Åpenhet

Sykehjemsbemanning: Byrådet hemmeligholder hvorfor det må være hemmelig!

Sykehjemsbemanning: Byrådet hemmeligholder hvorfor det må være hemmelig!

Jeg har sendt fram følgende forslag som ligger til behandling i Oslo bystyre: "Det legges til rette for full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: Fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype."

I notat til bystyrets helse- og sosialkomite i går skriver byråd Aud Kvalbein blant annet: "Det er gjort en grundig juridisk vurdering av dette spørsmålet, og konklusjonen er at dette er opplysninger som er omfattet av kommunens taushetsplikt. Hvis kommunen gir ut taushetspliktig informasjon, kan dette medføre både erstatningsansvar og straffeansvar for kommunen."

Byråden baserer seg på en skriftlig uttalelse fra Kommuneadvokaten. Men uttalelsen fra Kommuneadvokaten, som begrunner hemmeligholdet, er hemmeligstemplet! Byråden forutsetter at bystyremedlemmer som ønsker å lese uttalelsen skal gjøre det i Rådhuset, men uten å få utlevert noen kopi. Fordi byråden mener uttalelsen fortsatt skal være unntatt fra offentlighet, har bystyremedlemmer heller ikke anledning til å referere fra den i pressen og sosiale medier.

Kommuneadvokaten har, i og for seg legitimt, unntatt den fra offentlighet under henvisning til Offentlighetslovens § 15 og forvaltningslovens § 18b (2 og 3). Men det er helt utrolig at byrådet ikke ser at dokumentet må nedgraderes og være offentlig på byrådets og bystyrets hånd. En lovfortolkning byråden mener ikke tåler offentlighetens kritiske søkelys har liten verdi.

Fortsatt er det slik at festtaler om åpenhet i Oslo kommune forblir nettopp det. Preik. Virkeligheten er en annen. Oslo kommune er fortsatt en av landets aller mest lukkede kommuner.

Kommentarer   

+1 #11 Peter Udbjørg 16-09-2014 07:37
Det er da logisk: De vil ikke at noen skal se dem i kortene! Makan til suppegjeng…
+2 #12 Harald Trulsrud 16-09-2014 07:41
En slik praksis med hemmelighold gjør det umulig for bydelens politikere å føre kontroll med den tjenesten de kjøper av Sykehjemsetaten . Det er jo slik at sykehjemmene driftes av Sykehjemsetaten og bydelene kjøper disse tjenestene, uten å helt vite hva de betaler for.
Det blir også nesten en umulig oppgave for de tilsynsutvalgen e bydelen har oppnevnt for å føre tilsyn med tjenestene å føre et godt nok tilsyn i det daglige, slik de er pålagt.
0 #13 Observatør 16-09-2014 15:43
SØKELYSET PÅ ELDREBYRÅDENES FORVALTNINGSPRA KSIS
All anstendighet og fornuft taler for at KrP politiker og eldrebyråd Aud Kvalbein i Oslo her har skrevet sin avskjedssøknad, - ref eldrebyrådens notat til bystyrets helse- og sosialkomite:

"Det er gjort en grundig juridisk vurdering av dette spørsmålet, og konklusjonen er at dette er opplysninger som er omfattet av kommunens taushetsplikt. Hvis kommunen gir ut taushetspliktig informasjon, kan dette medføre både erstatningsansv ar og straffeansvar for kommunen."

Dette notatet dokumenterer at hun antakelig ikke har den nødvendige forståelse, innsikt og faglige kompetanse for å bekle et slikt viktig og krevende politisk verv. Det synes heller ikke som hun har riktig kompetanse i sin stab. En politisk rådgiver på knapt 20 år viser hvor stor vekt hun legger på å utøve en erfaringsbasert og god omsorg for de syke og eldre i Oslo by.
+2 #14 Ragnhild Lien 16-09-2014 19:47
HPL § 16. Virksomhet som yter helse- og omsorgstjeneste r, skal organiseres slik at helsepersonelle t blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

At det er private aktører som driver et sykehjem, fratas ikke folkevalgte ansvaret å sørge for sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjeneste n Jf HPL §1. Hvordan gjør man det, når det er brakt til taushet? Klart dette har sammenheng med bemanningssitua sjonen og den kompetanse og de kvalifikasjoner den enkelte ansatte har. Hvordan skal pårørende kunne vurdere tjenesten i et taushetsbelagt system? Det er så mye lovgivning knyttet til enkeltindividet (pasienten og pårørende) og til hvordan kvaliteten er ivaretatt + eget knyttet til bl.a. etniske minoriteter, funksjonshemmin g (noe de fleste sykehjemspasien tene har - de er ikke datostemplet), kognitiv svikt og psykisk lidelse m.m. - både via lovgivning og ratifikasjoner av internasjonale bestemmelser. Og hvem skal overvåke at menneskerettigh etene ivaretas (det er også norsk lov). Det blir fryktelig galt om det blir en ensidig økonomisk og juridisk refleksjon som legges til grunn, når helseinstitusjo ner blir omfattet av taushet. Dette er institusjoner som først og fremst handler om pasientrettighe ter og kvalitet, og som er avhengig av at noen følger med.

Legg til kommentar