Åpenhet

Lovstridig hemmelighold: Byrådet krøp til korset

Lovstridig hemmelighold: Byrådet krøp til korset

Byrådet syntes kanskje ikke alle fakta vedrørende byrådets OPS-avtale med Backegruppen AS for nytt sykehjem på Ellingsrudåsen tålte dagens lys, i alle fall ikke før saken var vedtatt i bystyret. I klar strid med Offentlighetslovens bestemmelser hemmeligholdt byrådet hopetall av dokumenter.Overfor finanskomiteen og ordføreren presiserte jeg: Finanskomiteen kan ikke behandle saken før byrådet rydder opp, og gir offentligheten innsyn i dokumenter som opplagt etter loven ikke kan unntas fra offentlighet. Jeg begrunnet dette slik:

"Byrådet har ved notat til finanskomiteen av 28. april oversendt en rekke dokumenter av betydning for saken. Oversendelsesbrevet er unntatt offentlighet, og alle vedleggene. Dette medlem kan ikke se at loven gir hjemmel til slikt hemmelighold.

Oversendelsesbrevet gir ingen informasjon som gir grunn for unntak fra Offentlighet. Et flertall av dokumentene gjelder signerte kontrakter, hvor eneste forskjell fra de kontrakter som allerede er offentliggjort av Byrådet er selve signaturen. Tre av dokumentene gjelder kravspesifikasjoner ved anbudsutsettelsen, og som i den sammenheng vel var offentlige. Så langt dette medlem kan se er det kun 2 dokumenter som det kan være hjemmel for å unnta fra offentlighet: tilbudsskjema og uttalelse fra Skatteetaten. Skatteetatens brev er unntatt offentlighet fra etatens side, men ligger allerede offentlig tilgjengelig på kommunens nettsider."

Samme dag saken sto på kart til finanskomiteen krøp byrådet til korset: alle dokumentene ble nedgradert og gjort offentlig.