Åpenhet

Sykehjemsbemanning: Byrådet hemmeligholder hvorfor det må være hemmelig!

Sykehjemsbemanning: Byrådet hemmeligholder hvorfor det må være hemmelig!

Jeg har sendt fram følgende forslag som ligger til behandling i Oslo bystyre: "Det legges til rette for full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: Fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype."

I notat til bystyrets helse- og sosialkomite i går skriver byråd Aud Kvalbein blant annet: "Det er gjort en grundig juridisk vurdering av dette spørsmålet, og konklusjonen er at dette er opplysninger som er omfattet av kommunens taushetsplikt. Hvis kommunen gir ut taushetspliktig informasjon, kan dette medføre både erstatningsansvar og straffeansvar for kommunen."

Byråden baserer seg på en skriftlig uttalelse fra Kommuneadvokaten. Men uttalelsen fra Kommuneadvokaten, som begrunner hemmeligholdet, er hemmeligstemplet! Byråden forutsetter at bystyremedlemmer som ønsker å lese uttalelsen skal gjøre det i Rådhuset, men uten å få utlevert noen kopi. Fordi byråden mener uttalelsen fortsatt skal være unntatt fra offentlighet, har bystyremedlemmer heller ikke anledning til å referere fra den i pressen og sosiale medier.

Kommuneadvokaten har, i og for seg legitimt, unntatt den fra offentlighet under henvisning til Offentlighetslovens § 15 og forvaltningslovens § 18b (2 og 3). Men det er helt utrolig at byrådet ikke ser at dokumentet må nedgraderes og være offentlig på byrådets og bystyrets hånd. En lovfortolkning byråden mener ikke tåler offentlighetens kritiske søkelys har liten verdi.

Fortsatt er det slik at festtaler om åpenhet i Oslo kommune forblir nettopp det. Preik. Virkeligheten er en annen. Oslo kommune er fortsatt en av landets aller mest lukkede kommuner.

Kommentarer   

+1 #1 Postmannen 16-09-2014 04:55
Hvordan er det med andre kommuner har de også slikt hemmelighold?
#2 Tove Henny Lehre 16-09-2014 06:05
Vi sier at vi ønsker gode og trygge arbeidsplasser, det gjelder både i det offentlige og i det private. Vi sier også at de tjenestene som ytes til eldre, syke og hjelpetrengende , skal være gode og sikre. Hvorfor skal de som har hovedansvaret - de folkevalgte, ikke få insyn? Og hvorfor skal ikke skattebetalerne få vite hva pengene går til. Kokkelimonke?
#3 Heidi Holberg Hagen 16-09-2014 06:07
Erre' mulig?!? Jeg kan røpe såpass - bemanninga er ikke mye å skryte av...!
+1 #4 Elisabeth 16-09-2014 06:16
Det er høyst forståelig at disse dokumentene er hemmeligstemple t. Årsaken er krystallklar: Aud Kvalbein vil ikke at befolkningen skal få mer kunnskap om arbeidsmetodene og målene for politiske beslutningstake re. Det er ille nok som det er med plagsomme gravende journalister som stiller ufine og uhøflige spørsmål. Hæ? Hva sa du? Stalin? Hva har han med dette å gjøre?
#5 Eilev Groven Myhren 16-09-2014 06:19
Det har vore mange reaksjonar på slike brot. Men byrådet turar fram som dei skulle hatt betaling for det. I desse sakene er dette truleg bokstaveleg. Forøvrig vart heile avtalen med Ringnes (apropos minnesmerke og anna ræl) gjort unnateke offentleg innsyn.
#6 Jorunn Gulbrandsen 16-09-2014 06:20
Håper det er flere politikere som reagerer på uheldig bruk av offentlighetslo ven ? Dette kan vi ikke godta! Hvordan er det i andre kommuner tro?
#7 Siw Larsen 16-09-2014 06:36
Veldig veldig merkelig - det bryter jo ikke taushetsplikten om man sier hvor stor bemanningen er - eller rettere; liten. Hos oss har vi et pleiesnitt på 4 - det bestemmes visstnok av kommunen sammen med fagforeningen lokalt, så Oslo kan godt ha et annet pleiesnitt.

Noe som er interessant i sammenhengen er at man teller som regel bare hoder på pasienter nå om dagen, og for dem som ikke har noe kjennskap til norske sykehjem kan det kanskje se forlatelig til - men man skal huske på at for å få plass på et norsk sykehjem idag må man være meget pleietrengende.

Den eneste grunnen til at jeg kan se at de hemmeligholder må jo seff være at de har for lav bemanning - så hurra for norsk eldreomsorg - der pleierene slites ut, og de gamle ikke får den pleien de har krav på.
+1 #8 Bjorn Bjøro 16-09-2014 06:57
Jeg har stor forståelse for at byrådet vil holde det hemmelig. Det underliggende er selvsagt at byrådet vil inngå avtaler som eg egnet til å svekke kvaliteten, uten at det skal være tilstrekkelig mulig å se hva som foregår.

Og det hjelper lite å klage til fylkesmannen, som stort sett opptrer - unnskyld uttrykket - som en lakei for byrådet ad. offentlighet. Den reelle klageinstansen er derfor Sivilombudsmann en, etter svipptur om Fylkesmannen.

Jeg sitter med konkrete eksempler på at Statens helsetilsyn har et helt annet forhold til den samme lovgivningen som byrådet og dets fylkesmann. Og det i samme sak. Og: I helt vesentlige spørsmål i viktige saker.

Sett i et slikt lys var det for eksempel forståelig at ordfører Fabian Stang skal være partsrepresenta nt (også det er forsøkt hemmeligholdt) i mulig kommende straffesak mot bystyrerepresen tant Bjørnar Moxnes for påståtte brudd på taushetsplikt ved å offentliggjøre en sterkt mindresladdet versjon av Kommunerevisjon ens avdekkende rapport om skandalen ved Lindeberg sykehjem. Nå har politiet naturlig nok ikke utvist den store interesse, og siden mine egne partikamerater i Arbeiderpartiet var så ivrige i å få Rødts representant straffet, skriftlig foreslått at de bør alliere seg med Høyre for at bystyret går til privat straffesak.

Som medlem av Finanskomiteen var forøvrig Ivar den eneste som avslørte elendigheten i saksbehandlinge n, ved at han fremmet forslag ad. hvor mye som skulel være unntatt offentlighet, at sekretariatet, eventuelt ved hjelp fra Kommuneadvokate n, skulle foreta en faglig vurdering og komme tilbake til komiteen. Men ingen av de andre ville ha anstendig og skikkelig saksbehandling, og dermed avslørte Ivar dem.

Når byrådet har mektige allierte både i bystyret, også i store deler av det som skulle være en opposisjon, og hos Fylkesmannen, er det med eksisterende hersketeknikker begrenset hva som kan gjøres, men folkeopplysning som Ivar driver i sin blogg er svært viktig.
#9 Ivar J 16-09-2014 07:27
Til Siw: Ja, byrådet aksepterer at det skal være åpenhet om den totale pleiefaktor på sykehjemmet. Men det forteller jo ikke noe om kvaliteten - og bemanningen - på f.eks. demensavdelinge n du ønsker. Eller spesialavdeling en for den som har rusproblemer. Og kan hende bemanningen er god på dagtid, men kanskje bare har en eneste sykepleier som har fagansvar for 50 beboere på natta.
#10 Tine Marit Baugstø 16-09-2014 07:30
Ja, er ikke dette underlig så vet ikke jeg! Også kalles det til og med fri konkurranse (ikke at jeg er for den i denne sektoren).
+1 #11 Peter Udbjørg 16-09-2014 07:37
Det er da logisk: De vil ikke at noen skal se dem i kortene! Makan til suppegjeng…
+2 #12 Harald Trulsrud 16-09-2014 07:41
En slik praksis med hemmelighold gjør det umulig for bydelens politikere å føre kontroll med den tjenesten de kjøper av Sykehjemsetaten . Det er jo slik at sykehjemmene driftes av Sykehjemsetaten og bydelene kjøper disse tjenestene, uten å helt vite hva de betaler for.
Det blir også nesten en umulig oppgave for de tilsynsutvalgen e bydelen har oppnevnt for å føre tilsyn med tjenestene å føre et godt nok tilsyn i det daglige, slik de er pålagt.
#13 Observatør 16-09-2014 15:43
SØKELYSET PÅ ELDREBYRÅDENES FORVALTNINGSPRA KSIS
All anstendighet og fornuft taler for at KrP politiker og eldrebyråd Aud Kvalbein i Oslo her har skrevet sin avskjedssøknad, - ref eldrebyrådens notat til bystyrets helse- og sosialkomite:

"Det er gjort en grundig juridisk vurdering av dette spørsmålet, og konklusjonen er at dette er opplysninger som er omfattet av kommunens taushetsplikt. Hvis kommunen gir ut taushetspliktig informasjon, kan dette medføre både erstatningsansv ar og straffeansvar for kommunen."

Dette notatet dokumenterer at hun antakelig ikke har den nødvendige forståelse, innsikt og faglige kompetanse for å bekle et slikt viktig og krevende politisk verv. Det synes heller ikke som hun har riktig kompetanse i sin stab. En politisk rådgiver på knapt 20 år viser hvor stor vekt hun legger på å utøve en erfaringsbasert og god omsorg for de syke og eldre i Oslo by.
+2 #14 Ragnhild Lien 16-09-2014 19:47
HPL § 16. Virksomhet som yter helse- og omsorgstjeneste r, skal organiseres slik at helsepersonelle t blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

At det er private aktører som driver et sykehjem, fratas ikke folkevalgte ansvaret å sørge for sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjeneste n Jf HPL §1. Hvordan gjør man det, når det er brakt til taushet? Klart dette har sammenheng med bemanningssitua sjonen og den kompetanse og de kvalifikasjoner den enkelte ansatte har. Hvordan skal pårørende kunne vurdere tjenesten i et taushetsbelagt system? Det er så mye lovgivning knyttet til enkeltindividet (pasienten og pårørende) og til hvordan kvaliteten er ivaretatt + eget knyttet til bl.a. etniske minoriteter, funksjonshemmin g (noe de fleste sykehjemspasien tene har - de er ikke datostemplet), kognitiv svikt og psykisk lidelse m.m. - både via lovgivning og ratifikasjoner av internasjonale bestemmelser. Og hvem skal overvåke at menneskerettigh etene ivaretas (det er også norsk lov). Det blir fryktelig galt om det blir en ensidig økonomisk og juridisk refleksjon som legges til grunn, når helseinstitusjo ner blir omfattet av taushet. Dette er institusjoner som først og fremst handler om pasientrettighe ter og kvalitet, og som er avhengig av at noen følger med.

You have no rights to post comments