Åpenhet

Hemmelige Oslo: Byrådet bryter arkivforskriften

Hemmelige Oslo: Byrådet bryter arkivforskriften

Byrådet unnlater å føre dokumenter inn i postjournal.

Jeg spurte byrådet: "Gis noen bystyremedlemmer/bystyregrupper tilgang til utkast til byrådsdokumenter før disse er avgitt?"

Byrådslederen svarer blant annet dette i notat til bystyrets finanskomite: "Gruppelederne for byrådspartiene gis tilgang til utkast til byrådssaker mens disse er til behandling i byrådskonferansene."

Men enhver som går til byrådets postjournal vil se at disse oversendelsene ikke blir journalført. Ved denne type oversendelser utenfor organet oppstår journalføringsplikt, jfr. arkivforskriften § 2-6.

Jeg har derfor stilt følgende oppfølgingsspørsmål byrådslederen skal besvare overfor bystyrets finanskomite:

"Jeg kan ikke se at noen slike oversendelser er oppført i byrådets postjournal for utsendte dokumenter, og ber om byrådslederen opplyse om man mener det foreligger en unntaksbestemmelse som fritar byrådet fra journalføringsplikt."