begrensninger for å publisere opplysninger på nett som ellers finnes i papirutgave. Men det er et viktig unntak: Personopplysningslovens § 7 gjør et viktig unntak der det gjelder journalistisk virksomhet eller opinionsdannende formål. Min blogg faller selvsagt i den kategorien.

- Jeg har lagt rapporten ut som et fotografisk pdf-dokument, som begrenser søkbarheten. Det blir f.eks. da ikke indeksert av Google. Men hva NSAs teknologi gir muligheter for vet nå ikke jeg, men så tror jeg heller ikke de er så veldig interessert i Lindeberg Omsorgssenter.

Jeg skulle ønske at ordføreren brukte mere tid på å få til en større åpenhet i kommunen, framfor å disiplinere og å slå ned på de som tilstreber å skape en mer åpen kommune. Oslo er opplagt en av landets mest lukkede kommuner. Vi har gode, prinsippielle vedtak, som brukes ved de fine festtaler. Ikke minst når det gjelder ansattes rett til å ytre seg og delta i samsfunnsdebatten. Men i praksis framstår det slik at ansattes inntrykk om forventninger er: Ja, vi har en rett til å ytre oss, men aller helst ønsker de at vi holder kjeft.

Kommentarer   

+1 #1 Bjørn Bjøro 10-03-2014 17:56
Ordfører Stang hevder at han ikke kan huske at saken om Ivar Johansen var oppe i møtet som ordfører Stang selv ledet. Det virker som ordføreren har sovet under møtet. Han sier også at referatet ikke er godkjent.

Beklageligvis sitter jeg med et eksemplar av møtereferatet fra Forretningsutva lgets møte 3. mars 2014, sak 88, foran meg og der annet avsnitt under merknader lyder i sin helhet:

"Forretningsutvalget ba videre sekretariatet innhente en kommuneadvokate ns vurdering av om Ivar Johansen (SV) har gjort seg skyldig i å ha brutt lovbestemt taushetsplikt ved sin publisering av kommunerevisjon ens rapport i sin blogg."

I samme dokument framgår det at ordfører Fabian Stang faktisk var tilstede på møtet, sammen med varaordfører Libe Rieber-Mohn (A), Øystein Sundelin (H), Rina Mariann Hansen (A), Carl I. Hagen (F), Marianne Borgen (SV) og Annelise Høegh (H). De nevnte bør kunne bekrefte eller avkrefte om ordfører Stang faktisk sov under møtet.

Jeg advarer forøvrig mot forsøk på å manipulere med endelig referat/protokoll.

Uansett hvordan man ser det er det Stang ut!
0 #2 Bjørn Bjøro 12-03-2014 06:28
Jeg sendte 11. mars følgende innsynsbegjærin g til Bystyrets sekretariat:

"Jeg ser av Aftenposten den 10. mars 2014 vedrørende at nok en bystyrepolitike r granskes etter Lindebergsaken at vår høyst ærede ordfører Fabian Stang ikke kan huske at saken var oppe i møtet i Forretningsutva lget den 3. mars 2014, som del av sak 88, til tross for at ordføreren skal ha ledet møtet.

Videre framgår det av Aftenpostens oppslag at ordfører Fabian Stang skal ha uttalt at "referatet fra møtet er heller ikke gjennomgått og godkjent ennå".

Godkjennelse av protokollen skal ha skjedd på Forretningsutva lgets møte den 10. mars 2014, der det angående sak 88 heter: "Det vises til egen protokoll unntatt offentlighet".

Det begjæres hermed innsyn i den nevnte egne protokoll som er opplyst å skulle være unntatt offentlighet, blant annet fordi jeg akter å kontrollere hvorvidt det er foretatt utilbørlige "tilpasninger" fra den foreløpige protokollen fra den nevnte sak 88 i møtet den 3. mars 2014. Også andre forhold ønskes kontrollert.

Jeg anfører allerede på dette stadium at det ut fra utkastet til protokoll ikke skulle være grunnlag den endelige protokollen for å unnta fra offentlighet.

Min henvendelse bes besvart uten opphold."

Så gjenstår å se om ordfører Stang & Co fortsatt vil forsøke å hemmeligholde den endelige protokollen, eller om jeg må klage til Fylkesmannen og i klagen sitere det fullstendige utkastet til protokoll, og eventuelt deretter gå veien videre til Sivilombudsmann en med saken.

Legg til kommentar