Åpenhet

Uteseksjonens rapport nå hemmelig - men ikke på min blogg

Åpenhetslinja holdt bare i noen dager: Uteseksjonens rapport nå hemmelig - men ikke på min blogg

Velferdsetatens åpenhetslinje vedrørende Uteseksjonens rapport "Bostedsløs. Midlertidig adresse: Oslo sentrum" ble for ubehagelig for makta. Ved sin utilslørte språkbruk, og detaljerte dokumentasjon, ble rapportens fakta ubestridte: Fattigfolk og hjelpetrengende i denne byen får ikke nødvendigvis den hjelpen de lovmessig har krav på. To av sakene har jeg laget egne bloggoppslag på her:

Sosial og ambulant akutt-tjeneste i Helseetaten gir muntlige avslag på hjelp, på tross av at Sivilombudsmannen tidligere har presisert: "Sosialtjenesteloven åpner ikke for å gjøre unntak fra kravet til skriftlighet. Hvis det ut fra sakenes akutte karakter likevel treffes muntlige vedtak, skal disse senere bekreftes skriftlig. Dette er blant annet lagt til grunn i forarbeidene til forvaltningsloven." Uten skriftlighet får ikke den hjelpetrengende begrunnelse for bistandsnekten, og informasjon om klageadgang.

Uteseksjonen har ved flere anledninger erfart at bydelenes sosialkontorer har avvist søkere med begrunnelse at disse personer ikke har rettigheter etter loven og det henvises til vilkår om opphold og bopel. Som Uteseksjonen skriver: "En slik praksis er etter vår vurdering ikke i samsvar med Lov om sosiale tjenester og Forvaltningsloven. I tillegg til at søknad ikke tillates fremmet er rettssikkerhetsproblemet også at slike henvendelser om hjelp ikke blir realitetsbehandlet og derfor heller ikke blir gjenstand for en prøving hos Fylkesmannen gjennom en klage."

Dette, og andre fakta, ble for ubehagelig, i alle fall for Byrådet og den politiske ledelse i Rådhuset. Velferdsetatens åpenhetslinje holdt derfor bare i noen dager. Etatsledelsen omgjorde sin beslutning om åpenhet rundt rapporten. Den er derfor nå hemmelig, eller i byråkratspråket: intern. Omtale og selve rapporten er fjernet fra Velferdsetatens nettsider.

En slik hemmeligholdslinje av fakta om hvordan Oslo kommune behandler byens fattigste er uakseptabel. Dette er å tilsløre virkeligheten. Jeg legger derfor ut rapporten her på bloggen min. Se link nedenfor.

Kommentarer   

+7 #1 Trond Henry Blattmann 02-07-2014 06:03
Velferdsetaten hemmeligstemple t Uteseksjonens rapport om uverdige og ulovlig forhold i Oslo. Udemokratisk og et forsøk på å skjule ulovlig forvaltningspra ksis. Godt at Ivar Johansen har blogg slik at dette kommer frem!!!
+4 #2 Tove Henny Lehre 02-07-2014 06:08
Derfor trenger demokratiet SV! Ivar Johansen - du har avslørt maktas hemmelighold overfor folket før. Det er viktig at vi har partier og politikere som ser nødvendigheten av at folket vet hva makta gjør.
0 #3 Elizabeth Christiane Østby 02-07-2014 08:41
Klart man ikke vil se hvor elendig det har blitt og det blir verre. Alle disse nye forandringene som skjedde i går, gjelder ikke bare segway og åpningstider på polet. Det gjelder også nytt trygdesystem, mindre i mnd i å leve for hvis man har trekk i lønn, trygd etc. Det er omtrent ikke nevnt, så det er klart at velstandslandet s mor som oser av overflod selv ikke vil vite eller la andre velstående bli plaget av slike artikler ved frokostbordet!
0 #4 Kjellaug Myhre, 02-07-2014 09:59
Takk til Ivar Johansen, som fungerer som vaktbikkje i Oslo! Her på Nesodden har jeg også stor nytte av å lese ham. Skammelig er vel bare forbokstaven! Jeg bruker også denne rapporten og IJs kommentarer som "solid bakgrunn for egne meninger" lokalt.

Kjellaug Myhre
Nesodden Rødt
0 #5 Per Magnus Øgård 02-07-2014 16:08
Oslo kommune er faktisk heldig som har Ivar Johansen. Han sier det som det er, uten noe omsløp.
+1 #6 Åse Karin Karlsen 02-07-2014 16:12
Veldig bra jobba Ivar, du viser at det nytter Så tusen takk
0 #7 Kari Rustad Lie-Hagen 03-07-2014 20:20
Hvilke holdninger er det som hersker i Oslo? Rystende å lese, men det er godt det finnes mennesker som Ivar Johansen, som tør å vise menigmann hva politikerne i Oslo mener og hemmeligholder. Ære være deg! Stå på videre, vi trenger modige politikere som deg!
0 #8 Bjørn Bjøro 06-07-2014 11:23
Jeg har nå (omsider) fått lest rapporten i sin helhet.

Den har et stort kildemateriale, og den oppsummerer tidligere rapporter om deler av saksområdet. I tillegg har den mye nytt stoff, og jeg ser at såvel byrådsavdelinge n, etatsledelsen og frivillige organisasjoner har gitt sine bidrag i en åpen prosess.

Rapporten inneholder en rekke forslag til handlingsplan, med mål, tiltak og ansvar.

Rapporten framstår for meg som sterk juridisk og sosialfaglig, i tillegg til at den er nyansert og også viser hva som har gått bra.

Denne rapporten er etter min oppfatning svært viktig å bygge videre på i oppfølging og videreutvikling av tjenester, og ikke minst se tjenester og dilemmaer i sammenheng med både virkninger for ulike deler av det store samfunnet og enkeltpersoner.

Uteseksjonen og Velferdsetaten har grunn til å være stolt av denne rapporten, og det bør arbeides videre med både fortløpende oppdateringer og endringsarbeid. I tillegg går jeg ut fra at Bystyrets helse- og sosialkomite bør sette seg inn i rapporten.

Jeg har ikke funnet noe i rapporten som burde vært holdt unna offentligheten, og det har derfor etter min oppfatning vært helt på sin plass, og viktig for å kunne få konstruktive innspill videre, at rapporten ble offentliggjort av Ivar.

Legg til kommentar