Åpenhet

Hemmelig begrunnelse for hemmelig sykehjemsbemanning: Jeg bringer saken inn for Fylkesmannen

Hemmelig begrunnelse for sykehjemsbemanning: Jeg bringer saken inn for Fylkesmannen

Ikke bare ønsker byrådet - og det borgerlige bystyreflertallet - å hemmeligholde hvordan bemanningen er ved byens sykehjem. De fastholder også at Kommuneadvokatens uttalelse i den sammenheng skal være hemmelig, begrunnet i at dette er taushetsbelagt informasjon. Jeg bringer nå dette inn for Fylkesmannen, og skriver i den sammenheng blant annet:

"Så må det være slik at advokaters taushetsplikt må forstås som en taushetsplikt for Kommuneadvokat-embetet på Kommuneadvokatens hånd for de råd de gir til en oppdragsgiver, og ikke kan forstås som en taushetsplikt for den som er mottaker av Kommuneadvokatens råd.

Byrådet og bystyret kan selv, etter å ha innhentet Kommuneadvokatens uttalelse, helt suverent offentliggjøre de råd de skriftlig har fått fra Kommuneadvokaten. Dette skjer relativt ofte, og skjedde sist vedrørende Kommuneadvokatens lovtolkningsuttalelse “Kommunale tilskudd til privat barnehagedrift - adgangen til å stille vilkår.

Dersom loven er å forstå slik at Kommuneadvokatens uttalelser er taushetsbelagt, vil bystyrets/byrådets tidvise offentliggjøring av disse vært straffbar.

Jeg kan ikke se at det foreligger særskilte grunner for å unnta fra offentlighet en lovtolkningsuttalelse på sykehjemssektoren, enn en tilsvarende uttalelse for barnehagesektoren."

Les hele min klage til Fylkesmannen nedenfor.

 

 

Dette er klagen jeg har sendt til Fylkesmannen:

Jeg viser til brev av 7. oktober 2014 hvor Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester avviser en innsynsbegjæring vedrørende en lovtolkningsuttalelse avgitt av Kommuneadvokaten vedrørende eventuell åpenhet om bemanningen ved anbudsutsatte sykehjem.

Beslutningen klages med dette inn for Fylkesmannen.

Det argumenteres med advokaters taushetsplikt.

Til dette vil jeg si: Den generelle yrkesbestemte taushetsplikten for advokater ikke kan påberopes av ett og samme rettssubjekt: Kommuneadvokaten er direkte underlagt Oslo kommune, og verken organisatoriske forhold generelt eller rent faktiske forhold i denne saken konkret tilsier at Oslo kommune og Kommuneadvokaten står i et slikt advokat-klient forhold som det påstås.

Jeg mener derfor prinsipalt at argumentet om at det foreligger taushetsplikt overhode må avvises. Subsidiært vil jeg anføre at det uansett er slik at det kun er adgang til å unnta opplysninger etter § 13; taushetsplikten skal avgrenses slik at man får innsyn i restdokumentet, jf § 12.

Det argumenteres med at dokumentene kan unntas ut fra offentlighetslovens § 15 annet ledd og § 14, første ledd.

Lovens paragraf § 16 fjerde ledd, første punktum er krystall på at loven ikke skal forstås slik:

«Unntaket i § 14 gjeld heller ikkje for dokument frå eller til ei kommunal eller fylkeskommunal eining på område der einingane har sjølvstendig avgjerdsrett».

Kommuneadvokaten er en kommunal enhet, underlagt kommunen. Kommuneadvokaten har selvstendig avgjørelsesmyndighet til hvilket råd som skal gis kommunen i konkrete saker.

Generelt

Så må det være slik at advokaters taushetsplikt må forstås som en taushetsplikt for Kommuneadvokat-embetet på Kommuneadvokatens hånd for de råd de gir til en oppdragsgiver, og ikke kan forstås som en taushetsplikt for den som er mottaker av Kommuneadvokatens råd.

Byrådet og bystyret kan selv, etter å ha innhentet Kommuneadvokatens uttalelse, helt suverent offentliggjøre de råd de skriftlig har fått fra Kommuneadvokaten. Dette skjer relativt ofte, og skjedde sist vedrørende Kommuneadvokatens lovtolkningsuttalelse “Kommunale tilskudd til privat barnehagedrift - adgangen til å stille vilkår.

Dersom loven er å forstå slik at Kommuneadvokatens uttalelser er taushetsbelagt, vil bystyrets/byrådets tidvise offentliggjøring av disse vært straffbar.

Jeg kan ikke se at det foreligger særskilte grunner for å unnta fra offentlighet en lovtolkningsuttalelse på sykehjemssektoren, enn en tilsvarende uttalelse for barnehagesektoren.

Kommentarer   

#1 Randi 11-10-2014 09:02
Denne situasjonen om hemmelighold skjer selvfølgelig når det offentlige sektor ser på en privat sektor som en konkurrent. Og ingen private skal kunne lese kortene til sine konkurrenter. Det vil jo være helt forferdelig om noen private konkurrenter driver mer effektivt og har bedre kvalitet enn det offentlige. Da det er sluttsummen og inntjening som gjelder. Et mekanisert syn på omsorg i samfunnet - og åpenhet med minimumsnormer må overholdes. Uansett privat eller offentlig.
+1 #2 Bjorn Bjøro 11-10-2014 09:06
Det er viktig at Ivar har klaget til Fylkesmannen.

Samtidig er jeg ikke særlig optimist når det gjelder Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Den nevnte Fylkesmannen har for et par år siden sendt henvendelse til Justisdeparteme ntets lovavdeling, etter å ha latt seg presse av Oslo kommune, for å få lovavdelingens uttalelse. Og der har saken ligget, mens Fylkesmannen har benyttet dette til å ikke foreta reell prøving av innhold av dokumenter fra Kommuneadvokate n. Jeg har selv slik sak, der Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bidratt til å tildekke bevisdokumentas jon for at en etatsdirektør deltok i en operasjon som forledet Sivilombudsmann en i en sak der fire av mine kolleger fikk tjenestepåtale for varsling.

Det er godt kjent at Justisdeparteme ntets lovavdeling ikke evner å prioritere sitt arbeid. Å avgi uttalelse slik avdelingen er bedt om, ligger utenfor hva avdelingen er pliktig til. I stedet for å bidra til trenering av åpning av unødvendig hemmelighold, burde lovavdelingen avvist å behandle henvendelsen fra Fylkesmannen. Da måtte Fylkesmannen, slik Fylkesmannen faktisk gjorde tidligere, tatt standpunkt til det faktiske innholdet i det enkelte dokument.

Men Ivar må ikke glemme at Sivilombudsmann en er meget oppegående når det gjelder offentlighetslo ven. Ved eventuell trenering, ikke realitetsbehand ling fra Fylkesmannen, bør derfor saken bringes videre til Sivilombudsmann en.
+1 #3 Bente Vik 11-10-2014 11:17
BRA! Hvorfor slikt hemmlighold? Fordi da kan man ikke se dem i "kortene" og påpeke feil og mangler. Trodde det var et åpent samfunn vi ønsket i Norge.....
#4 johnop@online.no 11-10-2014 17:02
Dette må oppfattes som en moralsk og kriminell handling. Det er riktig å gå videre med denne saken!

mv. John O Paulsen
#5 Bjorn Bjøro 13-10-2014 14:16
I dag, 13.10.2014, har Kommunal Rapport i sin internettutgave et langt intervju med en av våre fremste eksperter, professor F. Bernt, om saken.

Han konstaterer at Oslo kommunes lovforståelse er feil.

Han ligger på et høyere nivå enn Fylkesmannem i Oslo og Akershus sin juridiske avdeling, og de kan kanskje bli tvunget til å lære litt om Ivar sender dem det nevnte intervju. Da blir de formelt nødt til å ta standpunkt til innholdet i det.

Professor Bernt peker også på muligheten av, etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har behandlet saken, å bringe den videre til Sivilombudsmannen.

I tillegg kan jo det grundige intervjuet med professor Bernt egne seg godt i høytlesning i Finanskomiteen, eller i selve Bystyret. Da kan det bli mye sukk og stønn fra de som vil ha ulovlig hemmelighold og ikke orker grundige professorale motargumenter.

You have no rights to post comments