Åpenhet

Ytringsfrihet: Bare en rett, eller er ytringer også ønskelig?

Ytringsfrihet: Bare en rett, eller ønskelig?

Dette utfordret jeg byrådet på i spørretimen i dagens bystyremøte. Aps Andreas Halse reiste temaet, og jeg sa:

"Ansatte i Osloskolen og Oslobarnehagene forteller meg akkurat det samme som Andreas  Halse erfarer. Og jeg møtte senest i går 100 barnehageansatte hvor jeg innledet nettopp  om dette temaet.

Oslo kommune har utmerkede vedtak og regelverk om kommunalt ansattes rett til å ytre seg. Problemet  er praksisen og hvordan dette formidles videre av bl.a. byrådene.

Ordbruken, stemmeleiet, innpakningen byråden bruker signaliserer: Ja., de ansatte har en ytringsfrihet, men …. De ansatte oppfatter signalene slik at: ja, vi har en rett, men det beste er om den ikke brukes. Det beste er at vi holder synspunktene innenfor husets 4 vegger, eller holder kjeft.

Derfor er mitt spm til byråden: Kunne byrådene tenke seg å bruke et annet språkbruk, ved f.eks. snarlig å sende ut følgende appell til ansatte i skoler og barnehager: Oslo kommune ønsker at kommunalt ansatte er aktive samfunnsborgere som deltar i samfunnsdebatten og de politiske beslutningsprosesser. Vi oppfordrer ansatte til aktivt å ytre seg."

Byrådslederen tok ikke utfordringen.

Kommentarer   

+1 #1 Trygve 08-05-2014 08:27
Nei, underordnede blir ikke tatt på alvor og vil bli tråkket på dersom de sier noe ledelsen ikke like, så lenge en ikke har reell medbestemmelse bl.a ved ansettelse og fastsetting av leders godtgjøelser. Groteskt at lederes lønn ikke er en del av tariffavtaler som må gjelde for alle bedrifter og for alle i virksomheten. Som eksempel på hvor sterk høyredreiningen har vært, kan nevnes at Studentvenstrel aget i 1963 forslo at styrer i virksomheter skulle ha like mange fra de ansatte som fra ledelsen, med offentlige myndigheter på vippen. I Grunnlovens § 110 andre ledd står det “Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelser ett paa sin Arbeidsplads , fastsettes ved lov.” Arbeidet med det ble stoppet av Willoch-regjeri ngen da den tok over styringen av Norge.
0 #2 Magne 08-05-2014 09:29
I 2002 snakket man om et paradigmeskifte i samfunnet, men hva var dett? Etter 30 år i Osloskolen, har mange observert at demokratiske prinsipp ikke blir respektert fra arbeidsgiver Oslo kommune. Det viser frekvensen av tenestepåtaler. Der knebling av tillitsvalgte og ansatte er en viktig "dressurfaktor" , fordi ledere er faglig svake. Når ikke tariffavtaler og folks meninger blir respektert blir det nokså kaotiske tilstander, med sykemeldinger og ekskluderingsstrategier.

Ernst og Young fanger ikke opp misnøyen fordi det er fatale mangler ved disse årlige arbeidsmiljøund ersøkelsene. Der går lederne rundt og ber folk svare, et utidig press. 20-25 % lar likevel være å svare, og derfor er neppe validiteten ivaretatt. Dette sure arbeidsmiljøet som har utviklet seg, har eskalert med dette subjektive lønnsystemet de siste 10 årene. Dertil kommer feminiseringa på leder og ansattnivå.
+2 #3 Jon Julius Sandal 08-05-2014 13:59
Stå på Ivar. Dette er et viktig tema som bør følges opp. Alle er tjent med større åpenhet og at de som jobber i kommunen skal kunne delta i samfunnsdebatte n og føle at de kan ytre seg fritt så lenge taushetsplikten overholdes. Uten at dette skal medføre ubehag eller få negative konsekvenser for den ansatte.
+1 #4 Geir 08-05-2014 14:56
Ikke overraskende det.
Sitter nok med et inntrykk av at det er skjerping snarere enn oppmykning av Styringsretten som gjelder.
Og at både politikere og Administrasjon nærmest arbeider vettet av seg for å pakke dette inn i så flotte ord at ingen skal oppdage det.

Se bare på Oslo Kommunes "Etiske Retningslinjer".
Gud hjelpe så flotte ord !
Tenk om prinsippene også hadde vært tenkt gjeldende blant de som leder !
Årsaken til at jeg skriver dette siste er ikke at jeg har KONKRETE eksempler å vise til i en håndvending, men snarere det faktum at det er ETT ORD jeg savner blant alle etiske prinsipper, redelighetsprin sipper osv osv;

Nemlig ordet TILLIT.
Og jeg regner med at det er en grunn til det.

Legg til kommentar